Norges Bank

Rundskriv 6/2018

Reviderte vilkår for kontohold i Norges Bank (NBO) - Banker

Fra 1. januar 2019 innføres nye regler i finansforetaksloven om krisehåndtering av banker. Etter de nye reglene vil en bank som rammes av krise kunne bli gjenstand for krisehåndtering hvor siktemålet er at bankens virksomhet skal drives videre. Alternativt kan banken avvikles under offentlig administrasjon. Lovendringene innebærer at EUs direktiv for krisehåndtering av banker og andre kredittinstitusjoner (BRRD) gjennomføres i norsk rett.

De nye reglene om krisehåndtering i finansforetaksloven, jf. kapittel 20 om soliditets- og solvenssvikt i banker, kredittforetak og finanskonsern, medfører enkelte tilpasninger i Vilkår for kontohold i Norges Bank (NBO) – Banker. Omtalen av begrepene insolvensbehandling og avvikling under offentlig administrasjon er derfor presisert i punkt 1.4, punkt 5.6, underpunkt c., samt i punkt 7, tredje avsnitt.

I tillegg til endringene som følge av nye lovbestemmelser om krisehåndtering av banker, er det føyd til en presisering i punkt 2.3, andre setning, om pantekontoer i Norges Bank – Scandinavian Cash Pool.

De reviderte vilkårene for kontohold i Norges Bank (NBO) trer i kraft 1. januar 2019 og erstatter de gjeldende vilkårene fra 18. juni 2018, jf. rundskriv 2/2018.

Norges Bank vil informere særskilt om hvordan krisehåndtering eller eventuell avvikling under offentlig administrasjon av en bank vil bli håndtert i Norges Banks oppgjørssystem (NBO).

Publisert 30. november 2018 14:00