Norges Bank

1985 - 1988 Stor omorganisering

Det ble gjennomført en større omorganisering for å styrke samspillet mellom penge- og kredittpolitiske og valutapolitiske spørsmål.

Tydeligst kom dette fram ved etablering av Markedsoperasjonsavdelingen, som skulle ha ansvar for alle bankens markedsoperasjoner.

Tilsvarende fikk Økonomisk avdeling ansvar for politikktilrådingene på hele bankens ansvarsområde, mens Finansmarkedsavdelingen fikk ansvar for struktur- og reguleringsspørsmål. I tillegg ble det opprettet en Utrednings- og statistikkavdeling og en Sekretariats- og rettsavdeling.

Fra 1988 ble organisasjonsprosjektet fullført. Under sentralbanksjefen og visesentralbanksjefen skulle det være åtte direktører med ansvar for å lede 34 enheter, herunder 21 distriktsavdelinger og produksjonsbedriftene Den Kongelige Mynt og Norges Banks Seddeltrykkeri. En av direktørene, John Tvedt, fikk tittel sentralbankdirektør og ansvaret for disse 23 enhetene. Samtidig ble det skilt ut en avdeling Oslo som hadde samme arbeidsoppgaver som distriktsavdelingene.

Litteratur:

Norges Banks årsberetninger for 1985 og 1987

Einar Magnussen: Ny organisasjonsstruktur i Norges Bank. Penger og Kreditt 1986/1