Norges Bank

Staff Memo

Flere fremvoksende økonomier inkluderes i Norges Banks handelspartneraggregat

Forfatter:
Bjørnar K. Slettvåg
Serie:
Staff Memo
Nummer:
12/2013

Innledning

Fremvoksende økonomier spiller en stadig større rolle i verdensøkonomien, og utgjør en økende andel av Norges handelspartnere. Indirekte er de også viktige for norsk økonomi, blant annet som etterspørrere av olje og andre råvarer. Vi gir her en nærmere omtale av utviklingen i fremvoksende økonomier. Vi ser på fremvoksende økonomiers betydning for internasjonal vekst og handel, som handelspartnere for Norge og som konsumenter av olje. Fra og med Pengepolitisk rapport (PPR) 2/13 inkluderes flere fremvoksende økonomier i Norges Banks handelspartneraggregat. I tillegg til Kina, Polen og Thailand, vil også Brasil, India, Indonesia, Tyrkia og Russland inngå i aggregatet. Landene som nå inkluderes er blant de som har bidratt mest til vekst i global BNP og råvareetterspørsel de siste årene. Russland, Brasil og Tyrkia er også blant de største importørene av norske varer og tjenester utenfor Europa.

Staff Memo inneholder utredninger og dokumentasjon skrevet av Norges Banks ansatte og andre forfattere tilknyttet Norges Bank. Synspunkter og konklusjoner i arbeidene er ikke nødvendigvis representative for Norges Bank.

ISSN 1504-2596 (online)

Publisert 20. juni 2013 10:23
Publisert 20. juni 2013 10:23