Norges Bank

1946 Norge blir med i Bretton Woods-samarbeidet

Etter krigen ble det opprettet et nytt internasjonalt fastkurssystem mellom vestlige land hvor amerikanske dollar ble den sentrale valuta. I 1946 hadde norske myndigheter meldt inn kursleiet for den norske kronen.

På den internasjonale konferansen i Bretton Woods i 1944 ble man enige om et nytt fastkurssamarbeid etter krigen. Det ble bestemt at den amerikanske dollar skulle holde en fast pris i forhold til gull, mens andre valutaer fikk faste priser i forhold til dollar. For den daglige omsetningen ble det tillatt å operere med en trang svingningsmargin på +/- 1 prosent.

Stabile valutakurser ble ansett som en forutsetning for å skape gode handelsforhold, og var dermed en av betingelsene for å skape vekst og velstand. Likevel skilte dette systemet seg fra den klassiske gullstandarden på flere måter. Det ble introdusert mekanismer for å kontrollere spekulative kapitalbevegelser, ettersom disse i mellomkrigstiden hadde virket destabiliserende på kursene.

Etter andre verdenskrig var det uklart hva som var riktige innbyrdes kursforhold. Det ble nokså fort klart at de fleste vesteuropeiske kurser var overvurdert i forhold til dollaren, siden disse landene hadde store underskudd på sine handelsbalanser vis-à-vis USA. På grunn av Marshallhjelpen kunne europeiske land likevel lenge operere med slike kurser.

Konjunkturnedgangen i USA i 1949 presset frem behov for justeringer. Da britene devaluerte med 30,5 prosent fulgte norske myndigheter etter. Den norske regjeringen tok avgjørelsen uten at direksjonen i Norges Bank fikk anledning til å uttale seg. Sjefsdirektør Gunnar Jahn støttet imidlertid kursjusteringen.

Litteratur:

Hermod Skånland, "Doktriner og økonomisk styring" i Norges Banks skriftserie, nr. 36, Oslo, 2004.

Barry Eichengreen, Globalizing Capital, Princeton, 1996: 102-106;

William Jansen, Devalueringen i 1949, hovedoppgave i historie, UiO, 1975; 

Egil Borlaug, Styringa av Noregs bank. Om endring i teori, praksis og lovgjeving 1945-65, Hovedoppgave i historie, UiO, 1994: 20.

Jan F. Qvigstad og Arent Skjæveland: Valutakursregimer - historiske erfaringer og fremtidige utfordringer. I Stabilitet og langsiktighet. Festskrift til Hermod Skånland, Oslo 1994

Ragna Alstadheim: Exchange rate Regimes in Norway 1816-2016. Staff memo 2016/15, Norges Bank

Viking Mestad: Frå fot til feste - norsk valutarett og valutapolitikk 1873-2001. Norges Banks skriftserie nr.30, Oslo 2002