Norges Bank

1998 Første aksjeinvestering

Utsikter til rask vekst i Statens petroleumsfond bidro til at det ble besluttet å investere deler av fondet i aksjer

I den første tiden hadde Statens petroleumsfond utelukkende vært investert i obligasjoner, på linje med valutareservene. Det hadde imidlertid vokst fra 2 milliarder kroner i mai 1996 til 113 milliarder ved utgangen av 1997. Fremskrivninger av statsfinansene indikerte at det trolig ville gå lang tid før det ville være aktuelt å trekke på fondet.

Med en lengre planleggingshorisont tilrådde Norges Bank at en skulle starte aksjeinvesteringer. Dette fikk tilslutning av regjeringen og Stortinget. Aksjeandelen ble i 1998 økt fra 0 til 40 prosent. Aksjeinvesteringene ble fra start i sin helhet  satt ut til eksterne forvaltere, og det var stor interesse for oppdragene når de ble utlyst.  Fra 2002 har også deler av valutareservene vært investert i aksjer.

 Litteratur:

Jens Petter Olsen: Hvor stor del av Statens petroleumsfond bør investeres i aksjer? Penger og Kreditt 1997/2

Knut N. Kjær: Strategi for kostnadseffektiv meravkastning i aksjeporteføljer. I Sentralbanken i forandringens tegn. Festskrift til Kjell Storvik. Norges Banks skriftserie nr. 28, Oslo 1999.

Norges Bank forbereder aksjeforvaltning av petroleumsfondet. Pressemelding fra Norges Bank 26. juni 1997

Norges Bank utlyser oppdrag for aksjeforvaltning av petroleumsfondet. Pressemelding fra Norges Bank 7.juli 1997

Internasjonalt konkurransedyktig kapitalforvaltning. Artikkel av Knut N. Kjær i Finansmagasinet 5/2002

Årsberetninger hentet fra http://www.nbim.no/no/apenhet/rapporter/: