Norges Bank

Aktuell kommentar

Regionale forskjeller i boligpriser og gjeld

Forfatter:
André Kallåk Anundsen og Sverre Mæhlum
Serie:
Aktuell kommentar
Nummer:
4/2017

Utviklingen i boligpriser og gjeld henger tett sammen. Både boligpriser og gjeld har steget raskere enn husholdningenes inntekter over lengre tid. For å vurdere sårbarheten i husholdningene er gjeld i forhold til både inntekt og boligens verdi relevante størrelser. I denne analysen benytter vi registerdata for tinglyste boligtransaksjoner koblet med ligningstall for husholdningenes inntekter og gjeld for å belyse regionale forskjeller i boligpriser og boligkjøperes gjeld. Vi finner at husholdninger som kjøpte bolig i 2014, hadde mer gjeld i forhold til samlet inntekt enn boligkjøperne i 2009. Det tyder på at boligkjøperne er blitt mer sårbare for renteøkninger og inntektsbortfall. Det var boligkjøperne i byene som hadde høyest samlet gjeld i forhold til inntekt. Det må ses i sammenheng med at boligprisene i forhold til inntekt er høyest i byene. Samtidig var gjelden i forhold til prisen på boligen lavere i byene enn ellers i landet, og dette forholdstallet har avtatt fra 2009 til 2014.

Serien består av kortere, signerte artikler om aktuelle økonomiske problemstillinger, og publiseres kun på våre internettsider.

Publisert 23. mars 2017 16:05
Publisert 23. mars 2017 16:05