Norges Bank

1998 Eget område for kapitalforvaltning

I 1998 ble Norges Bank Kapitalforvaltning, senere Norges Bank Investment Management (NBIM), etablert

Den første oppgaven for den nye enheten ble å bygge opp en aksjeportefølje som utgjorde 40% av Statens petroleumsfond. Norges Bank hadde tidligere ikke hatt investeringer i aksjemarkedet.Eksterne forvaltere ble invitert til å søke om oppdrag,

Senere samme år fikk fondet også ansvaret for forvaltningen av den resterende del av fondet. Denne ble plassert i obligasjoner. NBIM fikk også ansvar for  forvaltningen av den delen av valutareservene som man vurderte ikke trengtes for pengepolitiske hensyn. Fra 2002 har også deler av valutareservene vært plassert i aksjer.

Oppgavene som var lagt til NBIM sto i en særstilling i forhold til øvrige sentralbankoppgaver, i den forstand at forvaltningsvirksomheten har preg av å være ren forretningsmessig virksomhet. Dette er oppdrag som ikke formelt utledes av sentralbankloven, men er tildelt Norges Bank gjennom særskilt lov og forvaltningsavtale. NBIM ble derfor behandlet som et selvstendig område innenfor sentralbanken. Dette har vist seg  gjennom et klart organisatorisk skille mot sentralbankens øvrige virksomhet. I tillegg har det vært lagt vekt på å etablere NBIM som en egen ”merkevare”, særlig av hensyn til rekruttering, bl.a. med et eget lønns- og insentivsystem. Lederen av NBIM har siden 2010 rapportert direkte til hovedstyret..

Knut N. Kjær ble ansatt som første leder av Norges Bank Kapitalforvaltning. Han fratrådte ved utgangen av 2007, og ble etterfulgt av Yngve Slyngstad. Ved utgangen av 2015 arbeidet 568 personer fra 36 nasjoner med forvaltningen av petroleumsformuen

Litteratur:

Harald Bøhn og Birger Vikøren: Petroleumsfondet - ny stor oppgave for Norges Bank. I Sentralbanken i forandringens tegn. Festskrift til Kjell Storvik. Norges Banks skriftserie nr.28, Oslo 1999