Norges Bank

Aktuell kommentar

Bankenes kredittrisiko mot oljeleverandørnæringen

Forfatter:
Ida Nervik Hjelseth, Lars-Tore Turtveit og Hanna Winje
Serie:
Aktuell kommentar
Nummer:
5/2016

Den direkte kreditteksponeringen mot oljeleverandørnæringen er samlet sett lav i norske banker. Til tross for betydelig fall i oljepris og oljeinvesteringer har bankenes utlånstap holdt seg lave. Flere oljeleverandører opplever avtakende gjeldsbetjeningsevne og det er utsikter til svakere inntjening fremover. Det gjenspeiles i lave markedspriser på foretakenes egenkapital og obligasjonsgjeld. Flere foretak innen oljeleverandørnæringen kan få problemer med å betjene gjelden fremover. Norske banker har god lønnsomhet og høy uvektet kapitalandel sammenliknet med de fleste andre land. Ved sammenlikning med ulike stresstester og historiske utlånstap fremstår bankene som godt rustet til å håndtere store utlånstap innen oljeleverandørnæringen.

Serien består av kortere, signerte artikler om aktuelle økonomiske problemstillinger, og publiseres kun på våre internettsider.

Publisert 23. mai 2016 15:30
Publisert 23. mai 2016 15:30