Norges Bank

Staff Memo

Hva forklarer utviklingen i foretaksinvesteringene?

Forfatter:
Henrik Andersen og Mari Aasgaard Walle
Serie:
Staff Memo
Nummer:
2/2015

Sammendrag

Foretaksinvesteringene betyr mye for konjunkturutviklingen i norsk økonomi. Investeringene i norske fastlandsbedrifter har utviklet seg relativt svakt siden finanskrisen brøt ut høsten 2008, selv om styringsrenten er blitt redusert til et historisk lavt nivå. Modelleringer over perioden 2003-2014 tyder på at investeringene etter finanskrisen er blitt holdt nede av svake fremtidsutsikter og begrenset tilgang på finansiering, mens nedgangen i rentenivået isolert sett har bidratt til å holde investeringene oppe. Når fremtidsutsiktene bedrer seg, vil investeringene kunne vokse betydelig mer enn BNP Fastlands-Norge. Våre beregninger tyder på at det langsiktige likevektsnivået på foretaksinvesteringer som andel av BNP Fastlands-Norge er på rundt 10 prosent, om lag en prosentenhet høyere enn dagens nivå.

Staff Memo inneholder utredninger og dokumentasjon skrevet av Norges Banks ansatte og andre forfattere tilknyttet Norges Bank. Synspunkter og konklusjoner i arbeidene er ikke nødvendigvis representative for Norges Bank.

ISSN 1504-2596 (online)

Publisert 18. juni 2015 10:00
Publisert 18. juni 2015 10:00