Norges Bank

1905 Fast ansatt nestleder

Etter en lovendring av 13. juli 1905 ble det for første gang ansatt en fast nestformann for direksjonen.

Fra 1892 hadde var lederen for direksjonen det eneste direksjonsmedlem som var fast ansatt i banken. I 2015 ble det besluttet at banken skal ha to visesentralbanksjefer.

August Teilman Wilhelmsen ble ansatt som nestformann i direksjonen med virkning av 1. januar 1906. Han ble i 1907 etterfulgt av Haakon Monsen.

Disse personene har vært nestformann i direksjonen/visesentralbanksjef i Norges Bank:

August Teilman Wilhelmsen (1906-07), Haakon Monsen (1907-19), Erling Sandberg (1919-20), Sverre Olaf Thorkildsen (avbildet,1920-46 og 1948), Christian Thorsen (I det frie Norge april 1940), Jens Martin Nørve (London 1940-45), Hugo Heiberg Lund (1946-53), Sven Viig (1953-56), Jan Knap (fg.1957), Alf Eriksen (kst.1957-58),Knut Getz Wold (1958-70), Hermod Skånland (1970-85), Kjell Storvik (1985-95), Jarle Bergo (1995-2008), Jan Fredrik Qvigstad (2008-2014), Jon Nicolaisen (2014-) og Egil Matsen (2016-)

Litteratur:

Arne Jon Isachsen: Jarle Bergo: En profesjonell pengepolitiker går fra borde. Penger og Kreditt 2008/1

Jan Fredrik Qvigstad: On Central Banking. Cambridge University Press, 2016.

Jon Nicolaisen: Bør banker berges? Foredrag i Det Norske Videnskaps-Akademi, Oslo 14. april 2015.

Jon Nicolaisen: Kan kriser krympes? Foredrag i Det Norske Videnskaps-Akademi, Oslo 12. april 2016.