Norges Bank

Staff Memo

Frontfagets betydning for lønnsdannelsen i private tjenestenæringer

Serie:
Staff Memo
Nummer:
5/2022

I denne analysen ser vi nærmere på i hvilken utstrekning lønnsutviklingen i industrien driver lønnsutviklingen i de ulike tjenesteytende næringene i privat sektor, i tråd med prediksjonen fra frontfagsmodellen. Spesielt studerer vi om lønnsevnen i den enkelte tjenestenæring, definert som verdien av bruttoproduktet per arbeidstime, også har betydning. Vi finner at lønnsutviklingen i frontfaget er den viktigste forklaringsfaktoren også på disaggregert nivå, men egen lønnsevne har også (signifikant) betydning i om lag halvparten av tjenestenæringene. Mens lønnsnivået for tjenestenæringene samlet over tid har vokst i samme takt som industrilønna, er dette i mindre grad tilfellet for den enkelte tjenestenæring.

Staff Memo inneholder utredninger og dokumentasjon skrevet av Norges Banks ansatte og andre forfattere tilknyttet Norges Bank. Synspunkter og konklusjoner i arbeidene er ikke nødvendigvis representative for Norges Bank.

ISSN 1504-2596 (online)

Publisert 2. juni 2022 10:00
Publisert 2. juni 2022 10:00