Norges Bank

Månedsbalanse

Noregs Banks balanse for september 2023

Noregs Banks månadsbalanse viser eigedelar, gjeld og eigenkapital ved månadslutt og eit utval noteopplysningar.

Månadsbalansen blir offentleggjord ca. 11. kvardag i den følgjande månaden, og dato finst i kalenderen. Årsrekneskapen for Noregs Bank er avlagt etter rekneskapslova og forskrift om årsrekneskap for Noregs Bank.

Samla oversikt over balansar for Noregs Bank frå 1817.

Publisert 16. oktober 2023 10:00
Publisert 16. oktober 2023 10:00