Norges Bank

Rundskriv 2/2015

Sentrale motparter i handel med finansielle instrumenter – kriterier for og vilkår ved konto i Norges Bank

Dette rundskrivet erstatter rundskriv nr. 14/2009.

En sentral motpart i handel med finansielle instrumenter er en institusjon som spesialiserer seg på risikohåndtering fra en handel er avtalt til den er gjennomført. Det skjer ved at den sentrale motparten trer inn i handelen i det øyeblikk den blir avtalt. Sentrale motparter kan virke i ulike typer finansielle markeder. For eksempel vil en sentral motpart i den ordinære aksjehandelen kjøpe aksjen fra selgeren og selge den til kjøperen. Den sentrale motparten får dermed ansvar for gjennomføring av begge handlene.

Når oppgjør av handelen gjøres gjennom sentral motpart, samles mye risiko hos denne aktøren. Det er da helt avgjørende at institusjonen er solid og veldrevet. Oppgjør i sentralbankpenger og tilgang til konto med låneadgang for den sentrale motparten vil bidra til økt forutsigbarhet i gjennomføringen av oppgjørene. Det styrker finansiell stabilitet.

I henhold til sentralbankloven § 22 kan Norges Bank i særlige tilfeller yte lån til og motta innskudd fra andre foretak i finansiell sektor enn banker.

Sentrale motparter med oppgjørsvirksomhet i norske kroner kan etter en konkret vurdering fra Norges Bank åpne konto i sentralbanken. Sentrale motparter med slik konto kan få adgang til intradag lån mot godkjent sikkerhet og til innskudd gjennom dagen. Posisjoner på slike konti skal lukkes daglig innen åpningstiden til Norges Banks oppgjørssystem. Sentrale motparter som ønsker konto, må søke Norges Bank som fastsetter vilkårene for kontohold.

Publisert 26. juni 2015 14:10