Norges Bank

Staff Memo

Husholdningenes finansielle sparing siden finanskrisen

Forfatter:
Kjersti-Gro Lindquist og Magdalena D. Riiser
Serie:
Staff Memo
Nummer:
18/2023

Nettofinansinvesteringene varierer mye over tid og trakk husholdningenes sparing ned før bankkrisen og finanskrisen, men opp under pandemien. Nettofinans-investeringer er transaksjonene i finansobjekter, som bankinnskudd og aksjer, fratrukket endring i gjeld. Etter koronautbruddet i 2020 økte de mye i alle alders- og finansformuesgrupper. De ti prosent rikeste sto for mesteparten av økningen. Et særtrekk ved pandemien er at omslaget i nettofinansinvesteringene hovedsakelig skjedde som følge av oppbygging av finansformue og ikke redusert gjeldsopptak. I 2021 finner vi en todeling av spareadferden. For de unge og de med lavere finansformue falt nettofinansinvesteringene som andel av disponibel inntekt, men de økte for de andre. 

Staff Memo inneholder utredninger og dokumentasjon skrevet av Norges Banks ansatte og andre forfattere tilknyttet Norges Bank. Synspunkter og konklusjoner i arbeidene er ikke nødvendigvis representative for Norges Bank.

ISSN 1504-2596 (online)

Publisert 8. november 2023 09:30
Publisert 8. november 2023 09:30