Norges Bank

Staff Memo

Kriseløsing av banker ved hjelp av bail-in – momenter ved innføring i Norge

Her gjennomgås hvordan bail-in eller nedskrivning av en banks gjeldsfordringer og tvungen konvertering av gjeld til egenkapital kan brukes under krisehåndtering av banken.

Forfatter:
Bent Vale
Serie:
Staff Memo
Nummer:
12/2014

Fremstillingen tar utgangspunkt i EUs direktiv for krisehåndtering av banker som Europaparlamentet og EU-rådet vedtok i april og mai 2014. Hvordan bail-in vil slå ut i ulike tilfeller, illustreres ved noen enkle talleksempler. Videre kommer vi inn på diskresjonære unntak som kan gjøres med tanke på hvilke gjeldsposter som skal være gjenstand for nedskrivning og eventuelt konvertering til aksjer. Dernest ser vi på bruken av midler fra kriseløsingsfondet og eventuell bruk av statlige midler i forbindelse med krisehåndtering. Det presenteres anslag for hvor mye seniorgjelden i DNB eventuelt må nedskrives ved ulike tapsnivåer. Til slutt drøftes hvorvidt bail-in og innskyterpreferanse kan gis tilbakevirkende kraft, eller om det vil være i strid med Grunnlovens bestemmelser.

Staff Memo inneholder utredninger og dokumentasjon skrevet av Norges Banks ansatte og andre forfattere tilknyttet Norges Bank. Synspunkter og konklusjoner i arbeidene er ikke nødvendigvis representative for Norges Bank.

ISSN 1504-2596 (online)

Publisert 8. juli 2014 08:30
Publisert 8. juli 2014 08:30