Norges Bank

Rundskriv 4/2023

Kvoter i systemet for styring av bankenes reserver

I systemet for styringen av bankenes sentralbankreserver får bankene som er Norges Banks pengepolitiske motparter forrentet en viss mengde innskudd i sentralbanken – en kvote – til styringsrenten. Innskudd utover kvoten forrentes til en lavere rente, reserverenten. Norges Bank vil normalt vurdere totalkvoten og fordelingen mellom bankene to ganger i året.

Fra og med 2. oktober 2023 gjelder følgende:

  • Norges Bank sikter mot å holde reservene i banksystemet i gjennomsnitt på 35 milliarder kroner med et symmetrisk intervall på ±5 milliarder rundt dette nivået.
  • Summen av bankenes kvoter, totalkvoten, settes til 45 milliarder kroner.

De pengepolitiske motpartene er delt inn i tre grupper der alle banker i samme gruppe får tildelt samme kvote, med unntak av oppgjørsbankene som får større kvoter. Bankene er delt inn i grupper på følgende måte (tabell 1):

Tabell 1. Inndeling av banker i grupper (per juni 2023) 

Gruppe 1:                                                        

Gruppe 2:

Gruppe 3: Alle pengepolitiske motparter i gruppe B i NBO* (91 banker)

DNB Bank ASA**

SpareBank 1 SR-Bank ASA

 

Nordea Bank Abp, filial i Norge

SpareBank 1 SMN**

 

Danske Bank **

Sparebanken Vest

 

Handelsbanken

SpareBank 1 Østlandet

 

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilialen

SpareBank 1 Nord-Norge**

 

Swedbank Norge

Sparebanken Sør

 

 

Sparebanken Møre

 

 

Sparebanken Sogn og Fjordane

 

 

Sparebanken Øst

 

 

BN Bank ASA

 

 

Storebrand Bank ASA

 

 

Sandnes Sparebank

 

 

BNP Paribas S.A. Norway Branch

 

 

Citibank Europe plc, Norway Branch

 

* Norges Banks oppgjørssystem, **Oppgjørsbank

Kvotene som gjelder fra 2. oktober 2023, er beregnet på grunnlag av bankenes forvaltningskapital per 30. juni 2023. Kvotene fordeles på følgende måte (tabell 2):

Tabell 2. Bankenes kvoter som gjelder fra 2. oktober 2023. Tusen kroner

 

Sum FVK

Andel FVK

Sum kvote per gruppe

Antall banker

Kvote per bank

Gruppe 1

4 687 696 501

65,5 %

29 466 944

6

4 900 000

Gruppe 2

1 400 834 169

19,6 %

8 805 669

14

630 000

Gruppe 3

1 070 214 428

14,9 %

6 727 387

91

74 000

Sum

7 158 745 098

100 %

45 000 000

111

 

FVK: Forvaltningskapital

Oppgjørsbankene DNB, Sparebank 1 SMN, SpareBank 1 Nord-Norge og Danske Bank får tilleggskvoter som vist i tabell 3.

Tabell 3. Tilleggskvoter for DNB, SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 Nord-Norge og Danske Bank*. Tusen kroner

 

 

Opprinnelig kvote

Tillegg i kvoten

Sum kvote

DNB Bank ASA

4 900 000

1 200 000

6 100 000

SpareBank 1 SMN

630 000

520 000

1 150 000

SpareBank 1 Nord-Norge

630 000

70 000

700 000

Danske Bank

4 900 000

100 000

5 000 000

*Oppgjørsbanker får en tilleggskvote bestemt av størrelsen på oppgjørsbanken i forhold til størrelsen på B-bankene eller tilsvarende banker den gjør oppgjør for (målt ved forvaltningskapitalen). Dersom beregnet kvote for oppgjørsbanken i utgangspunktet er K milliarder kroner, forvaltningskapitalen til oppgjørsbanken er X milliarder kroner og summen av forvaltningskapitalen til B-bankene er Y milliarder kroner, får oppgjørsbanken et tillegg i kvoten lik K x (Y/X), men oppad begrenset til summen av kvotene til B-bankene den utfører oppgjør for. Oppgjørsbankens totale kvote blir normalt lik K+K x (Y/X).

For en nærmere beskrivelse av systemet for styring av bankenes reserver, se Styring av bankenes reserver: Systemet i Norge

For nærmere drøfting av bakgrunnen for det nye systemet, se Bakgrunnen for systemet for styring av bankenes reserver i Norge.

Publisert 1. september 2023 10:00