Norges Bank

1985 Ny lov om Norges Bank

Regjeringen fikk formell instruksjonsrett over banken i den nye loven om Norges Bank fra 1985.

Lov om Norges Bank og pengevesenet mv. (Sentralbankloven) var basert på innstilling fra et utvalg ledet av daværende høyesterettsjustitiarius Rolv Ryssdal (NOU 1983:39). Utvalget var nedsatt i 1968, og hadde brukt 15 år på sitt arbeid.

Loven erstattet loven av 1892, og innebar i stor grad en formalisering av praksis som over tid hadde utviklet seg. Kongen i Statsråd fikk instruksjonsrett overfor banken.  Hvis slik instruksjonsmyndighet blir brukt, skal imidlertid melding sendes Stortinget snarest mulig.  Dette strenge formkravet skulle ifølge Ryssdal-utvalget styrke bankens selvstendighet overfor departementet. Banken fikk foreleggelsesplikt for Finansdepartementet i saker av særskilt viktighet.

Loven innebar noen endringer og klargjøringer i myndigheten til bankens styrende organer, hovedstyret og representantskapet. Hovedstyret, tidligere direksjonen, ble utvidet til 7 medlemmer, senere utvidet til 8. Ved behandling av administrative saker suppleres hovedstyret med to medlemmer valgt blant de ansatte.

Det er senere gjort enkelte endringer i loven uten at hovedtrekkene er endret.

Litteratur:
NOU 1983:39 Lov om Norges Bank og pengevesenet

Hermod Skånland: The Central Bank and Political Authorities in some Industrial Countries. Norges Banks skriftserie, no.13, Oslo 1984

Norges Banks uttalelse om NOU1983:39 "Lov om Norges Bank og pengevesenet". Norges Banks skriftserie nr. 14, Oslo 1984.

Hermod Skånland: Sentralbankens oppgaver i dag og i fremtiden. Penger og Kreditt 1991/2

Stabilitet og langsiktighet. Festskrift til Hermod Skånland, del II "Sentralbanken og sentralbanksjefens rolle" med artikler av Carsten Smith, Kåre Willoch, Alexandre Lamfalussy og Lars Hørngren ,Oslo 1994

Bernt Nyhagen: Sentralbanklovgivning - utviklingslinjer og endringsbehov. I Sentralbanken i forandringens tegn, festskrift til Kjell Storvik. Norges Banks skriftserie nr.28, Oslo 1999

Hermod Skånland: Doktriner og økonomisk styring. Et tilbakeblikk. Norges Banks skriftserie nr. 36, Oslo 2004

Hermod Skånland: Tilbakeblikk på 20 år med ny sentralbanklov. Penger og Kreditt 2005/3