Norges Bank

1957 - 1991 Myntsett med kong Olav V

Ny myntrekke med naturalistiske dyremotiver

Den Kongelige Mynt (DKM) lå under Finansdepartementet inntil 1962 da myntvesenet og DKM ble overført fra staten til Norges Bank.

Utformingen av den første myntrekken med Olav V ble kontroversiell etter at departementet i 1958 overprøvde utkastet som landets heraldiske og numismatiske ekspertise hadde utarbeidet. I stedet kom en myntrekke med naturalistiske dyremotiver modellert av billedkunstneren Per Palle Storm.

Saken ble tatt opp i en interpellasjonsdebatt i Stortinget og et forslag om å henstille til regjeringen å nedsette et sakkyndig utvalg som skulle avgi uttalelse om myntenes utseende ble nedstemt. Det var særlig fjerningen av riksvåpenet fra myntene som var kontroversiell og oppstyret førte til at det etterhvert ble oppnevnt en pregkomité for DKM. Riksvåpenet var tilbake på den nye 5-kronemynten som ble lansert i 1965. Ny 10-krone mynt i nikkelbronse kom i 1983.

Utmynting av 1- og 2-øresmynter ble avsluttet i 1973, og av 5- og 25-ører i 1983.

Se beskrivelse av myntene på www.norges-bank.no

Litteratur:
Kolbjørn Skaare, Norges Mynthistorie, bind I og II, utgitt 1995, Universitetsforlaget