Norges Bank

Månedsbalanse

Noregs Banks balanse for april 2024

Noregs Banks månadsbalanse viser eigedelar, gjeld og eigenkapital ved månadslutt og eit utval noteopplysningar.

Månadsbalansen blir offentleggjord ca. 11. kvardag i den følgjande månaden, og dato finst i kalenderen. Årsrekneskapen for Noregs Bank er avlagt etter rekneskapslova og forskrift om årsrekneskap for Noregs Bank.

Samla oversikt over balansar for Noregs Bank frå 1817.

Publisert 21. mai 2024 11:15
Publisert 21. mai 2024 11:15