Norges Bank

Månedsbalanse

Noregs Banks balanse for desember 2022 og januar 2023

Noregs Banks månadsbalanse viser eigedelar, gjeld og eigenkapital ved månadslutt og eit utval noteopplysningar.

Månadsbalansen blir offentleggjord ca. 11. kvardag i den følgjande månaden, og dato finst i kalenderen. Årsrekneskapen for Noregs Bank er avlagt etter rekneskapslova og forskrift om årsrekneskap for Noregs Bank.

Samla oversikt over balansar for Noregs Bank frå 1817.

Publisert 7. mars 2023 10:00
Publisert 7. mars 2023 10:00