Norges Bank

Rundskriv 2/2018

Reviderte vilkår for kontohold i Norges Bank (NBO)

Vilkårene for kontohold i Norges Bank blir endret med virkning fra 18. juni 2018. Følgende er de viktigste endringene:

  • Reglene for oppgjør i Norges Bank tilpasses forskrift om gjennomføring av verdipapiroppgjøret, fastsatt av Finansdepartementet 22. september 2016 med hjemmel i lov om betalingssystemer mv. jf. § 4-2, fjerde ledd. Forskriften åpner for at innskudd på verdipapiroppgjørskontoer i Norges Bank kan benyttes for gjennomføring av verdipapiroppgjør samme virkedag som insolvensbehandlingen av en deltaker innledes. Etter gjeldende vilkår opphører kontoholdet i Norges Bank med umiddelbar virkning dersom deltakeren settes under offentlig administrasjon eller insolvensbehandling. Endringene fremgår av de reviderte vilkårene for kontohold, kapittel 3.
  • Kravene til brukeradministrasjon og sikkerhet ved bruk av NBO Online skjerpes. Oppgaven som brukeransvarlig klargjøres, og det innføres krav om at betalingsoppdrag som registreres i NBO Online må verifiseres av annen bruker før de kan gjøres opp i NBO. Endringene er innarbeidet i de reviderte vilkårene, kapittel 2. Iverksettelsen av disse endringene vil bli gjennomført i forbindelse med brukergjennomgangen for NBO Online i 2018.

I tillegg har Norges Bank foretatt redaksjonelle endringer i vilkårene for å gjøre bestemmelsene klarere.

Med dette rundskrivet kunngjøres de reviderte vilkårene for henholdsvis banker og sentrale motparter med én måneds varsel.

Vilkår for kontohold i Norges Bank (NBO) - Banker
Vilkår for kontohold i Norges Bank (NBO) - Sentrale motparter (engelsk)

De reviderte vilkårene for kontohold i Norges Bank (NBO) for banker erstatter vilkårene for kontohold, pantsettelse og deltakelse i Norges Banks oppgjørssystem (NBO) som trådte i kraft 1. oktober 2015.

Publisert 15. mai 2018 10:00