Norges Bank

Staff Memo

Kan finansiell stabilitet måles? En stressindeks for den norske banksektoren

Forfatter:
Hanna Winje
Serie:
Staff Memo
Nummer:
4/2012

Til tross for store negative overraskelser gjennom flere år, leverte norske banker gode resultater i 2010 og de tre første kvartalene av 2011. I tillegg er kapitaldekningen forbedret. Et spørsmål som melder seg er hvor utsatte de norske bankene er i dagens situasjon, og hvordan situasjonen vil kunne utvikle seg fremover. I dette notatet er det beregnet en indeks som måler og kvantifiserer stressnivået i banksektoren i Norge. Indeksen baseres på bankspesifikke variabler og beregnes på kvartalsvise data for perioden fra 1996 til 2011. Siden indeksen er kontinuerlig gir den et mer nyansert bilde av stressnivået i banksektoren enn en binær kriseindikator.

Staff Memo inneholder utredninger og dokumentasjon skrevet av Norges Banks ansatte og andre forfattere tilknyttet Norges Bank. Synspunkter og konklusjoner i arbeidene er ikke nødvendigvis representative for Norges Bank.

ISSN 1504-2596 (online)

Publisert 7. februar 2012 13:00
Sist endret 8. februar 2012 09:05
Publisert 7. februar 2012 13:00
Sist endret 8. februar 2012 09:05