Norges Bank

Rundskriv 2/2024

Vilkår for kontohold i Norges Bank fra 15. april 2024

Norges Bank fastsetter vilkårene for kontohold i Norges Bank, jf. sentralbankloven § 3-1 annet ledd og forskrift om adgang til lån og innskudd i Norges Bank. Vilkårene for kontohold for henholdsvis banker og sentrale motparter ble sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2022.

Norges Bank har samlet vilkårene for kontohold for ulike typer foretak i finansiell sektor i et felles sett med vilkår. Fellesbestemmelsene for alt kontohold er i kapittel 1 – Innledende bestemmelser, mens bestemmelsene om ulike funksjoner i oppgjørssystemet er i kapitlene 2-5. En løsning med samordnede vilkår for kontohold praktiseres også i andre sentralbanker, blant annet i Danmark og Sverige.

Sammenstillingen av de gjeldende vilkårene for kontohold for banker og sentrale motparter er i hovedsak en redaksjonell omlegging som ikke medfører vesentlige endringer i kontohaveres forpliktelser eller rettigheter. De viktigste endringene er følgende (med henvisning til relevante bestemmelser i de endrede vilkårene for kontohold):

  • Det innføres en bestemmelse om Norges Banks behandling av personopplysninger i tråd med kravene i personvernlovgivningen, jf. punkt 1.9.
  • Bestemmelsen om Norges Banks erstatningsansvar er noe justert, jf. punkt 1.10. 
  • Unntakene fra partenes taushetsplikt presiseres, jf. punkt 1.11.
  • Det innføres en bestemmelse om regler mot hvitvasking, jf. punkt 1.12.
  • Bestemmelsen om informasjon til Norges Bank i de gjeldende vilkårene for sentrale motparter presiseres og gjøres gjeldende for alle typer kontohavere, jf. punkt 1.13.
  • Bestemmelsen om bruk av kodebrikker for tilgang til NBO Online fjernes, jf. punkt 2.3 i gjeldende vilkår for banker og punkt 2.4 i gjeldende vilkår for sentrale motparter. Den nye løsningen med engangskode på mobiltelefon innarbeides i brukerveiledningen for NBO Online.
  • Det tas inn en ny bestemmelse med hovedreglene for adgang til innskudd og lån, jf. punkt 2.3 og vedlegg 2. Det åpnes adgang for at sentrale motparter kan ha innskudd over døgnskillet på inntil 300 millioner kroner. Det innføres særskilte renter for eventuelle innskudd over beløpsgrensen og eventuelle intradag lån som går over døgnskillet.
  • Bestemmelsen om realisasjon av pant presiseres til at Norges Bank også kan overta eierskapet til pantsatte verdipapirer, slik at verdien av verdipapirene vil gå til dekning av kravet selv om verdipapirene ikke selges omgående, jf. punkt 5.9 og vedlegg 1.

I tillegg er begrepet «innledning av insolvensbehandling» definert i vedlegg 1 og punktene 1.9 og 2.2 i Vilkårene utvidet.

Punkt 1.9 om behandling av personopplysninger er utvidet med følgende setning for å ta hensyn til at personopplysninger også inngår i betalingsmeldinger som gjøres opp i NBO:

«Norges Bank behandler også personopplysninger som inngår i betalingsmeldinger som gjøres opp i NBO, herunder navn, adresse og kontonummer for betaler og betalingsmottaker.» 

Punkt 2.2 om oppsigelse og opphør er utvidet med følgende setning for å presisere at mislighold ikke omfatter krisehåndtering etter finansforetaksloven:

«Et vedtak om krisehåndtering etter finansforetaksloven § 20-15, eller tilsvarende regler i kontohavers hjemland, er ikke å anse som et mislighold av disse Vilkårene.»

Endrede vilkår ble sendt på høring med brev av 13. desember 2023 til alle banker og sentrale motparter med konto i Norges Bank. Norges Bank har ikke mottatt kommentarer til endringene.

Med dette rundskrivet kunngjøres de endrede vilkårene for kontohold i Norges Bank.

Publisert 15. mars 2024 15:00
Publisert 15. mars 2024 15:00