Norges Bank

Rundskriv 8/2013

Auksjonskalendere og opplegg for statspapirene 2014

[UTGÅTT]

Til finansinstitusjoner og medlemmer på Oslo Børs.

Statens lånebehov blir dekket ved opptak av nye langsiktige lån. Ifølge Lånefullmaktsproposisjonen for budsjettåret 2014 har staten et justert finansieringsbehov på om lag 37 milliarder kroner. Normalt tar en sikte på å jevne ut opptak av langsiktige lån slik at store svingninger i finansieringsbehovet fra ett år til det neste ikke fullt ut påvirker opplåningstakten. Det er ingen forfall av langsiktige obligasjonslån i 2014, men det er et stort forfall i 2015. En tar sikte på å dekke noe av finansieringsbehovet i 2015 ved opptak av nye lån i 2014.

Det er planlagt en langsiktig opplåning i markedet på opp mot 70 milliarder kroner i 2014.

Statens lånebehov har økt betydelig de siste årene. Utestående volum i statsobligasjoner er nå vesentlig større enn for bare noen år tilbake. Enkelte av statens obligasjonslån kan ha nådd et nivå der likviditeten i lånet ikke blir bedre selv om lånet utvides ytterligere. Derfor kan det være rom for å justere lånestrategien som har vært fulgt de siste årene.

Fram til nå har staten normalt emittert et nytt obligasjonslån annethvert år med løpetid på inntil 11 år. I 2014 vil staten ta sikte på å introdusere et nytt 10-års lån og vurdere markedsforholdene for et enda lengre lån.

Når gjenstående løpetid på obligasjonslånet som forfaller i 2015 er under ett år, vil staten vurdere å tilby investorene tilbakekjøp. Tilbakekjøpene kan skje i form av bytter mot andre statspapirer eller som direkte kjøp i markedet.

Opplåningsprogrammet for statskasseveksler tilpasses ønsket nivå på statens kontantbeholdning. Staten tar sikte på å låne inntil 70 milliarder kroner i korte statspapirer i 2014.

Dersom markedsforholdene og andre forhold vedrørende finansieringsbehovet til staten endrer seg vesentlig i løpet av 2014, kan det planlagte emisjonsvolumet for både statsobligasjoner og statskasseveksler endres uten annen forvarsel eller begrunnelse.

I første kvartal 2014 tar staten sikte på å låne mellom 19 og 23 milliarder kroner i statsobligasjoner og et tilsvarende beløp i statskasseveksler. Tilsvarende informasjon om andre kvartal vil bli kunngjort mot slutten av første kvartal.

For 2014 gjelder følgende tidsplan for auksjoner av statspapirer:

Statskasseveksler

Offentliggjøring
kl. 12.00

Auksjon
kl. 11.00

Oppgjør
kl. 07.00

30.12.13 06.01.14 08.01.14
29.01.14 03.02.14 05.02.14
12.03.14 17.03.14 19.03.14
26.03.14 31.03.14 02.04.14
29.04.14 05.05.14 07.05.14
11.06.14 16.06.14 18.06.14
25.06.14 30.06.14 02.07.14
20.08.14 25.08.14 27.08.14
10.09.14 15.09.14 17.09.14
24.09.14 29.09.14 01.10.14
08.10.14 13.10.14 15.10.14
29.10.14 03.11.14 05.11.14
10.12.14 15.12.14 17.12.14Statsobligasjoner

Offentliggjøring
kl. 12.00

Auksjon
kl. 11.00

Oppgjør
kl. 07.00

09.01.14 14.01.14 17.01.14
23.01.14 28.01.14 31.01.14
06.02.14 11.02.14 14.02.14
20.02.14 25.02.14 28.02.14
06.03.14 11.03.14 14.03.14
20.03.14 25.03.14 28.03.14
03.04.14 08.04.14 11.04.14
24.04.14 29.04.14 05.05.14
08.05.14 13.05.14 16.05.14
04.06.14 10.06.14 13.06.14
19.06.14 24.06.14 27.06.14
03.07.14 08.07.14 11.07.14
14.08.14 19.08.14 22.08.14
28.08.14 02.09.14 05.09.14
18.09.14 23.09.14 26.09.14
02.10.14 07.10.14 09.10.14
16.10.14 21.10.14 23.10.14
06.11.14 11.11.14 13.11.14
27.11.14 02.12.14 04.12.14

De annonserte auksjonene av statsobligasjoner og statskasseveksler kan avlyses, eller suppleres med ad hoc-emisjoner.

NORGES BANK

Publisert 19. desember 2013 10:33