Norges Bank

1950 Ny lov om valutaregulering

Med den nye valutareguleringsloven fikk Finansdepartementet fullmakt til å regulere valutatransaksjoner.

I etterkrigstida ble flere av Norges Banks penge-, valuta- og kredittpolitiske verktøy overført til Finansdepartementet. Norges Bank var utøvende organ for valutareguleringer, og Finansdepartementet fikk instruksjonsrett overfor sentralbanken i valutasaker. Denne instruksjonsretten åpnet opp for både generelle retningslinjer, og kunne brukes på enkeltsaker.

Det viste seg etter hvert vanskelig å praktisere loven, og bruken av den ble gradvis avviklet fra annen halvdel av 1980-tallet. Loven er nå opphevet. 

Kilder:
Odd Nordhus: Kapitalregulering og kredittpolitisk styring. Penger og kreditt 1974/4

NOU 1983:54 Om revisjon av valutareguleringen

NOU 1989:1 Penger og kreditt i en omstillingstid

Hermod Skånland: Avskjed med valutareguleringen. Penger og Kreditt 1989/2

Kari Olsen: Nedbygging av valutareguleringen i Norge. Penger og Kreditt 1990/3

Viking Mestad: Frå fot til feste - norsk valutarett og valutapolitikk 1873-2001. Norges Banks skriftserie nr.30, Oslo 2002