Norges Bank

Staff Memo

Næringseiendomsforetakenes refinansiering og kontantstrømmer i moderne dyrtid

Forfatter:
Christian Bjørland
Serie:
Staff Memo
Nummer:
11/2023

Sammendrag

Norske banker har betydelig eksponering mot næringseiendom, og utviklingen i næringen er viktig for finansiell stabilitet. Økte finansieringskostnader, fallende næringseiendomspriser og mye obligasjonsgjeld som forfaller i årene fremover har økt  refinansieringsrisikoen i næringseiendom det siste året. Vi bruker et bredt sett av informasjonskilder for å vurdere næringseiendomsforetakenes refinansieringsrisiko og deres evne til å møte økte finansieringskostnader. Den kraftige veksten i næringseiendomsforetakenes obligasjonsgjeld det siste tiåret har bidratt til å spre risiko fra bankene til flere aktører i det finansielle systemet. Samtidig kan obligasjonsgjeld være en mindre stabil finansieringskilde enn bankgjeld i urolige tider. Vi finner at bankene har beskjeden eksponering mot næringseiendomskonsern med forhøyet refinansieringsrisiko i obligasjonsmarkedet og med svakest solditiet. Høy leieprisvekst de siste par årene og KPI-indeksering av kontorleiekontrakter gir mange næringseiendomsforetak robusthet mot økte renter og økte kredittpåslag. Ved et økonomisk tilbakeslag kan imidlertid leieinntektsutviklingen bli svak.

Staff Memo inneholder utredninger og dokumentasjon skrevet av Norges Banks ansatte og andre forfattere tilknyttet Norges Bank. Synspunkter og konklusjoner i arbeidene er ikke nødvendigvis representative for Norges Bank.

ISSN 1504-2596 (online)

Publisert 10. mai 2023 10:05
Publisert 10. mai 2023 10:05