Norges Bank

Forsidebilde av publikasjonen Utsikter til lavere aktivitet

Utsikter til lavere aktivitet

Bedriftene i Norges Banks regionale nettverk venter at aktiviteten samlet vil holde seg uendret i fjerde kvartal, for så å avta i begynnelsen av neste år. Samtidig er det store forskjeller mellom næringene. Oljeleverandørene ser for seg en klar oppgang, mens bedriftene innen bygg og anlegg venter et betydelig fall i aktiviteten. Bedriftene melder om mer ledig kapasitet og mindre rekrutteringsproblemer. Både andelen bedrifter med full kapasitetsutnytting og knapphet på arbeidskraft er nå under sine historiske gjennomsnitt. Bedriftene venter en årslønnsvekst på 5,4 prosent i år og 4,5 prosent neste år. De melder om at lønnsomheten er svakere i fjerde kvartal enn den var på samme tid i fjor.

Store forskjeller mellom næringene

I denne runden melder bedriftene om at aktivitetsnivået vil endre seg lite fra tredje til fjerde kvartal (se figur 1). Det er svakere enn forventningene i forrige runde. I bygg og anlegg og varehandelen tiltar fallet, mens veksten i tjenesteyting har avtatt (se figur 2). På den annen side er det fortsatt god vekst blant oljeleverandørene. Samlet venter bedriftene lavere aktivitet på nyåret. Samtlige næringer venter svakere utvikling.

Figur 1 Samlet produksjonsvekst

Forventet vekst inneværende kvartal og neste kvartal. Sesongjustert. Prosent

Linjediagram

Figur 2 Produksjonsvekst. Alle næringer

Forventet vekst inneværende kvartal og neste kvartal. Sesongjustert. Prosent

Stolpe- og punktdiagram

Aktiviteten i nybygg faller betydelig

I bygg- og anleggsnæringen ventes nedgangen å tilta gjennom vinteren. Det er oppføringen av boliger og forretningsbygg som faller mest. ­Innenfor dette segmentet har bedriftene det siste halvannet året meldt om redusert ordreinngang. I starten var det høye byggekostnader som var den viktigste grunnen til at byggherrene utsatte byggeprosjekter. Nå knytter bedriftene nedgangen i første rekke til økte renter og svakere konjunkturutvikling. Det er imidlertid god aktivitet innenfor rehabilitering av bygg. Blant annet jobbes det mye for å gjøre byggene mere energi­effektive. Enkelte peker dessuten på behov for tilpasning av kontorlokaler til nye arbeidsvaner i etterkant av pandemien. Innen infrastruktur og ­samferdsel holder aktiviteten seg stabil på et høyt nivå.

Samlet tror industribedriftene at produksjonsvolumet vil endre seg lite fra tredje til fjerde kvartal, men at den vil falle noe i første kvartal. Utsiktene er bedre for eksportmarkedene enn for hjemmemarkedet. Det handler hovedsakelig om hvilke varegrupper som eksporteres, og ikke forventninger om sterkere konjunkturutvikling ute enn hjemme. Aktiviteten i industrien dempes av lavere etterspørsel etter byggevarer og kapital­varer. Enkelte peker også på redusert etterspørsel fra europeisk industri. På den annen side er det fortsatt god vekst i etterspørselen etter ­produkter knyttet til kraftproduksjon, energiomstilling og andre klima­tiltak. Det er dessuten høy aktivitet i forsvarsindustrien. Leverandørene til fiskeri og havbruk har god vekst knyttet til drift og vedlikehold, men flere påpeker at det fortsatt er liten investeringsvilje blant oppdretts­selskapene.

God vekst blant oljeleverandørene

Energiprisene er høye og det er stor investeringsvilje innen olje- og gassutvinning. Oljeskattepakken bidrar til mye aktivitet knyttet til nybygging og videreutvikling av felt på norsk sokkel. Bedriftene venter at aktiviteten vil øke videre i første kvartal. Investeringsviljen gjenspeiles i høyt aktivitetsnivå hos oljeleverandørene, og det er fortsatt god aktivitetsvekst hos disse leverandørene, men veksten er avtagende.

Kostnadsbevisste kunder

Aktiviteten hos de næringsrettede tjenesteyterne øker litt fra forrige kvartal, men veksten avtar. Fallet i bygg og anlegg og varehandelen demper oppgangen også i tjenesteyting, blant annet har bemannings­selskapene, arkitektene og varetransporten fallende aktivitet. Bedrifter som over lengre tid har hatt god vekst melder nå om svakere vekst, for eksempel innen juridisk og strategisk rådgivning og informasjons­teknologi. Det er fortsatt betydelig vekst i etterspørselen etter tjenester knyttet til bærekraft og energiomstilling. I næringslivet prioriteres ­aktiviteter og reiser for de ansatte, men bedriftene er mer kostnads­bevisste i gjennomføringen av disse.

Også veksten innenfor husholdningsrettet tjenesteyting avtar fra forrige runde. Til tross for strammere økonomi prioriterer husholdningene reiser og opplevelser, men flere bedrifter tror lavere kjøpekraft og økte renteutgifter vil dempe oppgangen fremover. På den annen side venter enkelte at svak kronekurs vil føre til at færre reiser på utenlandsferie, og i større grad vil benytte seg at tjenestetilbudet i Norge. Varehandelsbedriftene har på sin side meldt om redusert salgsvolum siden starten av 2022, og også denne runden venter de nedgang i volumet. Kundene har over en periode vridd seg mot rimeligere alternativer i flere deler av varehandelen. I dagligvare velger husholdningene både rimeligere varekategorier og merkevarer. Bilforhandlere melder om at flere velger å beholde bilene sine lengre og heller reparere dem, fremfor å kjøpe nye. Bedriftene tror strammere økonomi for husholdningene vil føre til at fallet i volumet vil tilta i neste kvartal.

Bedriftene vil investere mindre til neste år

Samlet tror bedriftene at investeringsvolumet vil øke svakt fra i fjor til i år. De venter samtidig at investeringene vil falle noe i 2024, og utsiktene er lite endret fra forrige runde. Industrien og oljeleverandørene planlegger å øke investeringsnivået til neste år, mens tjenesteyterne og varehandelen vil redusere investeringene. Svakere etterspørsel og økte renter har ført til at en del av bedriftene har satt planlagte investeringer på vent. Enkelte har dessuten utsatt investeringer i påvente av at prisene på investeringsvarer skal falle. Samtidig er det mange investeringer som allerede er igangsatt og dette bidrar til å dempe fallet. Bedriftene investerer særlig i automatisering, energireduksjon og tiltak for å bli mer miljøvennlige.

Lavere kapasitetsutnytting

Andelen bedrifter med full kapasitetsutnytting har avtatt i de fleste næringene (se figur 3 og figur 4). Andelen er fortsatt lavest i varehandel og bygg og anlegg, men det er i tjenesteyting den har falt mest fra forrige runde. Flere bedrifter viser til at de har skalert opp virksomheten for å møte en høyere aktivitet, men at etterspørselen har økt mindre enn ventet. Høy turnover og mange nyansettelser i etterkant av pandemien har ført til at en del bedrifter nå har en stor andel nyansatte som trenger opplæring. Dette bidrar til lavere produktivitet. Siden august har det blitt færre bedrifter som har problemer med å få tak i kvalifisert arbeidskraft. Samtidig opplever noen bedrifter at den svake kronekursen gjør det er vanskeligere å få tak i utenlandsk arbeidskraft. For første gang siden starten av 2021 ligger både indikatoren for kapasitetsproblemer og indikatoren for knapphet på arbeidskraft under sine historiske gjennomsnitt.

Figur 3 Kapasitetsutnytting1 og knapphet på arbeidskraft2

Andeler i prosent

Linjediagram

Figur 4 Kapasitetsutnytting3

Andeler i prosent

Stolpediagram

1 Andel av kontaktene som vil ha noen eller betydelige problemer med å øke produksjonen/salget uten å sette inn flere ressurser, som for eksempel arbeidskraft eller maskiner.

2 Andel av kontaktene som svarer at knapphet på arbeidskraft begrenser produksjonen/salget. Spørsmålet om arbeidskraft er bare stilt til de bedriftene som har oppgitt å ha full kapasitetsutnytting, men serien viser andelen av alle som er med i intervjurunden.

3 Andel av kontaktene som vil ha noen eller betydelige problemer med å øke produksjonen/salget uten å sette inn flere ressurser, som for eksempel arbeidskraft eller maskiner.

Bedriftene tror sysselsettingen vil falle i første kvartal

Sysselsettingsplanene for fjerde kvartal er nedjustert fra forrige runde, og bedriftene ser nå for seg ganske stabil sysselsetting i fjerde kvartal. Videre tror de sysselsettingen vil falle litt i starten av neste år. Olje­leverandørene planlegger fortsatt kraftig oppbemanning, mens tjenesteyterne ser for seg svak vekst. Flere bedrifter, som har hatt høy turnover de siste årene, forteller at færre ansatte enn ventet har sluttet i løpet av høsten. Det har ført til at nivået på sysselsettingen nå er høyere enn planlagt. I de øvrige næringene vil bedriftene redusere sysselsettingen som følge av lavere etterspørsel. Gjennom 2023 har bedriftene i varehandel og bygg og anlegg hatt en større nedgang i aktiviteten enn i syssel­settingen, og de venter det samme utviklingstrekket også i første kvartal neste år. En medvirkende årsak til at varehandelsbedriftene ikke kutter mer i sysselsetting er at det er behov for en minimumsbemanning for å dekke åpningstidene til butikkene. Bygg- og anleggsbedriftene tror på sin side at store nedbemanninger vil føre til rekrutteringsproblemer og underskudd på arbeidskraft når etterspørselen tar seg opp igjen.

Anslagene for årslønnsvekst er lite endret

Kontaktene venter at årslønnsveksten i år blir på 5,4 prosent (se figur 5). Det er uendret fra anslaget i forrige runde. Bedriftene tror at lettere tilgang på arbeidskraft og svakere økonomiske utsikter vil dempe lønnsveksten til neste år. I denne runden ser de for seg at lønnsveksten vil bli 4,5 prosent i 2024, noe som er en liten nedjustering fra anslaget i august på 4,6 prosent. Flertallet tror imidlertid at prisveksten vil bli viktig for lønnsveksten også neste år. Forskjellene mellom næringenes forventninger til lønnsveksten neste år har økt gjennom året. Varehandels­bedriftene har det laveste anslaget på 4,2 prosent, mens oljeleverandørene har de høyeste forventningene på 5 prosent.

Figur 5 Årslønnsvekst

Forventet årslønnsvekst. Prosent

Stolpediagram

Redusert lønnsomhet

Lønnsomheten hos bedriftene er svakere enn for ett år siden (se figur 6). Nedgangen er bredt basert. Bedriftene har i ulik grad klart å dekke inn den sterke kostnadsveksten det siste året gjennom økte priser. Blant bygg- og anleggsbedriftene og varehandelsbedriftene er det mange som peker på lavere omsetning. I tjenesteyting er det flere som forklarer ­nedgangen med sterkere vekst i sysselsettingen enn i omsetningen. I industrien melder bedriftene samlet om noe redusert lønnsomhet, men det er stor variasjon blant bedriftene. Svakere kronekurs styrker marginene i eksportindustrien, men flere peker også på lavere utsalgs­priser i lokal valuta. Samtidig dempes lønnsomheten av volumfall i store deler av byggevareindustrien. Hos oljeleverandørene bidrar høyere priser og økt oppdragsmengde til bedre lønnsomhet.

Figur 6 Samlet vekst i lønnsomhet

Endring i driftsmargin inneværende kvartal målt mot samme periode året før. Prosent

Linjediagram

Den økonomiske situasjonen er svakest på Østlandet og i Midt-Norge

Fra og med første runde i 2023 blir bedriftene spurt om hvordan de på en skala fra -3 til +3 vil tallfeste den økonomiske situasjonen i sin bedrift sett i lys av forhold som etterspørsel, lønnsomhet og utsikter. 0 indikerer en normalsituasjon. Den regionale indikatoren er gjennomsnittet av svarene i den enkelte region. I denne runden er det kun de regionale indikatorene i Sørvest og Sør som er over null, mens svarene er mest negative i ­regionene Midt, Innland og Øst. Fra forrige runde har scorene falt i de fleste regionene, og gjennomsnittet av de syv regionale indikatorene er for første gang negativ. Nedgangen i de regionale indikatorene må sees i sammenheng med reduserte vekstforventninger i de fleste næringene.

Denne ­hovedrunden

Forrige ­hovedrunde

Produksjonsvekst

Inneværende kvartal

Samlet

0,0

0,3

Industri

0,0

0,0

Oljeleverandører

2,0

2,7

Bygg og anlegg

-1,7

-1,3

Varehandel

-0,7

-0,6

Tjenesteyting næringsliv

0,3

0,6

Tjenesteyting husholdninger

0,2

0,7

Neste kvartal

Samlet

-0,3

0,1

Industri

-0,2

-0,2

Oljeleverandører

1,7

2,1

Bygg og anlegg

-2,2

-1,5

Varehandel

-1,1

-0,7

Tjenesteyting næringsliv

0,1

0,6

Tjenesteyting husholdninger

0,1

0,2

Investeringsplaner

Investeringsvekst inneværende år

1,3

-0,3

Investeringsvekst neste år

-2,8

-2,8

Arbeidsmarked og produksjonsgap

Sysselsettingsvekst inneværende kvartal

0,0

0,2

Sysselsettingsvekst neste kvartal

-0,1

0,2

Full kapasitetsutnyttelse

31

37

Knapphet på arbeidskraft

21

27

Kostnader og priser

Anslag årslønnsvekst 2023

5,4

5,4

Anslag årslønnsvekst 2024

4,5

4,6

Regionale indikatorer

Nord: -0,1
Midt: -0,8
Innland: -0,4
Øst: -0,3
Sør: +0,3
Sørvest: +0,6
Nordvest: -0,3

Regionalt nettverk – Bedrifter og virksomheter som har blitt intervjuet det siste året

07 SØR
1881
3B-FIBREGLASS
3T PRODUKTER
4SERVICE EIR RENHOLD
7. HIMMEL
A. MARKUSSEN
A-2
AB ØKONOMI
ABG SUNDAL COLLIER
ACCENTURE
ACCOUNTOR
ACEL
ACNE
ACRYLICON NORD-NORGE
ACTIVEPEOPLE
ADDSECURE
ADECCO
ADECCO, INNLANDET
ADECCO, STAVANGER
ADV. WIERSHOLM
ADVISO ADVOKATFIRMA
ADVOKATFIRMA KJÆR
ADVOKATFIRMA TOFTE
ADVOKATFIRMAET BAHR
ADVOKATFIRMAET SCHJØDT
ADVOKATFIRMAET THOMMESSEN
ADVOKATFIRMAET ØVERBØ GJØRTZ
AERO
AF
AFTENPOSTEN
AGDER ANLEGGSENTER
AGDERBYGG
AGNITIO
AGRA
AGTUNNEL
AHLSELL
AIBEL, ASKER
AIBEL, HARSTAD
AIBEL, SANDNES
AIDER, STAVANGER
AIR PRODUCTS
AIRLIFT
AKER SOLUTIONS
AKER SOLUTIONS, EGERSUND
AKER SOLUTIONS, MMO
AKER SOLUTIONS, STORD
AKERSHUSGARTNEREN
AKOFS OPERATIONS
AKSEL ENDRESEN TRANSPORT
AKSELL
AKTIESELSKAPET VINMONOPOLET
AKTIV BEMANNING
AKTIV BYGG
AKTIV EIENDOMSMEGLING
AKTIV365
AKVA GROUP
AKVARIET I BERGEN
ALBJERK
ALCOA
ALCOA, LISTA
ALENTO
ALFA NORDIC SERVICES
ALLER MEDIA
ALLIANCE HEALTHCARE APOTEKDRIFT
ALLNEX
ALLOC
ALPINCO
ALTA MØBLER
ALTERA INFRASTRUCTURE
ALTI FORVALTNING
ALTIBOX
ALUDYNE
ALVDAL SKURLAG
ALVDAL-TYNSET SPORT
AMEDIA
AMFI MOA
AMINA CHARGING
ANDERS O GREVSTAD
ANDERSEN MEKANISKE VERKSTED
ANDERSEN OG AKSNES RØRLEGGERBEDRIFT
ANGVIK EIENDOM
ANGVIK GRYTNES ENTREPRENØR
ANKO
ANLEGG ØST ENTREPRENØR
ANNIS PØLSEMAKERI
ANORA
ANTENOR OTG
ANTICIMEX
APOLLO REISER
APOTEK 1
APPETITE FOR PRODUCTION
APPEX
APPLICA
APROPOS INTERNETT
APTUM
AQUARAMA BAD
AQUASHIP
ARE TREINDUSTRIER, KAUPANGER
AREAL-GRUPPEN
ARENA TRENINGSSENTER
ARENDAL BRYGGERI
ARKI ARKITEKTAR
ARKITEMA
ARKWRIGHT CONSULTING
ARRIBATEC
ARTEC AQUA
ARTESIA SPA
ARVID GJERDE
AS BETONG
AS3
ASAP PERSONAL
ASCO, SANDNESSJØEN
ASK MEDIA
ASKO
ASKO, MIDT-NORGE
ASPLAN VIAK
AT PLAN & ARKITEKTUR
ATEA
ATELIER EKREN
ATLANTERHAVSPARKEN
AUKSJONEN.NO
AURORA GROUP
AURSTAD
AUSTAD MASKINSTASJON
AUTOPLAN
AVANTOR
AVERY DENNISON NTP
AVINOR
AVINOR, BERGEN LUFTHAVN
AVINOR, STAVANGER LUFTHAVN
AVO CONSULTING
BACKE
BACKE, OPPLAND
BACKE, SANDEFJORD
BACKE, TRONDHEIM
BAGGERØD
BAKEHUSET NORD-NORGE
BAKER HUGHES
BAKERIET I LOM
BAKKEN ØVRE GÅRDSMAT
BALLANGEN SJØFARM
BALLSTAD SLIP
BAMEK
BANESERVICE
BARCO FREDRIKSTAD
BARENTS BYGGCONSULT
BARNAS HUS
BARTEC
BASTØ FOSEN
BATE BOLIGBYGGELAG
BATTERI ELEKTRO
BAUER MEDIA
BAVARIA, NORDVEST
BCD TRAVEL
BECKMANN
BEERENBERG CORP.
BEGNA BRUK
BEITOSTØLEN RESORT
BEKK CONSULTING
BENESTAD SOLUTIONS
BENTRO BIL
BERGE & CO
BERGEN ENGINES
BERGEN FIBER
BERGEN KINO
BERGEN PERSONAL
BERGENE HOLM
BERGET
BERG-HANSEN REISEBUREAU
BERG-HANSEN REISEBUREAU, VESTFOLD
BERRY PACKAGING
BERTEL O. STEEN
BERTEL O. STEEN, ROGALAND
BEST EVENT
BEST GLOBAL LOGISTICS
BETONMAST, INNLANDET
BEYONDER
B-G ENTREPRENØR
BIL I NORD
BILFINGER ENGINEERING & MAINT, HØYANGER
BILFINGER ENGINEERING & MAINT, KARMØY
BILFINGER ENGINEERING & MAINT, ÅRDAL
BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES
BILIA
BILTEMA
BIOMAR
BIOSIRK
BITASTAD
BJERKE SPEKEMAT OG DELIKATESSE
BJØRN BYGG
BLANK
BLIKSUND
BLOCK WATNE
BLOWTECH GT
BLU ELECTRO
BLUEDAY TECHNOLOGY
BLÅ KORS KLINIKK SKIEN
BMO ELEKTRO
BMO ENTREPRENØR
BN ENTREPRENØR
BO ANDRÉN
BOA OFFSHORE
BOASSON
BOEN BRUK
BOHUS
BOLIDEN, ODDA
BOLIGPARTNER
BOLSETH GLASS
BOREAL
BORREGAARD
BOSS INDUSTRI OG MEKANISK VERKSTED
BOURBON OFFSHORE
BOUVET
BOUVET, ARENDAL
BOUVET, TRONDHEIM
BRAV
BRAVIDA, FØRDE
BRAVIDA, TRONDHEIM
BREMANGER QUARRY
BRG
BRILLELAND
BRITANNIA HOTEL
BRUNVOLL
BRYGGELOFTET & STUENE INVEST
BRØDRENE GUDBRANDSEN
BRØDRENE SPERRE
BRØDRENE ULVESETH
BRØDRENE AA
BRØNNØY KALK
BSA OFFSHORE
BSH HUSHOLDNINGSAPPARATER
BULLDOZER MASKINLAG ENTREPRENØR
BUNDEGRUPPEN
BUNNPRIS
BUNNPRIS, MØRE
BUSENGDAL
BUSSBYGG
BWISE
BY NORTH
BYBERG
BYGG OG MASKIN
BYGG- OG TØMMERMESTER TOROLF STENERSEN
BYGGMAKKER
BYGGMAKKER HANDEL
BYGGMESTER SAGEN
BYGGMESTEREN VEST
BYGGPARTNERE
BYGGSERVICE NORD-ØSTERDAL
BYGGTORGET KRISTIANSUND
BYHAVEN KJØPESENTER
BYKLE VINDU
BÆRUM RØRLEGGERBEDRIFT
BØRSTAD TRANSPORT
BÅTBYGG
CANRIG ROBOTIC TECHNOLOGIES
CAPGEMINI
CAPGEMINI, STAVANGER
CARANORD
CARGILL AQUA NUTRITION
CARNEGIE
CARPENTER (TIDLIGERE RECTICEL)
CARSHINE
CAVERION
CAVERION, BERGEN
CAVERION, GJØVIK
CAVERION, SUNNMØRE
CC DAGLIGVARE
CC MART'N, GJØVIK
CELSA ARMERINGSSTÅL
CEMASYS NORDIC
CEMO
CENTRIC NORDIC
CERMAQ
CFLOW FISH HANDLING
CGG MARINE
CHILI HARSTAD
CHRISTIANIA RØRLEGGERBEDRIFT
CHRISTIE & OPSAHL
CLAMPON
CLARION ERNST HOTELL KRISTIANSAND
CLARION HOTEL ENERGY
CLARKES
CLAS OHLSON
CLASSIC NORWAY
CLEAR CHANNEL
COAST CENTER BASE
COGNIA
COGNITE
COLDWATER PRAWNS PRODUCTION
COLLICARE LOGISTICS
COLOR LINE, KRISTIANSAND
COMFORT HOTEL KRISTIANSAND
COMFORT HOTEL PORSGRUNN
COMROD COMMUNICATION
CONCEPT RESTAUTRANTS
CON-FORM
CON-FORM, ORKANGER
CONSTO
CONSTO ANLEGG SØR
CONSTO, MIDT-NORGE
CONTIGA
COOP
COOP NORDVEST, FØRDE
COOP, HORDALAND
COOP, INNLANDET
COOP, MIDT-NORGE
COOP, NORD
COOP, NORDLAND
COOP, SØRVEST
COOP, ØKONOM
COROMATIC
CORONA INTERIØR
CORVUS ENERGY
COSL
COVENT
COWI
CRAMO
CSUB
CUROTECH
DAHL OPTIMERA
DALEN HOTEL
DARK
DE BERGENSKE
DEDICARE
DEKKTEAM
DELITEK
DELOITTE
DELOITTE, GJØVIK
DEN NORSKE OPERA & BALLETT
DEVOTEAM
DIALECTA KOMMUNIKASJON
DIALOG EXE (DX)
DIDRIK NYSTED
DIGITAL ETIKETT
DNB BANK, NORD
DNB BANK, STAVANGER
DNB EIENDOM
DNB EIENDOM, HAMAR
DNB EIENDOM, TRONDHEIM
DNB EIENDOM, TØNSBERG
DNB NÆRINGSEIENDOM
DNB NÆRINGSMEGLING
DNH DEN NORSKE HØYTTALERFABRIKK
DNV
DOF
DOKA
DOLPHIN DRILLING
DOMSTEIN
DRAG INDUSTRIER
DRAMMEN LIFTUTLEIE
DROMEDAR KAFFEBAR
DRYTECH
DSD
DUETT
DUN & BRADSTREET
DUPONT NUTRITION
DXC TECHNOLOGY
DYNEA
DYRSKUN
E A SMITH
E I NORD
E. FLASNES TRANSPORT
EFD INDUCTION
EGDE CONSULTING
EGENCIA
EID ELEKTRO
EIDESVIK OFFSHORE
EIDSKOG STANGESKOVENE
EIDSVAAG
EIENDOMSHUSET MALLING & CO
EIENDOMSMEGLER 1, INNLANDET
EIENDOMSMEGLER 1, KRISTIANSAND
EIENDOMSMEGLER 1, MIDT-NORGE
EIENDOMSMEGLER 1, NORD-NORGE
EIENDOMSMEGLER 1, SR-EIENDOM
EIENDOMSMEGLER 1, TELEMARK
EIENDOMSMEGLER VEST
EIENDOMSSPAR
EIGEDOMSMEKLING SOGN OG FJORDANE
EIKA
EINAR ØGREY FARSUND
EKORNES
ELAS
ELECTRO TEAM
ELEFUN
ELEKTRO 4
ELEKTRO BODØ
ELEKTRO INSTALLASJON
ELEMENT NOR
ELEMENT SØR
ELKEM, BJØLVEFOSSEN
ELKEM, RANA
ELKEM, SALTEN VERK
ELKEM, THAMSHAVN
ELKJØP, FORUS
ELMO TEKNIKK
ELTA RESTAURANTBEDRIFT
EL-TEAM
ELTEK
ELTEL NETWORKS
EL-TJENESTE
EMPLOI
ENGERS LEFSEBAKERI
ENGØ GÅRD
ENTEC
ENTRA
ENTRA, MIDT- OG NORD-NORGE
ENTRACK
EPAX
EPINOVA
EPIROC
EPLEHUSET
ERAMET, KVINESDAL
ERAMET, SAUDA
ESCAPE TRAVEL
ESSENCEMEDIACOM
EURO SKO
EUROPRIS
EUROSKILT
EUROSPAR, BROKELANDSHEIA
EUROSPAR, BRUMUNDDAL
EVENSEN & EVENSEN
EVERZINC
EVIDENS
EVIDIA
EVINY
EWORK
EXBO SØRLANDET
EXTRA LEKER
EY
EY, BERGEN
EY, LILLEHAMMER
EY, SUNNMØRE
F8 BYGG
FABELAKTIV
FABER BYGG
FARRIS BAD
FEEL24
FEIRING BRUK
FELLESKJØPET, ROGALAND AGDER
FENIX OUTDOOR
FERDA
FERROGLOBE MANGAN
FIGGJO
FINNEID SVEISEVERKSTED
FINNFJORD
FINNY SIREVAAG
FINNØY GEAR & PROPELLER
FIRDA BILLAG
FIRDA MEDIA
FIRING &THORESEN
FIRMENICH BJØRGE BIOMARIN
FIRST HOUSE
FISKARS BRANDS
FISKERSTRAND VERFT
FISKÅ MØLLE
FIVEN
FJELDSETH
FJELLAND HANDEL
FJELLSPORT.NO
FJORD1
FJORDKJØKKEN
FLAKK
FLEKKERØY VVS
FLISA TRYKKERI
FLISEKOMPANIET
FLOKK
FLYTOGET
FLØYSAND TAK
FN ELEKTRO OG INSTALLASJON
FOCUS CARE
FOKUS ELEKTRO
FOOD FOLK
FOODORA
FOODTECH INTERIØR OG STORKJØKKEN
FORCE TECHNOLOGY, KRISTIANSAND
FORD MOTOR
FORENOM
FORESTIA
FORMUE
FOSDALEN
FOSNAVAAG PELAGIC
FOSS FABRIKKER
FOURPHASE
FPE SONTUM
FRAMSIKT
FRANZEFOSS MINERALS
FRANZEFOSS PUKK
FREMTIND FORSIKRING
FRESH FITNESS
FRYDENBØ BIL
FRYDENBØ INDUSTRI ØKSFJORD
FSV
FUGLEFJELLET
FUGRO
FURNES JERNSTØPERI
FURSET
FUTURE ENERGY
FUTURE PRODUCTION
FÆDRELANDSVENNEN
FØRDE SEMENTVARE
FØRRE TREVAREFABRIKK
G3 GAUSDAL TREINDUSTRIER
GAGAMA ELEKTRO
GALVANO INDUSTRI
GANN TRE
GARNIUS.NO
GAUPEN-HENGER
GAUPNETUNET HOTELL & HYTTER
GAUSDAL LANDHANDLERI
GC RIEBER VIVOMEGA
GE HEALTHCARE, SPANGEREID
GE VINGMED ULTRASOUND
GEXCON
GIGANTE HAVBRUK
GILJE TRE
GJENSIDIG ASSURANSEFORENING
GJENSIDIGE FORSIKRING
GJØCO
GK
GK, LILLEHAMMER
GKN AEROSPACE
GLACIO
GLAMOX
GLAVA
GLENCORE NIKKELVERK
GLOBALCONNECT
GLOMMA PAPP
GLØR PARTNER
GLÅMDALEN
GMC
GNIST ARKITEKTER
GOKSTADAPOTEKENE
GORINES
GRANDE ENTREPRENØR
GRAPE ARCHITECTS
GRAVDALGRUPPA
GREEN YARD KLEVEN
GRENLAND RAIL
GRIEG SEAFOOD, FINNMARK
GRILSTAD
GRILSTAD, BRUMUNDDAL
GRIP MALING OVERFLATEBEHANDL KORROSJONSENTREPRENØR
GROMSTAD AUTO
GROTNES STEEL
GRUE SPAREBANK
GRUNN-SERVICE
GRØNSBERG BYGG
G-TRAVEL
GUDBRANDSDAL ENERGI
GUDBRANDSDALENS ULDVAREFARBRIK
GUMPEN
GUNNAR HIPPE PLATE OG SVEISEVERKSTED
GUNNAR KLO
GUNVALD JOHANSEN HANDEL
GYLDENDAL
H & K SANDNES
H & M MALERSERVICE
H. MYDLAND
HAGEN
HALLIBURTON
HALOGEN
HAMRAN SNEKKERVERKSTED
HANDELSBANKEN
HANDELSBANKEN, TRONDHEIM
HANS H. IVERSEN
HANSA BORG BRYGGERIER
HANSEN OG JUSTNÆS
HAPLAST
HAPRO
HAREID GROUP, BYGG & INDUSTRI
HAREID GROUP, FORBRUKERELEKTRONIKK
HAREID GROUP, MARITIM INDUSTRI
HARRIS ADVOKATFIRMA
HARSTAD MEK. VERKSTED
HAUCON
HAUGESUND SPAREBANK
HAV GROUP
HAV LINE
HAVFRAM
HD HYUNDAI INFRACORE
HEAD ENERGY
HEATWORK
HEIDELBERG MATERIALS
HEIMDAL EIENDOMSMEGLING
HEIMSTADEN
HELEN & HARD
HELGE KLYVE
HELGELAND PLAST
HELGELANDSBASE
HELGESEN TEKNISKE BYGG
HELLVIK HUS
HELLY HANSEN
HELP FORSIKRING
HENNIG-OLSEN IS
HEPRO
HERDE INDUSTRIER
HERLIGE STAVANGER RESTAURANTER
HERREGALLERIET
HERTZ
HEXAGON RAGASCO
HG BYGG
HITEC PRODUCTS
HK TROMSØ REKLAMEBYRÅ
HMH
HOB GODS
HOFF
HOFSETH INTERNATIONAL
HOLBERG FORVALTNING
HOLDBART
HOLTE CONSULTING
HORISONT ENERGI
HOTEL ALEXANDRA
HOTEL UNION GEIRANGER
HOTELL VIC
HOTELLDRIFT ÅLESUND
HOVDEN HYTTESERVICE
HOVLI AUTO
HRL
HRP
HS ENTREPRENØR
HSH ENTREPRENØR
HTH
HTS DYNAMICS
HUMAN CARE BO
HUNDERFOSSEN FAMILIEPARK
HUNTER DOUGLAS
HUNTON FIBER
HUNTONIT
HUNVIK & CO
HURTIGRUTEN GLOBAL SALES
HUSUM
HYDAL ALUMINIUM PROFILER
HYDRAULIKK FINNMARK
HYDRO
HYDRO EXTRUSION
HYDRO VIGELAND BRUG
HYDROLIFT
HÆHRE ENTREPRENØRER
HÅ ELEMENT
HAALAND NORD
HAALAND TYNNPLATE
I P HUSE
IBIZA BOATS
ICE COMMUNICATION
ICOPALTAK
IDE MØBLER, BODØ
IGLAND GARASJEN
IGLO MANO
IK
IKEA
IKEA AS VAREHUS RINGSAKER
IKEA, FORUS
IKEA, LEANGEN
IKEA, ÅSANE
IKM
IKM ACONA
IMPEC
IMPLENIA
IMPULSE TRENINGSSENTER
IMS TECHNOLOGIES
INDUNOR
INDUSTRIVISUALISERING
INISSION LØKKEN
INNOMHUS
INNOVENTI
INNTRE
INNVIK
INOVYN
INPEX IDEMITSU
INSENTI
INSIDER FACILITY SOLUTIONS
INSPIRIT365
INTEK ENGINEERING
INTERFIL
INTERWELL
INTILITY
INTRUM
INVENTURA
ISIFLO
ISLAND OFFSHORE
ISOLA
ISS FACILITY SERVICES
IT PARTNER, TROMSØ
ITAB INDUSTRIER
ITERA
IV GROUP LEKSVIK
IZOMAX
J H NÆVDAL BYGG
JANGAARD EXPORT
JANSEN OG WILLUMSEN SERVICES
JANUSFABRIKKEN
JARO
JC DECAUX
JELD-WEN
JERNIA
JESL
JETS VACUUM
JIFFY PRODUCTS INTERNATIONAL
JM
JOHAN KJELLMARK
JOTRON
JOTUN
JULA
JULIUS JAKHELLN
JÆGER SENTRUM
JÆREN SPAREBANK
JÆRENTREPRENØR
K A RASMUSSEN
K EKRHEIM
K. LUND
K. NORDANG
KANFA
KARABIN
KARMSUND GROUP
KARMØY ROLLING MILL
KARSTEN MOHOLT
KAVLI
KCA DEUTAG DRILLING
KELLY SERVICES
KEWA INVEST
KICKS
KID INTERIØR
KIMEK
KINN BRYGGERI
KIS NORD
KITCH'N
KITRON, ARENDAL
KIWI
KLETOR
KLP EIENDOM, TRONDHEIM
KLP KAPITALFORVALTNING
KLP SKADEFORSIKRING
KNOWIT OBJECTNET
KNOWIT, KRISTIANSAND
KNUTHOLMEN
KOMPLETT
KONGSBERG ENTREPRENØR
KONKURRENTEN
KONSMO FABRIKKER
KPMG
KPMG, TRONDHEIM
KRAGERØ RESORT
KRANPROFFEN
KREDINOR SA
KRISTIANSAND DYREPARK
KROGSVEEN
KROGSVEEN, HAMAR
KROKEN GRUPPEN (KORKEN CARAVAN)
KRUSE LARSEN
KRUSE SMITH
KRUSE SMITH, VEST
KUPA
KVADRAT KJØPESENTER
KVERNELAND
KVIK, HAMAR
KVITNES DRIFT
KVÆRNER, VERDAL
KYSTDESIGN
LAB
LABORA
LAERDAL MEDICAL
LAKKSPESIALISTEN
LANDSKAPSENTREPRENØRENE
LARSNES MEK VERKSTED
LEBA
LEIRVIK
LEIV SAND TRANSPORT
LENDO
LEONHARD NILSEN & SØNNER
LERUM
LERØY HAVFISK
LERØY SEAFOOD
LERØY SEAFOOD, TROMSØ
LETNES ENTREPRENØR
LETSEA
LETT-TAK SYSTEMER
LIERHUS
LILLEBORG, INDUSTRI
LILLRENT
LINDESNES HAVHOTELL
LINDEX
LINDUM
LINJEBYGG
LINK MOBILITY
LINK SIGNATUR
LITRA
LITRA GASS
LIVSFORSIKRINGSSELSKAPET NORDEA
LMG MARIN
LOFOT ENTREPRENØR
LOFOTEN VIKING
LOFOTKAIA
LOS
LOVUNDLAKS
LOYDS INDUSTRI
LPO ARKITEKTER
LUCKY BOWL
LUNDAL NORD
LUNDHS
LURA TURISTHEIM
LYCRO
LØPLABBET
LØVLIEN GEORÅD
LØVOLD
LØYPE ANLEGGSDRIFT
LAADER BERG
MADE FOR MOVEMENT GROUP
MADLA HANDELSLAG
MADSHUS
MAGNETEN KJØPESENTER
MAGNUS M. THUNESTVEDT
MAKING VIEW
MANPOWER
MANPOWER, BERGEN
MANPOWER, HAMAR
MANPOWER, TRONDHEIM
MARIN TEKNIKK
MARINE INSTALLASJONER
MARINE TECHNOLOGIES LLC
MARITIM CENTER
MARITIME PARTNER
MARTHES RENSERI
MARTIN M. BAKKEN
MASCHMANNS
MASCOT HØIE
MASIV BYGG
MASKE
MASTERCARD PAYMENT SERVICES
MBA ENTREPRENØR
MCC LABEL
MCE
MECA
MEDIABRANDS
MEDIEHUSET HAUGESUNDS AVIS
MEDIEHUSET STAVANGER AFTENBLAD
MEGAFLIS
MEKONOMEN
MELBU SYSTEMS
MELBYE SKANDINAVIA
MELHUS SPAREBANK
MENTO
MENTO, HAMMERFEST ENGROS
MESTA
MESTER GRØNN
MESTERGRUPPEN ARKITEKTER
METALLTEKNIKK
METIER OEC
MEYERSHIP
MIELE
MILES, STAVANGER
MINDSHARE
MJØRUD
MM KARTON FOLLACELL
MMC FIRST PROCESS
MODERN DESIGN
MODERNE BYGGFORNYELSE
MODEX
MOELVEN BYGGMODUL
MOELVEN LIMTRE
MOELVEN MODUS
MOELVEN VAN SEVEREN
MOELVEN WOOD
MOI RØR
MOMEK
MONGSTAD TAVLETEKNIKK
MONTEL
MONTÉR, FØRDE
MONTÉR, LYNGDAL
MONTERA
MORELD APPLY
MOSAIQUE
MOSJØEN KULDE OG KLIMASERVICE
MOTUS TECHNOLOGY
MOWI
MRC GLOBAL
MULTI BYGG
MULTI MARITIME
MULTICONSULT
MULTICONSULT, BERGEN
MULTICONSULT, STAVANGER
MULTICONSULT, TRONDHEIM
MUR I SØR
MUSEENE I SØR-TRØNDELAG
MYLIFT
MØBELGALLERIET TROMSØ
MØBELTRE
MØLLER BIL
MØLLER BIL, LARVIK
MØLLER BIL, SØR-ROGALAND
MØLLER BIL, TRONDHEIM
MØRE EIENDOMSMEGLING
MØRE TRAFO
MÅLSELV MASKIN & TRANSPORT
MAALØY SEAFOOD
MAARUD
MÅSØVAL FISKEOPPDRETT
NAMMO
NATRE VINDUER
NAUSTDAL DAMPBAKERI
NEDIG
NEKKAR
NEKTON
NEMKO
NERGÅRD
NESSEPLAST
NETTPARTNER
NEUMANN BYGG, TROMSØ
NEXANS
NICRO
NILLE
NILS SPERRE
NIRAS
NOBIA
NOEN
NOFI TROMSØ
NOMEK
NOR FACILITY
NORAUTRON
NORBIT EMS
NORCABEL
NORCOD
NORCONSULT
NORCONSULT, TRONDHEIM
NORDAN
NORDBOLIG INNLANDET
NORDBØ MASKIN
NORDEA
NORDIC BULK
NORDIC DOORS
NORDIC OFFICE OF ARCHITECTURE
NORDIC STEEL
NORDICGSA
NORDKONTAKT
NORDLAKS OPPDRETT
NORDLAND BETONG
NORDLANDSKRANA
NORDNORSK LEDERUTVIKLING
NORDOX
NORDVEST BEMANNING
NORDVESTVINDUET
NORENGROS GUSTAV PEDERSEN
NORFLOOR
NORGES HANDELS- OG SJØFARTSTIDENDE
NORGESFÔR
NORGESGRUPPEN
NORGESHUS
NORGESKJELL
NORGESMØLLENE, BUVIKA
NORGESPERSONAL
NORGESPLASTER
NORGESVINDUET, BJØRLO
NORLI
NORMATIC
NORNER
NORRØNA
NORSEA
NORSEA POLARBASE
NORSK BERGSIKRING
NORSK KLEBER
NORSK KYLLING
NORSK OPPDRETTSSERVICE
NORSK REGNESENTRAL
NORSK SJØMAT STRANDA
NORSK STÅL
NORSK TEKNISK MUSEUM
NORSK TIPPING
NORSKE BACKER
NORSKE BÆRESYSTEMER
NORSKE SKOG, SKOGN
NORSOL
NORTRANSPORT
NORTURA, FORUS
NORTURA, FØRDE
NORWEGIAN
NORWEGIAN CONCEPT
NOS
NOTABENE ENGROS
NOV
NOV, APL
NOV, MOLDE
NOVA SEA
NRC
NSE FAGSTILLAS
NSK SHIP DESIGN
NSW
NTT DATA BUSINESS SOLUTIONS
NUSFJORD DRIFT
NY FRISØR OG VELVÆRE
NYLANDER & PARTNERS
NYMO
NÆRINGSBANKEN
NÆRINGSMEGLEREN SÆDBERG OG HODNE
NØSTED KJETTING
O.B. WIIK
OAKLAND
OBOS
OCEAN SUPREME
OCEANEERING ROTATOR
ODAL SPAREBANK
ODDA PLAST
ODDA TECHNOLOGY
ODEON KINO, STAVANGER OG SANDNES
OFFSHORE & TRAWL SUPPLY
OK MARINE
OLAV THON EIENDOMSSELSKAP
OLAV THON GRUPPEN SURNADAL, SERVICE OG SERVERING
OLAV THON GRUPPEN SURNADAL, VAREHANDEL
OLJEDIREKTORATET
OLYMPIC SUBSEA
OMD
OMEGA
OMYA HUSTADMARMOR
ONESUBSEA PROCESSING
ONNINEN
OPS MEKANISKE
OPSAHL GRUPPEN
OPTIMERA, SOGN OG MØRE
OPTIMERA, SØR
OPTIMERA, VEST
OPUS
ORANGE BUSINESS SERVICES
ORICA
ORIGO SOLUTIONS
ORKEL
ORKIDEEKSPRESSEN
ORKLA FOODS
ORKLA FOODS, TORO ELVERUM
OS ID
OSHAUG METALL
OSKAR SYLTE MINERALVANNFABRIKK
OSLAND HAVBRUK
OSLO KRU
OSM THOME LTD
OSS-NOR
OSTEHUSET
OSWO
OTTADALEN MØLLE
OTTO OLSEN
OTTS
OVERHALLA BETONGBYGG
OVERHALLA HUS
P4 RADIO
PA ENTREPRENØRER
PANTERRA
PAPIRFLY
PARAT HALVORSEN
PARETO BANK
PARTNER MOTE
PATOGEN
PE BJØRDAL
PEAB
PEDAGOGISK VIKARSENTRAL
PEGASUS KONTROLL
PELAGIA
PER KNUDSEN ARKITEKTKONTOR
PERFECT TEMPERATURE GROUP
PETORO
PETTERSSON & GJELLESVIK
PGS
PHD
PIPELIFE
PIZZABAKEREN
PLAN 1
PLASTO
PNC
POB ENTREPRENØR
POLYFORM
POSTEN
POSTNORD
POWEROFFICE
PRIMA JÆREN
PRIMA SEAFOOD
PRIME CARGO
PRINCESS
PRIVATMEGLEREN
PRIVATMEGLEREN, SÆDBERG OG LIAN
PROACTIMA
PROGNOSESENTERET
PROMEK
PROPLAN
PROSERV
PROSJEKTIL
PROTAN
PROXLL
PS ANLEGG
PSW
PTC (PETROLEUM TECHNOLOGY COMPANY )
PUBLICIS
PWC
PWC, NORDVEST
PWC, TRONDHEIM
PAA BORDET
PÅ HÅRET FRISØR
Q4 NÆRINGSMEGLING
QUALIFIED SOLUTIONS SØRLANDET
QUALITY HOTEL, GRAND KRISTIANSUND
QUALITY HOTEL, WATERFRONT ÅLESUND
QUANT, MOSJØEN
RADISSON BLU CALEDONIEN HOTEL, KRISTIANSAND
RAINFALL
RAMBØLL
RAMCO
RANA GRUBER
RANDEM & HÜBERT
RANDSTAD
RANHEIM PAPER AND BOARD
RAPIDA TRENING
RAPP BOMEK
RASMUS TALLAKSEN
RAUFOSS TECHNOLOGY
REINHARTSEN ENGROS
REJLERS ENGINEERING
REKLAMESTASJONEN
REMA 1000
REMA 1000, NORDRE VESTLAND
REMA 1000, VEST
REMØY SHIPPING
RENEX
RENSERIET SANDNES
RENTEC INGENIØRFIRMA
RESPONS ANALYSE
RESQ GRIMSTAD
RETRO
RETURKRAFT
REVICOM
REVISJON SØR
REVISORKONSULT
RFIG REGNSKAPSFØRERNE I GRENLAND
RIKSTV
RIKTIG SPOR
RINGALM TRE
RINGNES
RISA
ROCKETFARM
ROCKWOOL
ROGALAND ELEKTRO
ROLLS ROYCE ELECTRICAL
ROMERIKE MASKIN
ROSEN
ROSENBERG WORLEYPARSONS
ROSTEIN
RSM
RSV
RUSTFRIE BERGH
RÆDERGÅRD ENTREPRENØR
RØDNE
RØHNESELMER
RØRA FABRIKKER
RØRLEGGERN FAUSKE
RØROS HOTELL
RØROS SLAKTERI
RØST SJØMAT
RØSTAD ENTREPRENØR
RØYRÅS TREINDUSTRI
RØYSETH MASKIN AS 2
RÅDGIVENDE BIOLOGER
SAFEPATH
SAGA FISK
SAGA FJORDBASE
SALMAR
SALMON EVOLUTION
SALT LOFOTEN
SALT SHIP DESIGN
SALTHAMMER BÅTBYGGERI
SANDELLA FABRIKKEN
SANDERMOEN
SANDNES GARN
SANDNES SPAREBANK
SANDVIK TEENESS
SANDÅ
SARTOR & DRANGE
SAS
SATSELIXIA
SB TRANSPORT
SCAN TRADE
SCANDIC HOTELS, GRIMSTAD
SCANDIC HOTELS, HELL
SCANDIC HOTELS, KRISTIANSAND
SCANDIC HOTELS, LILLEHAMMER
SCANDIC HOTELS, SANDEFJORD
SCANDIC HOTELS, SUNNFJORD
SCANFLEX
SCANPOLE
SCHENKER
SCHUTZ NORDIC
SCHWENKE & SØNN
SD WORX
SEABORN
SEAONICS
SECURITAS
SECURITAS, ROGALAND OG SUNNHORDLAND
SELFA TRONDHEIM
SELSTAD, SVOLVÆR NOTBØTERI
SELTOR
SELVAAG
SEMCO MARITIME
SEPTER
SERVIT CATERING
SERVOGEAR
SG ARMATUREN
SHARECAT SOLUTIONS
SHAWCOR
SHEARWATER GEOSERVICES
SIBELCO
SIEMENS ENERGY, RUBBESTADNESET
SIEMENS, DIGITAL INDUSTRIES
SIG. HALVORSEN
SIKTEDUKFABRIKKEN
SIMEX RØR
SIMON MØKSTER SHIPPING
SINKABERG-HANSEN
SINTEF
SJ
SJØ-SPORT SERVICE
SKALA FABRIKK, TRONDHEIM
SKANDINAVISK HØYFJELLSUTSTYR, TRONDHEIM
SKANSKA
SKANSKA, AGDER
SKANSKA, STAVANGER
SKARPNES
SKARVIK
SKEVIG LASTEBILTRANSPORT
SKIEN FRITIDSPARK
SKIPNES
SKIPSTEKNISK
SKISTAR, TRYSIL
SKJÆVELAND & MULTIBLOKK
SKO HUUSE
SKOGSTAD SPORT
SKRETTING
SLAGEN
SLB KRISTIANSAND
SLETTVOLL MØBLER
SLETTVOLL STAVANGER
SLIPEN MEKANISKE
SMAKEN AV GRIMSTAD
SMART ELEKTRO
SMARTHOTEL
SMFB DINAMO
SNAP DRIVE
SODEXO
SOGN SPAREBANK
SOILTECH OFFSHORE SERVICES
SOLA STRANDHOTELL
SOLBERG BIL
SOLID ENTREPRENØR
SOLSTAD OFFSHORE
SOLWR SOFTWARE
SONEPAR
SORRISNIVA
SORTLAND ENTREPRENØR
SOTRA FISKEINDUSTRI
SPAR KJØP
SPAR SANNERUD
SPAREBANK 1
SPAREBANK 1 NORDMØRE
SPAREBANK 1 SMN
SPAREBANK 1 SR-BANK
SPAREBANK 1, BODØ
SPAREBANK 1, HELGELAND
SPAREBANK 1, LOM OG SKJÅK
SPAREBANK 1, NORD-NORGE
SPAREBANK 1, VESTFOLD
SPAREBANK 1, ØSTLANDET
SPAREBANK 68 GRADER NORD
SPAREBANK1, NORD-ØSTERDAL TYNSET
SPAREBANKEN MØRE
SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE
SPAREBANKEN SØR KONSERN
SPAREBANKEN VEST
SPERRE AIR POWER
SPICHEREN TRENINGSSENTER
SPILKA
SPORVEIEN
SPRELL
SPRINT CONSULTING
SR GROUP
STAMAS SOLUTIONS
STANGELAND MASKIN
STANTEK
STELLA POLARIS
STERLING WHITE HALIBUT
STILLKOM
STJERN
STOLTZ ENTREPRENØR
STORD HOTELL
STORDAL MØBEL
STOREBRAND
STORMGEO
STORVIK
STRAND
STRAND SEA SERVICE
STRAND UNIKORN
STRANDMAN ANLEGGSGARTNERFIRMA
STRANDTORGET KJØPESENTER
STRATUM RESORVOIR
STRAUMEN BIL
STRAWBERRY
STRAWBERRY, CLARION COLLECTION HOTEL BRYGGEPARKEN
STRAYE STÅLBYGG
STRONGPOINT
STRUKTA
STRUKTURPLAST
STRYVO
STRYVO, BISMO
STRØMMES REKLAME
STS
STUDENTSAMSKIPNADEN I STAVANGER
STUDENTSAMSKIPNADEN I TRONDHEIM
STUDENTSAMSKIPNADEN PÅ VESTLANDET
STUDIO NSW
SUB SEA SERVICES
SUBSEA 7
SUBSHORE
SULLAND BODØ
SULLAND, VERDAL
SUNDE GROUP
SUNKOST BUTIKK
SUNNDAL SPAREBANK
SUNNMØRSPOSTEN
SURNADAL TRANSPORT
SVALINN
SVEHOLMEN
SVEINS AUTO
SVEVIA
SVINØYA RORBUER
SVOLT
SWECO
SWECO, PORSGRUNN
SWIRE ENERGY SERVICES
SYKKYLVEN STÅL
SYLTEOSEN BETONG
SYLVSMIDJA
SØGNE OG GREIPSTAD SPAREBANK
SØRENSEN MASKIN
SØRLANDSBADET
SØRLANDSKJØKKEN
SØRMEGLEREN
TAKEDA
TALGØ MØRETRE
TANG OG JACOBSEN RENHOLD
TANK DESIGN TROMSØ
TAXI 03650
TEAM SECURITY
TEAMTEC
TECHCONSULT
TECHNIPFMC
TECHOUSE
TELENOR
TELENOR MARITIME
TELIA
TEMA EIENDOM
TESS, NORD
TGS
TH. FALKANGER
THAUGLAND
THE FJORDS
THE QUARTZ CORP
THEVIT
THON HOTEL HØYERS
THON HOTELS
THON HOTELS, ORION
THUNE PRODUKTER, RAUFOSS
TIBE REKLAMEBYRÅ
TIBNOR
TIETOEVRY SØRVEST
TIETOEVRY, INNLAND
TILSLAG
TINDE HYTTER
TINE
TINE, BRUMUNDDAL
TINE, BYRKJELO
TIZIR TITANIUM & IRON
TKS HEIS
TO ROM OG KJØKKEN
TOKLE
TOMA
TOOLS
TOPRO ELEKTRONIKK
TORGKVARTALET KJØPESENTER
TOSTRUP INVEST
TOTAL BETONG
TOTEN TRANSPORT
TOTENS SPAREBANK
TOYOTA
TOYOTA, FØRDE
TOYOTA, HAUGESUND
TOYOTA, SØRVEST
TRAFIKKJENTENE
TRANSPORTINDUSTRI
TRANSTEMA CONNECT
TRE OG BETONG
TREBETONG
TREHUSEKSPERTEN
TROMSØ SKOTØIMAGASIN
TROMSØ VILLMARKSSENTER
TRONDHEIM KINO
TRONDHEIM OG OMEGN BOLIGBYGGELAG TOBB
TRONDHEIM PIRBAD
TRONDHEIM STÅL
TRONDHEIM TORG
TRAASDAHL
TT ANLEGG
TUBOSCOPE, FLORØ
TUI
TURHUS MASKIN
TV 2
TVERÅS MASKIN & TRANSPORT
TWODAY AVENTO
TYRHOLM & FARSTAD
TYSSE MEKANISKE VERKSTED
TØNNESEN SKO
TØNSBERG BLAD
UBCONNECT
ULDAL
ULEFOS JERNVÆRK
ULMATEC
UMOE ADVANCED COMPOSITES
UMOE RESTAURANT
UNIMICRO
UNIT4
VAFOS PULP
VALDRES SPAREBANK
VARD
VARIG FORSIKRING VALDRES GFS
VARMPRESSE METALL
VARNER
VARTDAL PLAST BODØ
VARTDAL PLASTINDUSTRI
VASSBAKK & STOL
VB
VEDAL ENTREPRENØR
VEF ENTREPRENØR
VEIDEKKE
VEIDEKKE ENTREPRENØR, BERGEN
VEIDEKKE, MIDT
VEIDEKKE, INDRE ØSTLAND
VEIDEKKE, MØRE OG ROMSDAL
VEIDEKKE, STAVANGER
VEINOR
VEISIKRING
VELDE
VERTICAL PLAYGROUND
VESO APOTEK
VESTERÅLEN MARINE OLJER
VESTERAALENS
VESTKORN MILLING
VESTLANDSHUS
VESTSIDEN INVEST
VEØY
VIESSMANN REFRIGERATION SYSTEM
VIEW LEDGER
VIGMOSTAD & BJØRKE
VIK ØRSTA
VIKEN FIBER
VIKING NORSAFE LIFE-SAVING EQUIPMENT
VIKING REDNINGSTJENESTE
VIKINGBAD
VING
VINJE INDUSTRI
VINTERVOLL
VIPO
VIPPS
VISJONA
VISMA
VISNES KALK
VITARI (EXSITEC)
VITEC
VITEC FIXIT SYSTEMER
VOICE
VOLDA MASKIN
VONIN REFA
VOSS PRODUCTION
VYRK
VYSUS
VAAGLAND BÅTBYGGERI
WACKER CHEMICAL
WAY NOR
WB SAMSON
WEATHERFORD
WELLTEC OILFIELD SERVICES
WERGELAND
WEST HARVEST
WESTCO MILJØ
WESTCON GEO
WESTCON HELGELAND
WESTCON YARDS
WESTCONTROL
WIDERØE
WIKBORG, REIN & CO
WILHELSEN SHIPS SERVICE
WILLIKSEN EKSPORT
WILSON MANAGEMENT
WIS GRUPPEN
WK ENTREPRENØR
WOLT
WONDERLAND
WSP
WULFF & CO
WÜRTH
WÄRTSILÄ GAS SOLUTIONS
X5 ELEKTRO
XL-BYGG HARSTAD
XL-BYGG, SORTLAND
XL-BYGG, TRONDHEIM
XXL
XXLOFOTEN
YARA
YC RØR
ÆVENTYR ALTA
Ø M FJELD
ØDEGAARD ENGROS
ØLEN BETONG
ØRLAND TRANSPORT
ØSTBØ
ØSTER HUS
ØSTRAADT RØR
ÅLGÅRD OFFSET
AANDERAA DATA INSTRUMENTS
AARBAKKE
ÅSEN & ØVRELID