Norges Bank

Rundskriv 6/2019

Priser og gebyrer i Norges Banks oppgjørssystem for 2020

[UTGÅTT]

Bankene betaler for kontohold og deltakelse i betalingsoppgjørene i Norges Banks oppgjørssystem (NBO) i henhold til Vilkår for kontohold i Norges Bank. Prisene skal dekke to tredeler av kostnadene for innføring og drift av oppgjørssystemet.

De siste årene har Norges Bank styrket den interne forvaltningen av IKT-systemene og sikkerheten i oppgjørssystemet. Kostnadene for denne styrkingen har hittil i mindre grad inngått i kostnadsgrunnlaget for oppgjørstjenestene. Fra 2020 vil slike kostnader bli henført direkte til oppgjørssystemet.

En ny løsning for straksbetalinger vil etter planen bli tatt i bruk av bankene i 2020. Nødvendige systemtilpasninger i NBO medfører prosjektkostnader som dekkes gjennom prisene i seks år fra 2020.

Som følge av disse endringene blir det en vesentlig økning i prisene i NBO fra 2019 til 2020. Endringene i kostnadsberegningen og prisøkningen har vært forelagt Finans Norge og Bits AS.

Det er ikke endringer i gebyrene for brudd mv. på vilkårene for kontohold mv. i 2020.

De faste månedsprisene forfaller til betaling hver måned og vil bli belastet hver banks konto i Norges Bank automatisk den andre oppgjørsdagen måneden etter. Andre priser og gebyrer vil bli fakturert eller belastet særskilt.

Priser i Norges Banks oppgjørssystem (NBO) for 2020

Kontohold/oppgjør

Pris

Faste priser

Pris per måned

Banker i gruppe A1*

350 000

Banker i gruppe A2*

130 000

Banker i gruppe B**

16 000

Tillegg for banker som deltar i oppgjør av pengedelen av verdipapiroppgjøret (VPO)

98 000

 

Pris per år

Avtale om beredskapskonto***

10 000

Tilknytningspriser

Engangspris

Banker

50 000

* Gruppe A

Banker med ordinær konto som brukes aktivt til én eller flere av følgende oppgjørsfunksjoner: Direkte deltakelse i oppgjør av avregninger fra Norwegian Interbank Clearing System (NICS), direkte deltakelse i det internasjonale valutaoppgjørssystemet Continuous Linked Settlement (CLS) eller avtale om å bruke Scandinavian Cash Pool (SCP). Banker i gruppe A deles i følgende to undergrupper: Banker som er direkte oppgjørsdeltaker i CLS og/eller har avtale om å bruke SCP (undergruppe A1) og andre banker i gruppe A (undergruppe A2).

** Gruppe B

Andre banker med ordinær konto i NBO enn banker i gruppe A.

*** Beredskapskonto

Banker som ikke har ordinær konto i Norges Bank, kan søke om beredskapskonto. Beredskapskontoen kan ikke brukes til oppgjør av betalingsoppdrag før den er aktivert av Norges Bank.

Gebyrer i 2020 ved overtredelse mv. av vilkårene for kontohold i Norges Bank (NBO)

Brudd på vilkår mv., bruk av NBO Online

Gebyr

Manglende tilbakebetaling av lån innenfor SCP-ordningen innen fristen som er fastsatt i driftsmønsteret for NBO

kr 25 000
per gang

Manglende tilbakeføring av pantsatt innskudd i Norges Bank innenfor SCP-ordningen innen fristen som er fastsatt i driftsmønsteret for NBO

kr 50 000
per gang

Belåning av verdipapir som ikke gir låneverdi i Norges Bank ved forfall eller uttrekk

kr 10 000
per gang

Lån utover låneadgangen ved slutten av oppgjørsdagen

D-lånsrenten pluss
10 prosentpoeng

Feilsending av betalingsoppdrag til Norges Bank

kr 1 000
per betalingsoppdrag

Antall brukere av NBO Online utover fastsatt kvote****

kr 2 000
per ekstra bruker per måned

Anmodning om å aktivere bruker av NBO Online som Norges Bank har deaktivert

Ny bruker av NBO Online

kr 6 000
per bruker

kr 5 000
per bruker

Sentral motpart betaler ikke tilbake intradaglån samme oppgjørsdag

kr 25 000

Sentral motpart har innskudd på sin konto fra en oppgjørsdag til den neste

kr 50 000

**** Brukerkvote for NBO Online for hver bankgruppe

  • Banker i gruppe A1: Inntil 25 brukere
  • Banker i gruppe A2: Inntil 15 brukere
  • Banker i gruppe B: Inntil 6 brukere
Publisert 31. oktober 2019 11:00