Norges Bank

Rundskriv 3/2015

Kvoter i systemet for styring av bankenes reserver

[UTGÅTT]

I systemet for styringen av bankenes sentralbankreserver får bankene forrentet kun en viss mengde innskudd i sentralbanken – en kvote – til styringsrenten. Innskudd utover kvoten forrentes til en lavere rente, reserverenten. Norges Bank vil normalt vurdere totalkvoten og fordelingen mellom bankene to ganger i året.

Fra og med 1. oktober 2015 gjelder følgende:

  • Norges Bank sikter mot å holde reservene i banksystemet i gjennomsnitt på 35 milliarder kroner med et symmetrisk intervall på ±5 milliarder rundt dette nivået.
  • Summen av bankenes kvoter, totalkvoten, settes til 45 milliarder kroner.

Bankene er delt inn i tre grupper der alle banker i samme gruppe får tildelt samme kvote, med unntak av oppgjørsbankene som får større kvoter. Bankene er delt inn i grupper på følgende måte (tabell 1):

Tabell 1. Inndeling av banker i grupper (per september 2015)

Gruppe 1: Gruppe 2: Gruppe 3: Alle B-bankene i
NBO* (107 banker)
DNB Bank ASA** Sparebank 1 SR Bank  
Nordea Bank Norge ASA Sparebanken Vest  
Danske Bank NUF**  Sparebank 1 SMN**  
Handelsbanken NUF  Sparebank 1 Nord-Norge   
SEB AB NUF  Sparebanken Hedmark   
Swedbank NUF  Sparebanken Møre   
  Storebrand Bank ASA   
  Sparebanken Sør   
  BNP Paribas Fortis SA-NV Norway Branch   
  BN Bank ASA   
  Skandiabanken AB NUF   
  Bank 1 Oslo Akershus   
  Sandnes Sparebank   
  Sparebanken Øst   
  Citibank NUF   

*Norges Banks Oppgjørssystem, **Oppgjørsbank

Kvotene som gjelder fra 1. oktober 2015, er beregnet på grunnlag av bankenes forvaltningskapital per 30. juni 2015. Kvotene fordeles på følgende måte (tabell 2):

Tabell 2. Bankenes kvoter som gjelder fra 1. oktober 2015. Tusen kroner

  Sum FVK Andel
FVK
Sum kvote per
gruppe

Antall
banker

Kvote per
bank
Gruppe 1 3 146 892 119 67.0 % 30 170 033 6 5 000 000
Gruppe 2 889 479 623 19.0 % 8 527 661 15 570 000
Gruppe 3 657 363 392 14.0 % 6 302 305 107 59 000
Sum 4 693 735 134 100 % 45 000 000 128  

FVK: Forvaltningskapital

Oppgjørsbankene DNB, Sparebank 1 SMN og Danske Bank får tilleggskvoter som vist i tabell 3:

Tabell 3. Tilleggskvoter for DNB, SpareBank 1 SMN og Danske Bank*. Tusen kroner

  Opprinnelig kvote Tillegg i kvoten Sum kvote
DNB Bank ASA 5 000 000 1 300 000 6 300 000
SpareBank 1 SMN 570 000 600 000 1 170 000
Danske Bank 5 000 000 100 000 5 100 000

*Oppgjørsbanker får en tilleggskvote bestemt av størrelsen på oppgjørsbanken i forhold til størrelsen på B-bankene eller tilsvarende banker den gjør oppgjør for (målt ved forvaltningskapitalen). Dersom beregnet kvote for oppgjørsbanken i utgangspunktet er K milliarder kroner, forvaltningskapitalen til oppgjørsbanken er X milliarder kroner og summen av forvaltningskapitalen til B-bankene er Y milliarder kroner, får oppgjørsbanken et tillegg i kvoten lik K x (Y/X), men oppad begrenset til summen av kvotene til B-bankene den utfører oppgjør for. Oppgjørsbankens totale kvote blir normalt lik K+K x (Y/X).

For en nærmere beskrivelse av systemet for styring av bankenes reserver, se Styring av bankenes reserver: Systemet i Norge.

For nærmere drøfting av bakgrunnen for det nye systemet, se Bakgrunnen for systemet for styring av bankenes reserver i Norge.

Publisert 1. september 2015 10:00