Norges Bank

1898 Avregningskontor

Første clearingsentral i Norge, Kristiania Bankavregningskontor, ble etablert i 1898.

Etter hvert som samkvemmet mellom bankene ble mer omfattende oppsto det et økende antall fordrings- og gjeldsforhold dem imellom. Det ble derfor behov for å forenkle tilgangen til oppgjør.

I 1897 hadde Norge fått en sjekklov, og etter hvert ble bruk av sjekk mer vanlig i næringslivet. Avregningen i Kristiania Bankavregningskontor skjedde etter modell av clearingen i Manchester, hvor omfanget var omtrent det samme som en forventet i Kristiania.

Bankavregningskontoret fikk som oppgave å samle inn sjekkene fra medlemsbankene. Daglig avregning skjedde ved overførsel til eller fra bankenes konti i Norges Bank. Sjefdirektør Karl G. Bomhoff var leder av kontoret. Norges Bank tok dermed ansvar for arbeidet med å etablere gode rutiner for betalingsoppgjør.

Fram til etter 2. verdenskrig  skjedde oppgjøret manuelt. Etter hvert økte antallet sjekker, og det ble nødvendig å automatisere registreringen. Midt på 1970-tallet ble sjekkavregningen overført til EDB-sentralen IDA og Fellesbanken. I 1975 var omsetningsbeløpet ved Bankavregningskontoret 78 milliarder kroner.

Kontoret ble avviklet i 1989.

Litteratur:

Harald Haare: Norges Banks arbeid med avregning og oppgjør - et historisk perspektiv. Penger og Kreditt 2007/3.