Norges Bank

1892 Felles diskonto for hele Norge

Fra 1892 bestemte hovedstyret diskontoen også for alle avdelingene. Omleggingen førte til at Norges Banks diskonto ble den samme i alle deler av landet.

Fram til 1892 hadde hver enkelt avdeling i Norges Bank selv kunnet fastsette sin diskonto. Dette hadde tidvis ført til betydelige forskjeller mellom diskontosatsene i ulike deler av landet, noe som er nærmere analysert av Klovland og Øksendal.

Endringen skjedde etter at ny Lov om Norges Bank var blitt vedtatt 23. april 1892. I det reglement som representantskapet vedtok 16. november 1892 ble det bestemt at direksjonen skulle fastsette diskontoen også for for distriktsavdelingene.

Litteratur:

Jan Tore Klovland og Lars Fredrik Øksendal: The decentralised central bank: regional bank rate autonomy in Norway 1850-1892. Working paper 2015/20, Norges Bank