Norges Bank

Rundskriv 1/2022

Rundskriv: Kvoter i systemet for styring av bankenes reserver

I systemet for styringen av bankenes sentralbankreserver får bankene som er Norges Banks pengepolitiske motparter forrentet en viss mengde innskudd i sentralbanken – en kvote – til styringsrenten. Innskudd utover kvoten forrentes til en lavere rente, reserverenten. Norges Bank vil normalt vurdere totalkvoten og fordelingen mellom bankene to ganger i året.

Fra og med 1. april 2022 gjelder følgende:

  • Norges Bank sikter mot å holde reservene i banksystemet i gjennomsnitt på 35 milliarder kroner med et symmetrisk intervall på ±5 milliarder rundt dette nivået.
  • Summen av bankenes kvoter, totalkvoten, settes til 45 milliarder kroner.

De pengepolitiske motpartene er delt inn i tre grupper der alle banker i samme gruppe får tildelt samme kvote, med unntak av oppgjørsbankene som får større kvoter. Bankene er delt inn i grupper på følgende måte (tabell 1):

Tabell 1. Inndeling av banker i grupper (per desember 2021) 

Gruppe 1:                                

Gruppe 2:

Gruppe 3: Alle pengepolitiske motparter i gruppe B i NBO* (97 banker)

DNB Bank ASA**

SpareBank 1 SR-Bank ASA

 

Nordea Bank Abp, filial i Norge

SpareBank 1 SMN**

 

Danske Bank **

Sparebanken Vest

 

Handelsbanken

SpareBank 1 Østlandet

 

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilialen

SpareBank 1 Nord-Norge**

 

Swedbank Norge

Sparebanken Sør

 

 

Sbanken ASA

 

 

Sparebanken Møre

 

 

Sparebanken Sogn og Fjordane

 

 

Sparebanken Øst

 

 

BN Bank ASA

 

 

Storebrand Bank ASA

 

 

Sandnes Sparebank

 

 

BNP Paribas S.A. Norway Branch

 

 

Citibank Europe plc, Norway Branch

 

* Norges Banks oppgjørssystem, **Oppgjørsbank

Kvotene som gjelder fra 1. april 2022 er beregnet på grunnlag av bankenes forvaltningskapital per 31. desember 2021. Kvotene fordeles på følgende måte (tabell 2):

Tabell 2. Bankenes kvoter som gjelder fra 1. april 2022. Tusen kroner

 

Sum FVK

Andel FVK

Sum kvote per gruppe

Antall banker

Kvote per bank

Gruppe 1

 3 864 598 535

63,0 %

28 347 429

6

       4 700 000

Gruppe 2

1 249 016 205

20,4 %

9 161 727

15

          610 000

Gruppe 3

 1 021 224 945

16,6 %

7 490 843

97

            77 000

Sum

6 134 839 685

100 %

 45 000 000

118

 

FVK: Forvaltningskapital

Oppgjørsbankene DNB, SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 Nord-Norge og Danske Bank får tilleggskvoter som vist i tabell 3.

Tabell 3. Tilleggskvoter for DNB, SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 Nord-Norge og Danske Bank*. Tusen kroner

 

Opprinnelig kvote

Tillegg i kvoten

Sum kvote

DNB Bank ASA

4 700 000

1 500 000

6 200 000

SpareBank 1 SMN

610 000

660 000

1 270 000

SpareBank 1 Nord-Norge

610 000

80 000

690 000

Danske Bank

4 700 000

100 000

4 800 000

*Oppgjørsbanker får en tilleggskvote bestemt av størrelsen på oppgjørsbanken i forhold til størrelsen på B-bankene eller tilsvarende banker den gjør oppgjør for (målt ved forvaltningskapitalen). Dersom beregnet kvote for oppgjørsbanken i utgangspunktet er K milliarder kroner, forvaltningskapitalen til oppgjørsbanken er X milliarder kroner og summen av forvaltningskapitalen til B-bankene er Y milliarder kroner, får oppgjørsbanken et tillegg i kvoten lik K x (Y/X), men oppad begrenset til summen av kvotene til B-bankene den utfører oppgjør for. Oppgjørsbankens totale kvote blir normalt lik K+K x (Y/X).

For en nærmere beskrivelse av systemet for styring av bankenes reserver, se Styring av bankenes reserver: Systemet i Norge.

For nærmere drøfting av bakgrunnen for det nye systemet, se Bakgrunnen for systemet for styring av bankenes reserver i Norge.

Publisert 1. mars 2022 10:00