Norges Bank

1996 - 1997 1997 Statens petroleumsfond

Norges Bank fikk ansvaret for å forvalte Statens petroleumsfond

Petroleumsfondet ble opprettet i 1991, men fondet var tomt fram til 1996. En så for seg at fondet i fremtiden, i likhet med andre statlige midler, skulle plasseres på konto i Norges Bank. Med bakgrunn i sin erfaring med forvaltning av valutareserven, skulle så banken plassere midlene i utlandet.

Utsiktene til et raskt voksende fond gjorde at det fremsto naturlig å investere fondet forskjellig fra valutareservene. Særlig aksjer fremsto som et godt investeringsalternativ. Norges Bank hadde ingen erfaring med aksjeinvesteringer, og det oppsto en ny diskusjon om hvem som skulle forvalte fondet. Finansdepartementet mente fortsatt at Norges Bank skulle ha ansvar for forvaltningen, og det ble gjennomført et omfattende arbeid med å bygge kompetanse og etablere den infrastruktur som var nødvendig for å kunne gjennomføre aksjeinvesteringer. I løpet av 1998 ble det bygd opp en aksjeportefølje som utgjorde 40% av fondet.