Norges Bank

Rundskriv 5/2020

Priser og gebyrer i Norges Banks oppgjørssystem for 2021

[UTGÅTT]

Bankene betaler for kontohold og deltakelse i betalingsoppgjørene i Norges Banks oppgjørssystem (NBO) i henhold til Vilkår for kontohold i Norges Bank. Prisene skal dekke to tredeler av kostnadene for innføring, utvikling og drift av oppgjørssystemet.

De samlede kostnadene for oppgjørstjenestene som er beregnet for 2021, er på om lag samme nivå som i 2020. Prisene for 2021 videreføres av den grunn uforandret fra 2020.

Prisstrukturen i NBO er basert på hver kontohavers bruk av funksjonalitet, jf. prisgruppene A1, A2 og B. I tillegg er det en særskilt pris for banker som deltar direkte i oppgjør av pengedelen av verdipapir­oppgjøret (VPO). For 2021 gjøres denne tilleggsprisen gjeldende for direkte deltakelse i pengedelen av verdipapiroppgjør generelt.

Bankene har en rekke registrerte brukere av NBO Online som ikke har vært aktive i lengre tid. I henhold til punkt 2.3 i vilkårene for kontohold deaktiverer Norges Bank tilgangen til NBO Online for brukere som ikke har vært pålogget de siste seks månedene. Fra 2021 innføres det et nytt gebyr på kr 6 000 per bruker for slik deaktivering. Hovedformålet er å gi bankene et insentiv til å forbedre styringen og kontrollen av egne brukere. Det er ellers ikke endringer i gebyrene for brudd mv. på vilkårene for kontohold i 2021.

De faste månedsprisene forfaller til betaling hver måned og vil bli belastet hver banks konto i Norges Bank automatisk den andre oppgjørsdagen måneden etter. Andre priser og gebyrer vil bli fakturert eller belastet særskilt.

Priser i Norges Banks oppgjørssystem (NBO) for 2021

KONTOHOLD/OPPGJØR

PRIS

Faste priser

Pris per måned

Banker i gruppe A1*

350 000

Banker i gruppe A2*

130 000

Banker i gruppe B**

16 000

Tillegg for direkte deltakelse i pengedelen av verdipapiroppgjør

98 000

 

Pris per år

Avtale om beredskapskonto***

10 000

Tilknytningspriser

Engangspris

Banker

50 000

* Gruppe A

Banker med ordinær konto som brukes aktivt til én eller flere av følgende oppgjørsfunksjoner: Direkte deltakelse i oppgjør av avregninger fra Norwegian Interbank Clearing System (NICS), direkte deltakelse i det internasjonale valutaoppgjørssystemet Continuous Linked Settlement (CLS) eller avtale om å bruke Scandinavian Cash Pool (SCP). Banker i gruppe A deles i følgende to undergrupper: Banker som er direkte oppgjørsdeltaker i CLS og/eller har avtale om å bruke SCP (undergruppe A1) og andre banker i gruppe A (undergruppe A2).

** Gruppe B

Andre banker med ordinær konto i NBO enn banker i gruppe A.

*** Beredskapskonto

Banker som ikke har ordinær konto i Norges Bank, kan søke om beredskapskonto. Beredskapskontoen kan ikke brukes til oppgjør av betalingsoppdrag før den er aktivert av Norges Bank.

Gebyrer i 2021 ved overtredelse mv. av vilkårene for kontohold i Norges Bank

Overtredelse

GEBYR

Manglende tilbakebetaling av lån innenfor SCP-ordningen innen fristen som er fastsatt i driftsmønsteret for NBO

kr 25 000
per gang

Manglende tilbakeføring av pantsatt innskudd i Norges Bank innenfor SCP-ordningen innen fristen som er fastsatt i driftsmønsteret for NBO

kr 50 000
per gang

Belåning av verdipapir som ikke gir låneverdi i Norges Bank ved forfall eller uttrekk

kr 10 000
per gang

Lån utover låneadgangen ved slutten av oppgjørsdagen

D-lånsrenten pluss
10 prosentpoeng

Feilsending av betalingsoppdrag til Norges Bank

kr 1 000
per betalingsoppdrag

Antall brukere av NBO Online utover fastsatt kvote****

kr 2 000
per ekstra bruker per måned

Ny bruker av NBO Online

kr 5 000
per bruker

Anmodning om å aktivere bruker av NBO Online som Norges Bank har deaktivert

kr 6 000
per bruker

Deaktivering av bruker av NBO Online som ikke har vært pålogget de siste seks månedene

kr 6 000
per bruker

Sentral motpart betaler ikke tilbake intradaglån samme oppgjørsdag

kr 25 000

Sentral motpart har innskudd på sin konto fra en oppgjørsdag til den neste

kr 50 000

**** Brukerkvote for NBO Online for hver bankgruppe

  • Banker i gruppe A1: Inntil 25 brukere
  • Banker i gruppe A2: Inntil 15 brukere
  • Banker i gruppe B: Inntil 6 brukere

 

Publisert 29. oktober 2020 09:40