Norges Bank

Aktuell kommentar

Hva driver Nibor-påslaget?

Forfatter:
Kathrine Lund, Kristian Tafjord og Marit Øwre-Johnsen
Serie:
Aktuell kommentar
Nummer:
10/2016

De siste par årene har risikopåslaget i tremåneders Nibor steget, fra rundt 25 basispunkter mot slutten av 2014 til om lag 60 basispunkter sommeren 2016. Økningen i påslaget (gitt som differansen mellom Nibor og forventet styringsrente) skyldes trolig flere forhold, herunder økt tilførsel av likviditet i euroområdet, bankers tilpasning til nye likviditetskrav under Basel III (LCRkrav) og tilpasninger til nye reguleringer av amerikanske pengemarkedsfond. For å forstå hvordan disse forholdene slår inn i den norske pengemarkedsrenten Nibor må man se nærmere på hvordan Nibor-renten er konstruert.

Serien består av kortere, signerte artikler om aktuelle økonomiske problemstillinger, og publiseres kun på våre internettsider.

Publisert 22. september 2016 10:00
Publisert 22. september 2016 10:00