Norges Bank

Staff Memo

Effekter av IRB-metoden på bankenes utlån til norske foretak

Forfatter:
Henrik Andersen, Ragnar Enger Juelsrud og Andreas Kostøl
Serie:
Staff Memo
Nummer:
1/2020

I dette memoet analyserer vi hvordan innføringen av IRB-metoden kan ha påvirket bankenes utlån til foretak, utlånsmarginer og porteføljekvalitet i Norge. Våre resultater viser at IRB-bankene reduserte utlånsmarginene relativt til standardmetodebankene etter innføringen av IRB-metoden. De første årene etter innføringen vokste dessuten IRB-bankene mer enn standardmetodebankene i næringsmarkedet. Vi kan imidlertid ikke utelukke at dette skyldes andre forhold enn IRB-metoden. Analysene indikerer ikke at IRB-metoden har ført til mer finmasket prising av foretakslån. Vi finner noe støtte for at IRB-metoden kan ha bedret porteføljekvaliteten til bankene.

Staff Memo inneholder utredninger og dokumentasjon skrevet av Norges Banks ansatte og andre forfattere tilknyttet Norges Bank. Synspunkter og konklusjoner i arbeidene er ikke nødvendigvis representative for Norges Bank.

ISSN 1504-2596 (online)

Publisert 14. januar 2020 15:00
Publisert 14. januar 2020 15:00