Norges Bank

1949 Staten overtar Norges Bank

Etter krigen ble en rekke sentralbanker nasjonalisert. Norges Bank var ikke noe unntak, og i 1949 overtok staten aksjene i Norges Bank.

Loven om statens overtakelse av aksjene i Norges Bank trådte i kraft 8. juli 1949. Flere andre sentralbanker, deriblant Bank of England, ble også nasjonalisert etter den andre verdenskrig.

Statlig overtakelse innebar at det gamle hensynet om å skjerme banken mot politisk påvirkning ble satt til side. Samtidig må det påpekes at aksjonærene i Norges Bank aldri hadde hatt innflytelse over bankens ledelse eller valgt noen av dens tillitsmenn. Aksjonærene var mer å betrakte som obligasjonseiere, med rett til utbytte.

Direksjonen uttalte i sin uttalelse om aksjeovertakelsen at den ikke ville føre til noen endring i sentralbankens stilling: «Norges Bank direksjon [mener] at det i og for seg ikke ligger noen stor realitet i den ting at Staten blir eneaksjonær. Det er mere et spørsmål om form. Overfor allmennheten tilkjennegir man derimot noe som allerede i realiteten er tilfelle, nemlig at Norges Bank er en Bank som Staten, det vil i dette tilfelle si Stortinget, har herredømme over.»

Aksjeovertakelsen førte imidlertid til diskusjon i Stortinget om hva slags stilling Norges Bank burde ha i forholdet til de politiske myndighetene. Diskusjonen fikk fram motsetningene mellom det gamle og nye synet på sentralbankens stilling. Overtakelsen ble gjennomført, og aksjene i Norges Bank ble overtatt av staten.

Kilde:
NOU 1983:39 Lov om Norges Bank og pengevesenet