Norges Bank

Rundskriv 6/2003

Inkludering av norske kroner i CLS

Valutaoppgjørssystemet Continuous Linked Settlement (CLS) ble satt i ordinær drift 14. oktober 2002 for handler i de syv største valutaslagene (USD, GBP, EUR, JPY, CHF, AUD og CAD). Fra 8. september 2003 er det også mulig å gjøre opp handler i norske, svenske og danske kroner, mens Singapore dollar vil kunne gjøres opp i systemet fra 10. september.

CLS knytter sammen deltakende valutaers nasjonale oppgjørssystemer og er eid av om lag 70 banker fra 17 ulike land. De største bankene i Norge deltar direkte eller indirekte i CLS. Bankene som deltar direkte har konto i CLS Bank, og CLS Bank har konto i alle de deltakende valutaenes sentralbanker. Innbetalinger til CLS Bank skjer på bestemte tidspunkter via konti i de ulike sentralbankene. Etter at begge partene i en valutahandel har foretatt sine innbetalinger via sine konti i de respektive sentralbankene, sørger CLS Bank for samtidig oppgjør ved å foreta utbetalinger til deltagernes konti i sentralbankene. På denne måten fjernes kredittrisikoen ved slike oppgjør.

Ansvaret for å foreta rettidige betalinger til CLS påhviler den enkelte CLS-deltaker. Norges Bank anbefaler at bankene legger opp sine rutiner slik at CLS-innbetalingene sendes 45 minutter før fristene til CLS. Dette er i tråd med anbefalinger fra Den europeiske sentralbanken og vil gi rimelig tid til å iverksette reserveløsninger dersom det skulle oppstå problemer.

Sentralbanker og tilsynsmyndigheter har i lengre tid arbeidet for å få banknæringen til å redusere oppgjørsrisikoen knyttet til oppgjør av valutahandler. Denne type risiko har vært den største gjenværende risiko i betalingssystemet. Etableringen av CLS er næringens respons på dette. Norges Bank har generelt stilt seg positiv til tiltak for å redusere valutaoppgjørsrisiko og fattet i oktober 1999 et prinsippvedtak om at norske kroner kan inngå i CLS. Etter dette har Norges Bank arbeidet sammen med banknæringen og CLS for å legge forholdene til rette for å inkludere den norske kronen i systemet. Etter Norges Banks vurdering vil inkluderingen av kronen i CLS bidra til en vesentlig reduksjon av valutaoppgjørsrisikoen.

CLS innebærer en tettere forbindelse mellom oppgjørssystemene i landene som deltar. Eventuelle problemer knyttet til likviditet eller operativ stabilitet i et nasjonalt oppgjørssystem vil dermed lettere kunne spre seg til andre land. Norges Bank har derfor skjerpet kravene til reserveløsninger i bankenes systemer. Norges Bank og banknæringen har samarbeidet om å tilpasse driftsmønsteret for å bidra til en best mulig likviditetssituasjon i tidsrommet på formiddagen for CLS-oppgjør. Norges Bank har fastsatt endringer i driftsmønsteret for NBO, jf rundskriv nr. 5/13. mai 2003, mens banknæringen har fastsatt endringer i driftsmønsteret for NICS. Norges Bank gjør oppmerksom på at CLS har fastsatt at innbetalingene til CLS skal foretas innen kl 0800, 0900, 1000, 1100 og 1200 med fordeling på de ulike tidspunktene etter bestemte regler.

Videre har Norges Bank i samarbeid med Danmarks Nationalbank og Sveriges riksbank lagt til rette for at banker som deltar i oppgjørene i mer enn ett av de skandinaviske landene lettere kan utnytte sin likviditet ved at de kan benytte innskudd i én av sentralbankene som sikkerhet for lån i en av de andre. Vilkår for deltakelse i ordningen, kalt Scandinavian Cash Pool, er omtalt i rundskriv nr. 3/28. mars 2003.

Publisert 8. september 2003 09:23