Norges Bank

1819 - 1820 Mer åpenhet

I de første årene etter opprettelsen ble det reist en rekke kritiske bemerkninger om bankens eksistensberettigelse. I en innsendt artikkel i "Det norske Nationalblad" for september 1819 står det: "Man maa billigen forundre seg over, hvorledes et for Nationen saa fordærveligt Institut kunde etableres."

Direksjonen mente det ville styrke bankens anseelse om det utad ble gitt en oversikt over bankinnskuddene og bankens stilling i det hele. Den bestemte derfor å offentliggjøre utdrag av regnskapene i "Den norske Rigstidende" i 1820. Dermed kunne andre erfare hvor langt banken var kommet i retning av å nå sine mål.

Representantskapet var uenig i denne vurderingen og ga uttrykk for sin misbilligelse.