Norges Bank

1816 Ledelsesstruktur etablert

De fem direktørene i Norges Bank stod selv for mye av den daglige driften fra 1816.

I samsvar med loven av 1816 var Norges Bank organisert som en aksjebank. Generalforsamlingen ble imidlertid aldri innkalt. Representantskapet (opprinnelig kalt representationen) fikk oppgaven med å foreslå endringer i loven og rapportere om tilstanden i banken. Det hadde også det øverste ansvaret og førte tilsyn med banken.

I tiden etter opprettingen av banken ble representantskapet delt inn i ulike komiteer og utvalg. Dette ble gjort for å lette arbeidsbyrden og organisere arbeidet på en hensiktsmessig måte.

Grensen mellom arbeidsoppgavene til representantskap og direksjon var den første tiden ikke særlig tydelig. Representantskapet hadde fullmakt til å bevilge og ansette, utarbeidet reglement for banken og førte tilsyn. Dette gjorde at representantskapet i en del saker var overordnet direksjonen.

Direksjonen sto for den daglige ledelsen og hadde ansvaret for diskonto- og utlånspolitikken. Stortinget valgte direktører for seks år om gangen.To av de fem direktørene skulle komme fra handelsklassen, og to skulle være utenfor denne. I begynnelsen var det hver dag tilstede en direktør i banken som tok avgjørelser som ikke krevde samtykke fra en samlet direksjon. To ganger i uka var det møte i direksjonen. Direksjonen sto selv for mye av den daglige driften, og først i mai 1818 ble kontrabokholder og kasserer ansatt i full stilling.

Mye av ansvarsdelingen mellom representantskapet og direksjonen - som nå kan sammenlignes med hovedstyret - er videreført fram til i dag.

Organiseringen av banken var ganske enkel fram til 1920. Utøvelse av pengepolitikk under metallstandard begrenset muligheten for aktive inngrep. Det viktigste var å ha gode rutiner på kassehold, bokføring og regnskap.