Norges Bank

Rundskriv 1/2019

Endringer i driftsmønsteret for Norges Banks oppgjørssystem (NBO) fra 15. mars 2019

Verdipapirsentralen ASA innfører et tredje daglig verdipapiroppgjør med virkning fra 15. mars 2019. Bakgrunnen for endringen er tilpasninger til nytt regelverk i verdipapirforordningen, jf. forordning (EU) 909/2014. Forordningen inngår i forslaget til ny lov om verdipapirsentraler og verdipapiroppgjør mv. (verdipapirsentralloven) som ble fremmet av Finansdepartementet 2. november 2018, jf. Prop. 7 L (2018-2019).

Som følge av endringene i verdipapiroppgjøret har Norges Bank fastsatt endringer i driftsmønsteret for NBO. Det innføres et nytt tredje daglig verdipapiroppgjør ca. kl. 14:40. Fristen for oppgjør av det andre daglige verdipapiroppgjøret fremskyndes fra kl. 14:00 til kl. 13:00.

Endringene i driftsmønsteret for NBO er fastsatt i henhold til vilkårene for kontohold i Norges Bank, punkt 1.

Dette rundskrivet erstatter rundskriv 7/2016.

Driftsmønster for Norges Banks oppgjørssystem (NBO) gjeldende fra 15. mars 2019

Tidspunkt Hendelse Merknad
Ca. 05:05 Bankenes låneadgang justeres med endringer i markedsverdier for verdipapirer og andre endringer i pantsettelsen  
05:30 NBO åpnes for oppgjør på hovedkonto. Daglig oppgjør av renter for innskudd og D-lån over natten. Månedspriser belastes andre virkedag hver måned  
05:31 NBO LOM-konto åpnes for oppgjør  
05:32 VPO LOM-konto åpnes for oppgjør  
05:33 CLS LOM-konto åpnes for oppgjør  
Ca. 05:35 Mottak og oppgjør av NICS Netto (morgenavregningen)  
05:59 Frist for avsetning av likviditet til VPO 1  
06:00 Innskudd på VPO LOM-konto låses  
Ca. 06:10 VPO 1 gjøres opp og VPO LOM-konto åpnes  
Ca. 06:40 Mottak og oppgjør av derivatavregningen fra SIX x-clear  
06:55 Tidligste tidspunkt for fast overføring av innestående på VPO LOM-konto til annen konto(1) Kan overføre innestående når VPO 1 er gjort opp
07:00 NBO er bemannet Vakttelefon nr. +47 22 31 60 78
07:10 Ved manglende dekning for NICS Netto (morgenavregningen) vil Norges Bank varsle NICS Drift om hvilken bank som mangler dekning (2)  
08:00 Frist for inndekning til oppgjør av NICS Netto (morgenavregningen) Hvis én eller flere banker fremdeles ikke har dekning, vil avregningen avvises
Ca. 09:35 Mottak og oppgjør av NICS Netto (mellomavregning 1)  
09:45 Frist for oppgjør av VPO 1. VPO LOM-konto åpnes Gjelder hvis oppgjøret er forsinket på grunn av driftsproblemer i VPS
09:55 Ved manglende dekning for NICS Netto (mellomavregning 1) vil Norges Bank varsle NICS Drift om hvilken bank som mangler dekning (2)  
10:30 Frist for inndekning til oppgjør av NICS Netto (mellomavregning 1) Hvis én eller flere banker fremdeles ikke har dekning, vil avregningen avvises
Ca. 11:35 Mottak og oppgjør av NICS Netto (mellomavregning 2)  
11:55 Ved manglende dekning for NICS Netto (mellomavregning 2) vil Norges Bank varsle NICS Drift om hvilken bank som mangler dekning (2)  
11:59 Frist for avsetning av likviditet til VPO 2  
12:00 Innskudd på VPO LOM-konto låses  
Ca. 12:10 VPO 2 gjøres opp og VPO LOM-konto åpnes  
Ca. 12:15 Mottak og oppgjør av låneordningen for verdipapirer fra SIX x-clear  
12:30 Tidligste tidspunkt for fast overføring av innestående på VPO LOM-konto til annen konto(1) Kan overføre innestående når VPO 2 er gjort opp
12:30 Frist for inndekning av til oppgjør av NICS Netto (mellomavregning 2) Hvis én eller flere banker fremdeles ikke har dekning, vil avregningen avvises
13:00 Frist for oppgjør av VPO 2. VPO LOM-konto åpnes Gjelder hvis oppgjøret er forsinket på grunn av driftsproblemer i VPS
Ca. 13:35 Mottak og oppgjør av NICS Netto (mellomavregning 3)  
13:55 Ved manglende dekning for NICS Netto (mellomavregning 3) vil Norges Bank varsle NICS Drift om hvilken bank som mangler dekning (2)  
14:29 Frist for avsetning av likviditet til VPO 3  
14:30 Innskudd på VPO LOM-konto låses  
14:30 Frist for inndekning til oppgjør av NICS Netto (mellomavregning 3) Hvis én eller flere banker fremdeles ikke har dekning, vil avregningen avvises
Ca. 14:40 VPO 3 gjøres opp og VPO LOM-konto åpnes  
15:00 Tidligste tidspunkt for fast overføring av innestående på VPO LOM-konto til annen konto (1) Kan overføre innestående når VPO 3 er gjort opp
15:00 Frist for tilbakebetaling av lån og tilbakeføring av innskudd knyttet til Scandinavian Cash Pool (SCP) Overskridelse av fristen medfører gebyr i henhold til eget rundskriv om priser og gebyrer i NBO
15:00 Ved eventuelle betalingsoppdrag med manglende dekning på CLS LOM-konto, vil disse kanselleres. Eventuell saldo på CLS LOM-konto overføres til hovedkonto.  
15:30 Bilaterale limiter oppheves  
Ca. 15:35 Mottak og oppgjør av NICS Netto (sluttavregningen)  
16:00 Frist for inndekning til oppgjør av NICS Netto (sluttavregningen) Hvis én eller flere banker fremdeles ikke har dekning, vil avregningen avvises og NICS Drift bli varslet om hvilke banker som mangler dekning
16:35 NBO stenger. Eventuelle betalingsoppdrag i kø med manglende dekning blir kansellert.
Innskudd på NBO LOM-konto og VPO LOM-konto overføres til hovedkonto.
 

Norges Bank kan fravike det ordinære driftsmønsteret i særlige tilfeller, herunder i avvikssituasjoner og i perioder av året. Ved planlagte avvik i driftsmønsteret, for eksempel om sommeren, vil dette kunngjøres i eget rundskriv.

Fotnoter

  1. Dersom VPO-avregningene er forsinket fra VPS, vil Norges Bank låse likviditeten på VPO LOM-konto kl. 06:54 for VPO 1, kl. 12:29 for VPO 2 og kl. 14:59 for VPO 3. Dette gjøres for å unngå at innestående på VPO LOM-konto overføres til annen konto før VPO er gjort opp i NBO. Innestående på VPO LOM-konto vil dermed være tilgjengelig frem til fristene for oppgjør av VPO 1 kl. 09:45 og VPO 2 kl. 13:00. Det er ikke fastsatt en frist for oppgjør av VPO 3.
  2. Jf. Regler for avregning og oppgjør av transaksjoner som inngår i Norwegian Interbank Clearing System (NICS), fastsatt av Bits AS.
Publisert 15. februar 2019 10:00