Norges Bank

1996 Første innskudd i Statens Petroleumsfond

I mai 1996 ble de første innskudd gjort i Statens Petroleumsfond. Statsregnskapet for 1995 var gjort opp med et overskudd på knappe 2,0 milliarder kroner. Dette beløpet ble plassert i fondet.

Petroleumsfondet, eller oljefondet som det ofte blir kalt, ble formelt opprettet i 1990 da Stortinget vedtok Lov om Statens Petroleumsfond. Ved å plassere alle oljeinntekter i fondet og deretter, under Stortingets behandling av statsbudsjettet, bestemme hvor mye av fondet som skulle brukes i det enkelte år, ville man synliggjøre den løpende bruk av petroleumsinntekter. Fondet skulle være en buffer mot svingende inntekter fra petroleumsvirksomheten og et redskap for å håndtere de langsiktige statsfinansielle utfordringene som ville komme når inntektene fra  virksomheten avtok.

I fondets første år gjorde den dype lavkonjunkturen i norsk økonomi  at staten brukte alle sine inntekter løpende, også inntektene fra petroleumssektoren.I 2001 ble det besluttet at regjeringens uttak av fondet over tid ikke skulle overstige 4 prosent i året. Dette tilsvarte det som var forventet realavkastning av fondet.

Regjeringen foreslo  i 2017 å nedjustere forventet realavkastning for fondet fra 4 til 3 prosent. Dette vil innebære en tilsvarende endring i handlingsregelen for finanspolitikken. Forslaget er i tråd med vurderinger fra to offentlige utvalg, og i samsvar med synspunkter sentralbanksjefen la fram i årstalen 2012.

Finansdepartementet er forvalter av fondet, og har delegert den operative forvaltningen til Norges Bank. Banken skal oppnå en høyest mulig avkastning på porteføljen innenfor de begrensninger departementet setter. Forvaltningen styres og måles mot en referanseportefølje fastsatt av departementet. I perioden fra 1. januar 1998 og fram til utgangen av 2016 var den gjennomsnittlige avkastning på fondet, målt i internasjonal valuta, 5,70 prosent. Realavkastningen var 3,79 prosent. Avkastningen på aksje- og obligasjonsporteføljen var 0,26 prosent høyere enn departementets referanseportefølje.

Fondet hadde ved utgangen av 2016 vokst til om lag 7500 milliarder kroner.

I 2006 ble fondets navn endret. Navnet er nå Statens pensjonsfond utland.

Litteratur:

Norges Banks role as a manager of Norway's foreign exchange reserves and the Government Petroleum Fund. Foredrag av Leif T. Eide, Singapore 26.-27. februar 1997

Velferd i mange generasjoner. Kronikk av Svein Gjedrem i Morgenbladet 19. mars 2010

Felles sparing for fremtidige generasjoner. Yngve Slyngstad, Lehmkuhlforelesning på Norges Handelshøyskole, Bergen 26. september 2013

Managing Norway`s oil wealth.  Øystein Olsen, foredrag i FeBAF, the Italian Banking, Insurance and Finance Federation, Roma 14. april 2015.

Vårt forvalteransvar. Kronikk av Øystein Olsen, Dagens Næringsliv 20. april 2016

Om forvaltning av Statens petroleumsfond   1998,   199920002001,   2002,   2003,   2004

Om forvaltningen av Statens pensjonsfond utland  20052006,   2007  2008,   2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016