Norges Bank

Forsidebilde av publikasjonen Litt bedre utsikter, men store forskjeller

Litt bedre utsikter, men store forskjeller

Bedriftene i Norges Banks regionale nettverk tror aktiviteten samlet vil øke noe i andre kvartal og at den vil tilta videre i tredje kvartal. I de fleste næringene er utviklingen bedre enn bedriftene ventet i forrige runde, men det er fortsatt stor variasjon mellom næringene. Det er færre som begrenses av kapasitetsproblemer og det er lettere å få tak i arbeidskraft. Bedriftene venter en årslønnsvekst på 5,4 prosent i år. Det er vesentlig høyere enn anslaget i februar. Samtidig melder bedriftene om redusert lønnsomhet i andre kvartal sammenlignet med samme tid i fjor.

Høyere aktivitet enn ventet

I denne runden melder bedriftene om noe høyere aktivitet i andre kvartal (se figur 1). Det er bedre enn forventningene i februar da bedriftene ventet stabilt aktivitetsnivå (se figur 2). Veksten skyldes i stor grad kraftig oppgang hos oljeleverandørene, men også moderat vekst i tjenesteyting. I tillegg øker aktiviteten noe blant industribedriftene. På den annen side tiltar fallet i bygg og anlegg, og salgsvolumet reduseres i varehandelen. Den svake kronekursen bidrar til mer turisme og bedre konkurransekraft for norske bedrifter. På samme tid fører kronesvekkelsen til økte kostnader og høyere priser i det norske markedet. Bedriftene tror veksten samlet sett vil tilta litt i tredje kvartal. Det er oljeleverandørene som ser for seg den sterkeste veksten, men også industribedriftene og tjenesteyterne venter tiltagende vekst. Både bygg- og anleggsbedriftene og varehandelsbedriftene venter at aktiviteten vil fortsette å falle i tredje kvartal.

Figur 1 Samlet produksjonsvekst

Forventet vekst inneværende kvartal og neste kvartal. Sesongjustert. Prosent

Linjediagram

Figur 2 Produksjonsvekst. Alle næringer

Forventet vekst inneværende kvartal og neste kvartal. Sesongjustert. Prosent

Stolpe- og punktdiagram

Mer turisme

Husholdningenes etterspørsel etter tjenester fortsetter å øke, og bedriftene tror veksten vil tilta fremover. Den svake kronekursen har allerede ført til mer turisme, og bedriftene tror den vil bidra til at flere velger å feriere i Norge i sommer. I tillegg tror de at det fortsatt er et oppdemmet behov for sosiale begivenheter og opplevelser. De forventer derfor at høyere levekostnader i større grad vil dempe kjøp av varer enn tjenester. Likevel er det flere som påpeker at husholdningene har blitt mer kostnadsbevisste, og noen opplever at de kutter faste kostnader som medlemskap og abonnementer. Varehandelsbedriftene har på sin side meldt om redusert salgsvolum siden starten av 2022, og også denne runden venter de nedgang i volumet. Fallet er bredt basert på tvers av varetyper, og over halvparten av bedriftene tror omsetningsvolumet vil reduseres i andre kvartal, mens kun et fåtall venter vekst. I de fleste delene av varehandelen vrir kundene seg mot rimeligere alternativer. Bedriftene tror høy prisvekst og økte rentekostnader vil føre til at volumet vil falle videre i neste kvartal.

Aktiviteten hos de næringsrettede tjenesteyterne øker noe fra forrige kvartal. Bedriftene melder om kraftig vekst i etterspørselen fra energisektoren. Mer satsning på bærekraft og energiomstilling bidrar også til høyere etterspørsel etter rådgivningstjenester. For enkelte bidrar den svake kronekursen til å styrke konkurransekraften mot utenlandske bedrifter. I næringslivet brukes det mer penger på aktiviteter for de ansatte, og for eksempel hoteller og restauranter melder om høyere aktivitet og flere gjester. Samtidig har innføringen av nye og strengere regler for bruk av innleid arbeidskraft fra 1. april ført til at de fleste bemanningsbyråene har fått vesentlig mindre å gjøre. Også enkelte av konsulentselskapene oppgir at dette har redusert etterspørselen etter deres tjenester. Flere peker på at kundene er usikre på hvordan de skal tilpasse seg de nye bestemmelsene, og at dette er med på å dempe etterspørselen til tross for at det er overgangsregler som gjelder frem til 1. juli. Flere bedrifter venter at denne usikkerheten vil avta fremover og at fallet i etterspørselen vil være størst i andre kvartal. Noen av bedriftene opplever at kunder utsetter utviklingsprosjekter som følge av stor økning i egne kostnader. Arkitekter og andre som jobber mot byggeprosjekter har også redusert aktivitet i inneværende kvartal. Fremover venter tjenesteyterne samlet sett tiltagende vekst, noe som delvis skyldes god ordreinngang hos en del av bedriftene, men også at bedriftene med den svakeste utvikling ser for seg mindre nedgang fremover.

Byggeaktiviteten faller

I bygg- og anleggsnæringen begynte aktiviteten å falle i forrige kvartal, og fallet tiltar i andre kvartal. Mange av bedriftene jobber fortsatt på oppdrag de har vunnet tidligere, men reduksjonen i ordrereservene indikerer at fallet vil tilta fremover. Nybyggingen av forretningsbygg og boliger faller kraftig. I tillegg har mange av de offentlige byggeprosjektene blitt utsatt som følge av de høye byggekostnadene. På den annen side melder bedriftene om økt ordreinngang knyttet til offentlige anleggsprosjekter. Høyere investeringsnivå i industrien løfter isolert sett aktiviteten hos bygg- og anleggsbedriftene. I tillegg er det tiltagende aktivitet innenfor rehabilitering, ombygging og tilbygg (ROT). Det skyldes delvis at en del vedlikeholdsprosjekter ble utsatt under pandemien. I tillegg skaper endret bruk av kontorlokaler behov for tilpasninger. De høye energiprisene fører dessuten til at flere ønsker bygg som er mer energieffektive.

Blant industribedriftene øker aktiviteten fra første til andre kvartal. Bedriftene tror veksten vil tilta videre i tredje kvartal. Produksjonen øker mest mot eksportmarkedet som særlig løftes av høy etterspørsel knyttet til energiproduksjon. Bedriftene melder også om kraftig vekst i etterspørselen etter forsvarsutstyr. Den sterke veksten innenfor disse områdene løfter aktiviteten også hos de norske underleverandørene. I tillegg styrker den svake kronekursen konkurransekraften for norske bedrifter. Bedriftene møter dessuten økt etterspørsel fra fiskeri og havbruk. Beslutningen om grunnrenteskatten kom først mot slutten av intervjuperioden og er lite reflektert i intervjuene. Den samlede veksten i industrien dempes imidlertid av at redusert byggeaktivitet fører til mindre etterspørsel etter byggevarer.

Aktivitetsveksten hos oljeleverandørene tiltar, og bedriftene tror aktiviteten vil øke enda mer i tredje kvartal. Veksten er sterkest mot hjemmemarkedet, der aktiviteten trekkes opp av oljeskattepakken. Til tross for at energiprisene har falt litt den siste tiden, er det fortsatt stor investeringsvilje innen olje- og gassutvinning. På den annen side dempes veksten av at boreaktiviteten på norsk sokkel er ganske stabil. Enkelte kontakter peker også på at oljeselskaper har utsatt prosjekter den siste tiden som følge av at de blir for dyre å gjennomføre. Bedriftene tror ikke dette vil dempe veksten de nærmeste kvartalene, men det kan dempe veksten litt lengre frem i tid.

Svak vekst i investeringene

Samlet planlegger bedriftene å investere litt mer i år enn i fjor, og planene er lite endret fra forrige runde. Bedriftene tror veksten vil tilta litt neste år, men forventingene for neste år er nedjustert fra februar. Flere bedrifter utsetter oppstart av nye investeringer og viser til at kronekursen medfører økte investeringskostnader. Leveringsutfordringer på for eksempel biler og maskiner de foregående årene bidrar til at investeringene løftes hos enkelte bedrifter i år. Noen viser til at bestillinger helt tilbake til 2021 blir levert i 2023. Oljeleverandørene og industribedriftene vil øke investeringsnivået mye i år. Investeringsveksten hos oljeleverandørene blir i stor grad knyttet til høyere produksjon, mens investeringer i miljøtiltak og energiomstilling løfter investeringene i industrien. Varehandelsbedriftene planlegger å kutte investeringene i år som følge av lavere aktivitet og redusert lønnsomhet. Tjenesteyterne venter en liten reduksjon i år. Det er hovedsakelig redusert oppføring av nye forretningsbygg som demper investeringene blant tjenesteyterne.

Høyere sysselsetting

Sysselsettingen øker, og veksten tiltar fra forrige runde. Sysselsettingen løftes av kraftig oppbemanning blant oljeleverandørene, og av økt sysselsetting hos tjenesteyterne og industribedriftene. Bygg- og anleggsbedriftene reduserer sysselsettingen, men langt mindre enn nedgangen i aktiviteten skulle tilsi. En del av bygg- og anleggsbedriftene viser til behov for høyere bemannning i egen bedrift på grunn av reglene for innleie av arbeidskraft. I tillegg er det flere som tror de vil få en oppgang i oppdragsmengden litt senere, og frykter at de da ikke ikke vil få tak i arbeidskraften de trenger, hvis de reduserer den mye nå. Varehandelsbedriftene venter en liten nedgang inneværende kvartal, og deretter ganske stabil utvikling.

Andelen bedrifter som meldte om kapasitetsproblemer nådde en topp i første kvartal i fjor, men har avtatt siden (se figur 3). Samlet faller andelen videre i denne runden. Det er bygg- og anleggsnæringen og varehandelen som bidrar mest til nedgangen (se figur 4). Nedgangen i disse næringene kan i stor grad forklares av at bedriftene har større fall i aktiviteten enn i sysselsettingen. I de øvrige næringene er andelen med kapasitetsutfordringer lite endret. Det er litt færre bedrifter som har rekrutteringsproblemer, og nedgangen er bredt basert. Da arbeidsmarkedet var på det strammeste i starten av fjoråret, var rekrutteringsproblemene størst i reiselivsnæringen, i tillegg til at bedriftene manglet digital kompetanse. Nå er det kun et fåtall av bedriftene i reiselivsnæringen som Ikke får tak i arbeidskraft, og bedriftene sier det har blitt lettere å få tak i it-ansatte. Indikatoren for kapasitetsutnytting er lavere enn nivået i forkant av pandemien, mens indikatoren for tilgang på arbeidskraft fortsatt ligger et lite stykke over. Begge indikatorene er høyere enn sine historiske gjennomsnitt.

Figur 3 Kapasitetsutnytting1 og knapphet på arbeidskraft2

Andeler i prosent

Linjediagram

Figur 4 Kapasitetsutnytting3

Andeler i prosent

Stolpediagram

Kontaktene venter at årslønnsveksten i år blir på 5,4 prosent (se figur 5). Det er vesentlig høyere enn anslaget i forrige runde. Flertallet av bedriftene viser til lønnsoppgjøret tidligere i våres. Samtidig peker de på at prisveksten har tiltatt i etterkant, og tror at det, i kombinasjon med lav arbeidsledighet vil løfte lønnsveksten ytterligere. Det er tjenesteyterne og oljeleverandørene som har det høyeste anslaget på 5,5 prosent, mens varehandelen venter den laveste veksten på 5,2 prosent. Bedriftene har også oppjustert anslaget for lønnsveksten neste år. De ser nå for seg en vekst på 4,4 prosent. Det er høy prisvekst som hovedsakelig forklarer oppjusteringen.

Figur 5 Årslønnsvekst

Forventet årslønnsvekst. Prosent

Stolpediagram

1 Andel av kontaktene som vil ha noen eller betydelige problemer med å øke produksjonen/salget uten å sette inn flere ressurser, som for eksempel arbeidskraft eller maskiner.

2 Andel av kontaktene som svarer at knapphet på arbeidskraft begrenser produksjonen/salget. Spørsmålet om arbeidskraft er bare stilt til de bedriftene som har oppgitt å ha full kapasitetsutnytting, men serien viser andelen av alle som er med i intervjurunden

3 Andel av kontaktene som vil ha noen eller betydelige problemer med å øke produksjonen/salget uten å sette inn flere ressurser, som for eksempel arbeidskraft eller maskiner.

Redusert lønnsomhet

Lønnsomheten hos bedriftene er litt svakere enn for ett år siden (se figur 6). Nedgangen blir særlig knyttet til den kraftige oppgangen i kostnadene, og en del peker på at høy lønnsvekst vil påvirke inneværende kvartal. Bedriftene innen bygg og anlegg og varehandel melder om det største fallet i lønnsomhet. I disse næringene svekkes marginene av lavere aktivitetsnivå enn i fjor. I denne rundens spesialtema spurte vi bedriftene hvordan de forventer at kostnadene deres vil utvikle seg i andre og tredje kvartal inneværende år. Svarene indikerer at kostnadene vil øke mer i andre enn i tredje kvartal (se figur 7). Det er særlig lønnskostnadene og svekkelsen i kronekursen som trekker opp kostnadene fra første til andre kvartal. Samtidig svarer nær halvparten av bedriftene at de endrer prisene oftere enn før pandemien (se figur 8). Blant de husholdningsrettede bedriftene svarer seks av ti at de endrer prisene oftere, og to av ti svarer mye oftere. Kun et fåtall svarer at de endrer prisene sjeldnere. Bedriftene ble videre spurt om hvor raskt endringer i kronekursen vil påvirke egne utsalgspriser. Dette spørsmålet stilte vi bedriftene også i starten av 2016. Svarene fra varehandelsbedriftene tyder på at kronekursen nå får raskere effekt på prisene i varehandelen enn da (se figur 9). Hovedvekten av varehandelsbedriftene svarer at valutakursen får effekt på utsalgsprisene etter mellom et kvart og et halvt år. Knappe 15 prosent svarer at effekten kommer raskere enn dette, mens om lag like mange at det tar rundt ett år.

Figur 6 Samlet vekst i lønnsomhet

Endring i driftsmargin inneværende kvartal målt mot samme periode året før. Prosent

Linjediagram

Figur 7 Kostnadsvekst4

Andeler i prosent

Stolpediagram

Figur 8 Endringer i utsalgsprisene sammenlignet med før pandemien

Andeler i prosent 5

Stolpediagram

Figur 9 Valutagjennomslag hos varehandelsbedriftene

Andeler i prosent

Stolpediagram

4 Justert for normale sesongvariasjoner

5 Bedrifter der husholdningene står for minst 50 prosent av omsetningen

Den økonomien situasjonen er best på Vestlandet

Fra og med forrige runde blir bedriftene spurt om hvordan de på en skala fra -3 til +3 vil tallfeste den økonomiske situasjonen i sin bedrift sett i lys av forhold som etterspørsel, lønnsomhet og utsikter. Tallet null indikerer en normalsituasjon. Den regionale indikatoren er gjennomsnittet av svarene i den enkelte region. Det er relativt små forskjeller mellom regionene. Som i forrige runde er det bedriftene i region Sørvest som er mest positive med en gjennomsnittscore på 0,6. Også i Nordvest og Sør er bedriftene mer positive enn i resten av landet. Der er gjennomsnittscoren henholdsvis 0,4 og 0,3. På Vestlandet og Sørlandet påvirkes økonomien mye av høy aktivitet og store investeringer i energisektoren. I likhet med forrige runde, er det bedriftene i region Innland og region Øst som er mest pessimistiske med en score på -0,5 og -0,2. I disse regionene dempes økonomien av nedgangen innenfor varehandel og bygg- og anleggsrelaterte bedrifter. I region Innland er scoren litt lavere enn sist, noe som indikerer en forverring av situasjonen i denne delen av landet.

Denne hovedrunden

Forrige hovedrunde

Produksjonsvekst

Inneværende kvartal

Samlet

0,2

0,0

Industri

0,2

-0,5

Oljeleverandører

2,2

1,6

Bygg og anlegg

-0,9

-0,7

Varehandel

-0,7

-1,1

Tjenesteyting næringsliv

0,3

0,3

Tjenesteyting husholdninger

0,6

0,4

Neste kvartal

Samlet

0,3

0,0

Industri

0,5

0,0

Oljeleverandører

2,7

1,8

Bygg og anlegg

-1,2

-1,2

Varehandel

-0,8

-0,7

Tjenesteyting næringsliv

0,6

0,4

Tjenesteyting husholdninger

0,8

0,3

Investeringsplaner

Investeringsvekst inneværende år

0,6

0,8

Investeringsvekst neste år

1,2

2,5

Arbeidsmarked og produksjonsgap

Sysselsettingsvekst inneværende kvartal

0,2

0,1

Sysselsettingsvekst neste kvartal

0,3

0,2

Full kapasitetsutnyttelse

38,9

40,5

Knapphet på arbeidskraft

26,9

28,5

Kostnader og priser

Anslag årslønnsvekst 2023

5,4

4,6

Anslag årslønnsvekst 2024

4,4

3,9

Regionale indikatorer

Nord: +0,1
Midt: -0,1
Innland: -0,5
Øst: -0,2
Sør: +0,3
Sørvest: +0,6
Nordvest: +0,4

Regionalt nettverk – Bedrifter og virksomheter som har blitt intervjuet det siste året

07 SØR
3B-FIBREGLASS
3T PRODUKTER
4SERVICE EIR RENHOLD
7. HIMMEL
A. MARKUSSEN
A-2
AB ØKONOMI
ABB
ABG SUNDAL COLLIER HOLDING
ACCENTURE
ACEL
ACNE
ACTIVEPEOPLE
ADDSECURE
ADECCO
ADECCO, STAVANGER
ADECCO, INNLANDET
ADECCO, TROMSØ
ADV. WIERSHOLM
ADVISO ADVOKATFIRMA
ADVOKATFIRMAET BAHR
ADVOKATFIRMAET SCHJØDT
ADVOKATFIRMAET THOMMESSEN
ADVOKATFIRMAET ØVERBØ GJØRTZ
AERO
AF GRUPPEN
AFTENPOSTEN
AGDERBYGG
AGNITIO
AGRA
AIBEL
AIBEL, HARSTAD
AIDER, STAVANGER
AIR PRODUCTS
AIRLIFT
AKER SOLUTIONS
AKER SOLUTIONS, EGERSUND
AKOFS OPERATIONS
AKSEL ENDRESEN TRANSPORT
AKSELL
AKTIESELSKAPET VINMONOPOLET
AKTIV BEMANNING
AKTIV BYGG
AKTIV EIENDOMSMEGLING
AKTIV365
AKVA GROUP
ALBJERK
ALCOA ANS
ALCOA ANS, LISTA
ALENTO
ALFA NORDIC SERVICES
ALLIANCE HEALTHCARE NORGE APOTEKDRIFT
ALLOC
ALPINCO
ALTA KOMMUNE
ALTA MØBLER
ALTERA INFRASTRUCTURE
ALTI FORVALTNING
ALTIBOX
ALUDYNE
ALVDAL SKURLAG AL
ALVDAL-TYNSET SPORT
AMFI MOA
ANDERS O GREVSTAD
ANDERSEN MEKANISKE VERKSTED
ANDERSEN OG AKSNES RØRLEGGERBEDRIFT
ANDØY KOMMUNE
ANGVIK EIENDOM
ANGVIK GRYTNES ENTREPRENØR
ANORA GROUP
APOLLO REISER
APOTEK 1 GRUPPEN
APPEX
APPLICA
APROPOS INTERNETT
APTUM
AQUARAMA BAD
AQUASHIP
ARCTIC ENERGY PARTNERS
ARE TREINDUSTRIER KAUPANGER
ARENA TRENINGSSENTER
ARENDAL BRYGGERI
ARKI ARKITEKTAR
ARNTZEN DE BESCHE ADVOKATFIRMA
ARTEC AQUA
ASCO, SANDNESSJØEN
ASK MEDIA
ASKER KOMMUNE
ASKO
ASPLAN VIAK
AT PLAN & ARKITEKTUR
ATEA
ATELIER EKREN
AURORA GROUP
AURSTAD
AUSTAD MASKINSTASJON
AUTOPLAN
AVANTOR
AVERY DENNISON NTP
AVINOR
AVINOR, BERGEN LUFTHAVN
AVINOR, FLORØ LUFTHAVN
AVO CONSULTING
AXTECH
BACKE
BACKE, SANDEFJORD
BACKE, TRONDHEIM
BAGGERØD
BAKEHUSET NORD-NORGE
BAKKEN ØVRE GÅRDSMAT
BALLANGEN SJØFARM
BAMEK
BARDU KOMMUNE
BARENTS BYGGCONSULT
BARENTSSEKRETARIATET IKS
BARNAS HUS
BARTEC
BASTØ FOSEN
BATE BOLIGBYGGELAG
BATTERI ELEKTRO
BAUER MEDIA
BAVARIA, NORDVEST
BCD TRAVEL
BE FORM HOLDING
BECKMANN
BEERENBERG CORP.
BEGNA BRUK
BEITOSTØLEN RESORT
BEKK CONSULTING
BELSVIK
BENESTAD SOLUTIONS
BENTRO BIL
BERGE & CO
BERGEN ENGINES
BERGEN FIBER
BERGEN KINO
BERGENE HOLM
BERGET
BERG-HANSEN REISEBUREAU
BERG-HANSEN REISEBUREAU, NORDVEST
BERG-HANSEN REISEBUREAU, VESTFOLD
BERNHARD OLSEN
BERRY PACKAGING
BERTEL O. STEEN
BERTEL O. STEEN ROGALAND
BEST GLOBAL LOGISTICS
BETONMAST INNLANDET
BETONMAST RØSAND
BEYONDER
BIL I NORD
BILALLIANSEN
BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES
BILFINGER, HØYANGER
BILFINGER, KARMØY
BILFINGER, ÅRDAL
BILIA
BILTEMA
BIOSIRK
BIRKENES KOMMUNE
BITASTAD
BJØRN BYGG
BLANK
BLOCK BERGE BYGG
BLOCK WATNE
BLOWTECH GT
BLU ELECTRO
BLÅ KORS KLINIKK SKIEN
BMO ELEKTRO
BMO ENTREPRENØR
BN ENTREPRENØR
BOA OFFSHORE
BOASSON
BOEN BRUK
BOHUS
BOHUS, BODØ
BOHUS, LEIRA
BOLIDEN ODDA
BOLIGPARTNER
BOLSETH GLASS
BOREAL
BORREGAARD
BOSS INDUSTRI OG MEKANISK VERKSTED
BOURBON OFFSHORE
BOUVET
BOUVET, ARENDAL
BOUVET, TRONDHEIM
BRAV
BRAVIDA
BRAVIDA, TRONDHEIM
BRAVIDA, FØRDE
BRAVIDA, SØRVEST
BRG
BRILLELAND
BRITANNIA HOTEL
BRYGGELOFTET & STUENE INVEST
BRØDRENE GUDBRANDSEN
BRØDRENE MIDTHAUG
BRØDRENE SPERRE
BRØDRENE ULVESETH
BRØDRENE AA
BRØNNØY KALK
BULLDOZER MASKINLAG ENTREPRENØR
BUNDEGRUPPEN
BUNNPRIS MØRE
BUNNPRISKJEDEN
BUSENGDAL
BUSSBYGG
BY NORTH
BYGG OG MASKIN
BYGG- OG TØMMERMESTER TOROLF STENERSEN
BYGGMAKKER
BYGGMESTER SAGEN
BYGGMESTEREN VEST
BYGGSERVICE NORD-ØSTERDAL
BYGGTORGET KRISTIANSUND
BYKLE VINDU
BØRSTAD TRANSPORT
CANRIG ROBOTIC TECHNOLOGIES
CAPGEMINI
CARANORD
CARGILL AQUA NUTRITION
CARNEGIE
CARSHINE
CAVERION
CAVERION, GJØVIK
CAVERION, SUNNMØRE
CC DAGLIGVARE
CC MART'N GJØVIK DRIFT
CELSA ARMERINGSSTÅL
CEMASYS NORDIC
CEMO
CENTRIC NORDIC
CERMAQ
CGG MARINE
CHILI HARSTAD
CHRISTIE & OPSAHL
CITY LADE
CLAMPON
CLARION ERNST HOTELL KRISTIANSAND
CLARION HOTEL ENERGY
CLARKES
CLAS OHLSON, CITY NORD
CLASSIC NORWAY
CLEAR CHANNEL
COAST CENTER BASE
COGNIA
COGNITE
COLOR LINE, KRISTIANSAND
COMFORT HOTEL, KRISTIANSAND
COMROD COMMUNICATION
CONCEPT RESTAUTRANTS
CON-FORM
CON-FORM PRODUKSJON
CONSTO
CONSTO MIDT-NORGE
CONSTRUCTA ENTREPRENØR
CONTIGA
COOP
COOP ØKONOM
COOP, FØRDE
COOP, HAMMERFEST
COOP, HORDALAND
COOP, INNLANDET
COOP, MIDT-NORGE
COOP, NORDLAND
COOP, SØRVEST
COROMATIC
CORONA INTERIØR
CORVUS ENERGY
COSL NORWEGIAN
COVENT
COWI, TRONDHEIM
CRAMO
CSUB
DAHL OPTIMERA
DALEN HOTEL
DARK
DATA RESPONS
DEDICARE
DEEPOCEAN GROUP
DEKKTEAM
DELITEK
DELOITTE
DELOITTE, GJØVIK
DEN NORSKE OPERA & BALLETT
DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAP
DHL EXPRESS
DIALECTA KOMMUNIKASJON
DIDRIK NYSTED
DIGITAL ETIKETT
DNB BANK, NORD
DNB BANK, STAVANGER
DNB EIENDOM
DNB EIENDOM, HAMAR
DNB EIENDOM, MOLOVEIEN BODØ
DNB EIENDOM, TRONDHEIM
DNB EIENDOM, TØNSBERG
DNB NÆRINGSEIENDOM
DNB NÆRINGSMEGLING, OSLO
DNB NÆRINGSMEGLING, TRONDHEIM
DNH DEN NORSKE HØYTTALERFABRIKK
DOF
DOLPHIN DRILLING
DOMSTEIN
DRAG INDUSTRIER
DRAMMEN LIFTUTLEIE
DROMEDAR KAFFEBAR
DUETT
DUN & BRADSTREET
DXC TECHNOLOGY
DYNEA
DYRSKUN
E A SMITH
E I NORD
EFD INDUCTION
EGDE CONSULTING
EGENCIA
EGERSUND GROUP
EID ELEKTRO
EIDESVIK OFFSHORE
EIDSKOG STANGESKOVENE
EIDSVAAG
EIENDOMSMEGLER 1 SR-EIENDOM
EIENDOMSMEGLER 1, INNLANDET
EIENDOMSMEGLER 1, KRISTIANSAND
EIENDOMSMEGLER 1, MIDT-NORGE
EIENDOMSMEGLER 1, NORD-NORGE
EIENDOMSMEGLER 1, TELEMARK
EIENDOMSSPAR
EIGEDOMSMEKLING SOGN OG FJORDANE
EIKA GRUPPEN
EINAR ØGREY FARSUND
EKORNES
ELAS
ELECTRO TEAM
ELEFUN
ELEKTRO 4
ELEKTRO BODØ
ELEKTROSKANDIA
ELKEM, BJØLVEFOSSEN
ELKEM, RANA
ELKEM, SALTEN VERK
ELKEM, THAMSHAVN
ELKJØP, ELVERUM
ELKJØP, FORUS
ELKJØP, HAMMERFEST
ELMO TEKNIKK
ELTA RESTAURANTBEDRIFT
ELTEK
ELTEL NETWORKS
EL-TJENESTE
ELVERUM KOMMUNE
ENTEC GROUP
ENTRA
ENTRA, MIDT- OG NORD-NORGE
EPAX
EPLEHUSET
ERAMET, KVINESDAL
ERAMET, SAUDA
ESSENCEMEDIACOM
EURO SKO
EURONICS
EUROPRIS
EUROSKILT
EUROSPAR, BROKELANDSHEIA
EUROSPAR, BRUMUNDDAL
EVERZINC
EVIDIA
EVINY
EVJE OG HORNNES KOMMUNE
EWORK GROUP
EXPLORO
EXTRA LEKER
EY
EY, LILLEHAMMER
EY, SUNNMØRE
FABELAKTIV
FABER BYGG
FEEL24
FELLESKJØPET, ROGALAND OG AGDER
FENIX OUTDOOR
FERROGLOBE MANGAN
FIGGJO
FINN.NO
FINNEID SVEISEVERKSTED
FINNY SIREVAAG
FINNØY GEAR & PROPELLER
FIRDA BILLAG
FIRDA MEDIA
FIRMENICH BJØRGE BIOMARIN
FIRST HOUSE
FISKARS BRANDS
FISKERSTRAND VERFT
FISKÅ MØLLE
FIVEN
FJELDSETH
FJELLAND HANDEL
FJELLSPORT.NO
FJORD KOMMUNE
FJORD1
FJORDKJØKKEN
FLAKK GRUPPEN
FLEKKERØY VVS
FLISEKOMPANIET
FLOKK
FLØYSAND TAK
FM GRUPPEN
FOCUS CARE
FOODORA
FORCE TECHNOLOGY, KRISTIANSAND
FORD MOTOR
FORESTIA
FORMUE
FOSDALEN
FOSNAVAAG PELAGIC
FOSS FABRIKKER
FRAMSIKT
FRANZEFOSS PUKK
FREDRIKSTAD KOMMUNE
FREMTIND FORSIKRING
FRESH FITNESS
FRICH
FRIGSTAD GROUP
FRYDENBØ BIL
FRØYA KOMMUNE
FSV GROUP
FUGLEFJELLET
FUGRO
FUGRO OCEANOR
FURNES JERNSTØPERI
FURSET GRUPPEN
FUTURE ENERGY
FUTURE PRODUCTION
FÆDRELANDSVENNEN
FØRDE SEMENTVARE
FØRRE TREVAREFABRIKK
G3 GAUSDAL TREINDUSTRIER
GAGAMA ELEKTRO
GALVANO INDUSTRI
GANN TRE
GARANTI EIENDOMSMEGLING, TROMSØ
GARNIUS.NO
GAUPEN-HENGER
GAUSDAL KOMMUNE
GAUSDAL LANDHANDLERI
GC RIEBER VIVOMEGA
GE HEALTHCARE, SPANGEREID
GE VINGMED ULTRASOUND
GIGANTE HAVBRUK
GILJE TRE
GIPLING
GJENSIDIGE FORSIKRING
GJERMUNDSHAUG ANLEGG
GJØCO
GK
GK, LILLEHAMMER
GKN AEROSPACE
GLACIO
GLAMOX
GLAVA
GLENCORE NIKKELVERK
GLOBALCONNECT
GLOMMA PAPP
GLÅMDALEN
GMC GRUPPEN
GNAG RESTAURANTER
GNIST ARKITEKTER
GORINES
GRANDE ENTREPRENØR
GRAPE ARCHITECTS
GRAVDALGRUPPA
GREEN YARD KLEVEN
GRENLAND RAIL
GRIEG SEAFOOD, FINNMARK
GRILSTAD
GRILSTAD, BRUMUNDDAL
GRIMSTAD KOMMUNE
GROMSTAD AUTO
GROTNES STEEL
GRUE KOMMUNE
GRUE SPAREBANK
GRUNN-SERVICE
G-TRAVEL GROUP
GUDBRANDSDALENS ULDVAREFARBRIK
GUNNAR HIPPE
GUNNAR KLO
GUNVALD JOHANSEN HANDEL
GYLDENDAL
H & M MALERSERVICE
H. MYDLAND
H.&K. SANDNESS
HADSEL KOMMUNE
HAGEN
HALLIBURTON
HAMMERFEST AUTO
HAMMERFEST ENTREPRENØR
HAMMERFEST KOMMUNE
HANDELSBANKEN
HANDELSBANKEN, TRONDHEIM
HANS H. IVERSEN
HANSA BORG BRYGGERIER
HAPRO
HAREID – BYGG & INDUSTRI
HAREID – FORBRUKERELEKTRONIKK
HAREID – MARITIM INDUSTRI
HARRIS ADVOKATFIRMA
HARSTAD MEK. VERKSTED
HAUCON
HAUGESUND SPAREBANK
HAVER ADVOKATFIRMA
HAVFRAM
HAVILA SHIPPING
HD HYUNDAI INFRACORE
HEAD ENERGY
HEADSPIN
HEIMDAL BOLIG
HEIMDAL EIENDOMSMEGLING
HELEN & HARD
HELGELAND BETONG
HELGELANDSBASE
HELGELANDSSYKEHUSET
HELLENES
HELLVIK HUS GRUPPEN
HELLY HANSEN GROUP
HELP FORSIKRING
HELSE BERGEN
HELSE NORD
HELSE STAVANGER
HENNIG-OLSEN IS
HENT
HERDE INDUSTRIER
HERLIGE STAVANGER RESTAURANTER
HERREGALLERIET
HERTZ
HEXAGON RAGASCO
HG BYGG
HITEC PRODUCTS HOLDING
HK TROMSØ REKLAMEBYRÅ
HMH
HOB GODS
HOFF
HOFSETH INTERNATIONAL
HOLBERG FORVALTNING
HOLDBART
HORISONT ENERGI
HOTEL ALEXANDRA
HOTEL UNION GEIRANGER
HOTELLDRIFT ÅLESUND
HOVLI AUTO
HRL
HRP
HS ENTREPRENØR
HSH ENTREPRENØR
HTH
HTS DYNAMICS
HUNDERFOSSEN FAMILIEPARK
HUNTON FIBER
HUNTONIT
HURTIGRUTEN
HUSTAD MØBLER
HYDAL ALUMINIUM PROFILER
HYDRAULIKK FINNMARK
HYDRO ALUMINIUM
HYDRO EXTRUSION
HYDRO VIGELAND BRUG
HYDROLIFT
HÅ ELEMENT
HÅ KOMMUNE
HAALAND TYNNPLATE
I P HUSE
IBIZA BOATS
ICE COMMUNICATION
ICOPALTAK
IDE MØBLER BODØ
IGLAND GARASJEN
IGLO MANO
IKEA
IKEA LEANGEN
IKEA, FORUS
IKEA, ÅSANE
IKM
IKM ACONA
IMPEC
IMPLENIA
IMPULSE TRENINGSSENTER
IMS TECHNOLOGIES
INDRE FOSEN KOMMUNE
INDUSTRIVISUALISERING
INISSION LØKKEN
INNLANDET FYLKESKOMMUNE
INNOMHUS
INNOVENTI
INNTRE
INNVIK
INOVYN
INPEX IDEMITSU
INRIGO
INTEK ENGINEERING
INTERFIL
INTERWELL
INTERWELL, TRONDHEIM
INTILITY
INVENTURA
ISIFLO
ISLAND OFFSHORE
ISOLA
ISS FACILITY SERVICES
IT PARTNER TROMSØ
ITAB INDUSTRIER
ITEAM 18
ITERA
IV GROUP LEKSVIK
JANGAARD EXPORT
JANSEN OG WILLUMSEN SERVICES
JANUSFABRIKKEN
JARO
JC DECAUX
JELD-WEN
JERNIA
JESL
JETS VACUUM
JIFFY PRODUCTS INTERNATIONAL
JM
JOHAN KJELLMARK
JOTRON
JOTUN
JULIUS JAKHELLN
JÆGER SENTRUM
JÆREN SPAREBANK
JÆRENTREPRENØR
K A RASMUSSEN
K. LUND
K. NORDANG
KANFA
KAPPAHL
KARMØY KOMMUNE
KAVLI
KCA DEUTAG DRILLING
KELLY SERVICES
KEWA INVEST
KICKS
KID INTERIØR
KIMEK
KINN BRYGGERI
KIS NORD
KITCH'N
KITRON ARENDAL
KIWI
KLP EIENDOM, TRONDHEIM
KLP SKADEFORSIKRING
KNOWIT CONSULTING BERGEN
KNOWIT SØR
KOMPLETT
KONGSBERG AUTOMOTIVE, RAUFOSS
KONGSBERG GRUPPEN, HORTEN
KONGSBERG GRUPPEN, ÅLESUND
KONKURRENTEN
KONSMO FABRIKKER
KPMG
KPMG, TROMSØ
KPMG, TRONDHEIM
KRAGERØ KOMMUNE
KRISTIANSAND DYREPARK
KRISTIANSUND KOMMUNE
KROGSVEEN
KROGSVEEN, HAMAR
KROKEN CARAVAN
KRUSE SMITH
KRUSE SMITH, VEST
KUPA
KVADRAT KJØPESENTER
KVERNELAND GROUP
KVIK HAMAR
KVINNHERAD KOMMUNE
KVÆRNER VERDAL
KYSTDESIGN
LAB
LAERDAL MEDICAL
LAKKSPESIALISTEN
LANDSKAPSENTREPRENØRENE
LANGLO
LARSNES MEK VERKSTED
LARVIK KOMMUNE
LAVA OSLO
LEIRVIK
LEIV SAND TRANSPORT
LEONHARD NILSEN & SØNNER
LERUM
LERØY SEAFOODS, TROMSØ
LERØY HAVFISK
LERØY SEAFOOD GROUP
LETNES ENTREPRENØR
LETT-TAK SYSTEMER
LIERHUS
LILLEBORG, INDUSTRI
LILLRENT
LINDESNES HAVHOTELL
LINDEX
LINJEBYGG
LINK MOBILITY
LINK SIGNATUR
LITRA
LIVSFORSIKRINGSSELSKAPET NORDEA LIV
LMG MARIN
LOFOT ENTREPRENØR
LOFOTEN EXPLORER
LOFOTEN INDUSTRI
LOFOTKAIA
LOS GRUPPEN
LPO ARKITEKTER
LUCKY BOWL
LUNDAL NORD
LUNDHS
LUSTER MEKANISKE INDUSTRI
LYCRO
LYNGDAL BYGGEFORRETNING
LØPLABBET
LØRENSKOG KOMMUNE
LØVOLD
LØYPE ANLEGGSDRIFT
MADLA HANDELSLAG
MADSHUS
MAGNETEN KJØPESENTER
MALVIK KOMMUNE
MANPOWER
MANPOWER, BERGEN
MANPOWER, HEDMARK OG OPPLAND
MANPOWER, TRONDHEIM
MARIN TEKNIKK
MARINE INSTALLASJONER
MARINE TECHNOLOGIES LLC
MARTHES RENSERI
MARTIN M. BAKKEN
MASCHMANNS
MASCOT HØIE
MASIV BYGG
MASKE GRUPPEN
MCC LABEL
MECA
MEDIEHUSET HAUGESUNDS AVIS
MEDIEHUSET STAVANGER AFTENBLAD
MEGAFLIS
MEKONOMEN
MELHUS SPAREBANK
MENTO
MESTA KONSERN
MESTER GRØNN
METALLTEKNIKK
METIER OEC
MEYERSHIP
MILES STAVANGER
MINDSHARE
MM KARTON FOLLACELL
MMC FIRST PROCESS
MODERN DESIGN
MOELVEN BYGGMODUL
MOELVEN LIMTRE
MOELVEN VAN SEVEREN
MOELVEN WOOD
MOLDJORD BYGG OG ANLEGG
MOMEK GROUP
MONGSTAD TAVLETEKNIKK
MONTEL
MONTER, FØRDE
MONTER, LYNGDAL
MONTERA
MORELD APPLY
MOSAIQUE
MOSJØEN KULDE OG KLIMASERVICE
MOTOR GRUPPEN
MOTUS TECHNOLOGY
MOWI
MOWI FEED
MRC GLOBAL
MULTI BYGG
MULTI MARITIME
MULTICONSULT
MULTICONSULT, BERGEN
MULTICONSULT, STAVANGER
MULTICONSULT, TRONDHEIM
MUR I SØR
MYLIFT
MØBELGALLERIET TROMSØ
MØBELRINGEN
MØLLER BIL
MØLLER BIL, SØR-ROGALAND
MØRE EIENDOMSMEGLING
MØRE TRAFO
MÅSØVAL FISKEOPPDRETT
NAMMO
NAMSOS KOMMUNE
NARUD STOKKE WIIG SIVILARKITEKTER MNAL
NARVIKFJELLET
NATIONAL OILWELL VARCO
NATIONAL OILWELL VARCO, MOLDE
NATRE VINDUER
NAUSTDAL DAMPBAKERI
NAV NORDLAND
NEDIG
NEKKAR
NEKTON
NEMKO
NESSEPLAST
NETTPARTNER
NEUMANN BYGG, TROMSØ
NEXANS
NHO NORDLAND
NILLE
NILS SPERRE
NILSSON
NIRAS NORSK INDUKSJONSRØRBØYING
NOBIA
NOEN
NOFI TROMSØ
NOG ACCESS
NOMEK
NORAUTRON
NORBIT EMS
NORCEM
NORCEM, KJØPSVIK
NORCOD
NORCONSULT
NORCONSULT, BODØ
NORCONSULT, TRONDHEIM
NORDAN
NORDBOLIG INNLANDET
NORDBØ MASKIN
NORDEA
NORDIC BULK
NORDIC CHOICE HOTELS
NORDIC COMFORT PRODUCTS
NORDIC OFFICE OF ARCHITECTURE
NORDIC STEEL
NORDLAKS OPPDRETT
NORDLAND BETONG
NORDLANDSKRANA
NORDOX
NORDVESTVINDUET
NORENGROS GUSTAV PEDERSEN
NORFINN
NORGES HANDELS- OG SJØFARTSTIDENDE
NORGESGRUPPEN
NORGESHUS
NORGESKJELL
NORGESMØLLENE, BUVIKA
NORGESVINDUET BJØRLO
NORLI
NORMATIC
NORRØNA RETAIL
NORSE METAL ELVERUM
NORSEA GROUP
NORSEA POLARBASE
NORSK BERGSIKRING
NORSK KLEBER
NORSK KYLLING
NORSK OPPDRETTSSERVICE
NORSK SJØMAT STRANDA
NORSK STÅL
NORSK TIPPING
NORSKE BACKER
NORSKE SKOG SKOGN
NORSOL
NORSUN
NORTURA
NORTURA, FORUS
NORTURA, FØRDE
NORWEGIAN AIR SHUTTLE
NORWEGIAN CONCEPT
NORWEGIAN HULL CLUB
NOTABENE ENGROS
NOV – APL
NOVA SEA
NSK SHIP DESIGN
NYLANDER & PARTNERS
NYMO
NÆR ENGROS LEVANGER
NÆRINGSBANKEN
NÆRINGSMEGLEREN SÆDBERG OG HODNE
NØSTED KJETTING
OAKLAND
OBOS
OCEAN SUPREME
OCEANEERING ROTATOR
ODAL SPAREBANK
ODEON KINO STAVANGER/SANDNES
OFFSHORE & TRAWL SUPPLY
OFFSHORE SIMULATOR CENTRE
OK MARINE
OLAV THON EIENDOMSSELSKAP
OLAV THON, MØRE OG ROMSDAL
OLJEDIREKTORATET
OLYMPIC SUBSEA
OMD
OMEGA
OMYA HUSTADMARMOR
ON & OFFSHORE SERVICES
ONESUBSEA PROCESSING
ONNINEN
OPS MEKANISKE
OPSAHL GRUPPEN
OPTIMERA, SOGN OG MØRE
OPTIMERA, SØR
OPTIMERA, VEST
OPUS
ORIGO SOLUTIONS
ORKIDEEKSPRESSEN
ORKLA FOODS
ORKLA FOODS, TORO ELVERUM
ORKLA FOODS, STRANDA
OS ID
OSHAUG METALL
OSKAR SYLTE MINERALVANNFABRIKK
OSLO KOMMUNE
OSLO KRU
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
OSS-NOR
OSTEHUSET
OSWO
OTTADEN MØLLE
OTTS
OVERHALLA BETONGBYGG
OVERHALLA HUS
P4 RADIO HELE NORGE
PA ENTREPRENØRER
PALFINGER MARINE
PALFINGER MARINE SAFETY
PANTERRA
PAPIRFLY
PARAT HALVORSEN
PARTNER MOTE
PE BJØRDAL
PEAB
PEDAGOGISK VIKARSENTRAL
PEGASUS KONTROLL
PELAGIA
PER KNUDSEN ARKITEKTKONTOR
PER AALAND
PERRY HAMAR
PETORO
PETROLEUM GEO-SERVICES
PETTERSSON & GJELLESVIK
PHARMAQ
PHD
PIPELIFE
PIZZABAKEREN
PLAN 1
PLASTO
PNC
POB ENTREPRENØR
POLYFORM
PON POWER
POSTEN
POSTNORD LOGISTICS
POWER, FINNSNES
POWEROFFICE
PRETRE
PRICEWATERHOUSECOOPERS
PRICEWATERHOUSECOOPERS, NORDVEST
PRICEWATERHOUSECOOPERS, TRONDHEIM
PRIMA JÆREN
PRIMA SEAFOOD
PRINCESS-GRUPPEN
PRIVATMEGLEREN
PRIVATMEGLEREN SÆDBERG OG LIAN
PROACTIMA
PROSERV
PROSJEKTIL
PROTAN
PROXLL
PS ANLEGG
PSW
PUBLICIS GROUPE
PAA BORDET
PÅ HÅRET FRISØR
Q4 NÆRINGSMEGLING
QUALIFIED SOLUTIONS SØRLANDET
QUALITY HOTEL GRAND KRISTIANSUND
QUALITY HOTEL WATERFRONT
QUALITY STRAND GJØVIK
QUANT
RADISSON BLU CALEDONIEN HOTEL, KRISTIANSAND
RAINFALL
RAMBØLL
RAMCO
RANDABERG KOMMUNE
RANDSTAD
RANDSTAD, TROMSØ
RANHEIM PAPER AND BOARD
RAPIDA TRENING
RAPP BOMEK
RASMUS TALLAKSEN
RAUFOSS ENGINEERING
RAUFOSS TECHNOLOGY
RAUMA KOMMUNE
REBER SCHINDLER HEIS
REINHARTSEN ENGROS
REM OFFSHORE
REMA 1000
REMA 1000, NORD-NORGE
REMA 1000, NORDRE VESTLAND
REMØY SHIPPING
RENEX
RENSERIET SANDNES
RENTEC INGENIØRFIRMA
RESQ GRIMSTAD
RETRO
REVICOM
REVISJON SØR
REVISORKONSULT
RFIG REGNSKAPSFØRERNE I GRENLAND
RINGERIKE KOMMUNE
RINGNES
RINGSAKER KOMMUNE
RISA
RISØR KOMMUNE
ROALD MADSEN
ROCKWOOL
ROGALAND ELEKTRO
ROLLS ROYCE ELECTRICAL
ROMERIKE MASKIN
ROMSDALS BUDSTIKKE
ROSEN
ROSENBERG WORLEYPARSONS
ROSTEIN
ROYAL GARDEN HOTEL
RSM
RUSTA RETAIL, BODØ
RUSTFRIE BERGH
RÆDERGÅRD ENTREPRENØR
RØDNE
RØRA FABRIKKER
RØRLEGGERN FAUSKE
RØROS HOTELL
RØROS SLAKTERI
RØSTAD ENTREPRENØR
SAFECLEAN
SAGA FISK
SAGA FJORDBASE
SALMAR
SALMON EVOLUTION
SALT LOFOTEN
SALT SHIP DESIGN
SAMMEN STUDENTSAMSKIPNADEN PÅ VESTLANDET
SANDELLA FABRIKKEN
SANDERMOEN
SANDNES GARN
SANDNES SPAREBANK
SANDVIK TEENESS
SANNGRUND
SARPSBORG KOMMUNE
SAS
SATSELIXIA
SB TRANSPORT
SCANDIC FAGERNES
SCANDIC GRIMSTAD
SCANDIC HELL
SCANDIC HOTELS
SCANDIC HOTELS, BERGEN
SCANDIC HOTELS, BYSTRANDA KRISTIANSAND
SCANDIC HOTELS, LILLEHAMMER
SCANDIC HOTELS, SANDEFJORD
SCANDIC HOTELS, SUNNFJORD
SCANDIC HOTELS, TROMSØ
SCANPOLE
SCHENKER
SCHUTZ NORDIC
SEABORN
SECURITAS
SELFA, TRONDHEIM
SELSTAD, SVOLVÆR NOTBØTERI
SELTOR GRUPPEN
SELVAAG GRUPPEN
SEMCO MARITIME
SG ARMATUREN
SHEARWATER GEOSERVICES HOLDING
SIBELCO NORDIC
SIEMENS ENERGY, RUBBESTADNESET
SIEMENS, SUBSEA
SIG. HALVORSEN
SIKTEDUKFABRIKKEN
SIMON MØKSTER SHIPPING
SINKABERG-HANSEN
SKALA FABRIKK, TRONDHEIM
SKANDINAVISK HØYFJELLSUTSTYR TRONDHEIM
SKANSKA
SKANSKA, AGDER
SKANSKA, BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK
SKANSKA, STAVANGER
SKARPNES
SKARVIK
SKEVIG LASTEBILTRANSPORT
SKIEN FRITIDSPARK
SKIPNES GRUPPEN
SKIPSTEKNISK
SKISTAR, TRYSIL
SKJÆVELAND GRUPPEN
SKO HUUSE
SKOGSTAD SPORT
SKRETTING
SLAGEN GRUPPEN
SLATLEM KRISTIANSUND
SLETTVOLL MØBLER
SLIPEN MEKANISKE
SMAKEN AV GRIMSTAD
SMFB DINAMO
SNAP DRIVE
SODEXO
SOGN SPAREBANK
SOLBERG BIL
SOLID ENTREPRENØR
SOLSTAD OFFSHORE
SORRISNIVA
SORTLAND ENTREPRENØR
SORTLAND KOMMUNE
SORTLANDHOTELLENE
SOTRA FISKEINDUSTRI
SPAR KJØP
SPAR SANNERUD
SPAREBANK 1 GRUPPEN
SPAREBANK 1 SMN
SPAREBANK 1 SR-BANK
SPAREBANK 1, BODØ
SPAREBANK 1, HELGELAND
SPAREBANK 1, LOM OG SKJÅK
SPAREBANK 1, NORDMØRE
SPAREBANK 1, SØRE SUNNMØRE
SPAREBANK 1, VESTFOLD
SPAREBANK 1, ØSTLANDET
SPAREBANK 68 GRADER NORD
SPAREBANK1, TYNSET
SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE
SPAREBANKEN SØR
SPAREBANKEN VEST
SPEIRA KARMØY ROLLING MILL
SPERRE AIR POWER
SPICHEREN TRENINGSSENTER
SPILKA
SPORT OG FRITID
SR GROUP
ST. OLAVS HOSPITAL
STADION
STANGELAND MASKIN
STANTEK
STAVANGER KOMMUNE
STEINKJER KOMMUNE
STIFTELSEN AKVARIET I BERGEN
STIFTELSEN ATLANTERHAVSPARKEN
STIFTELSEN NORDNORSK LEDERUTVIKLING
STIFTELSEN SINTEF
STIFTELSEN TRONDHEIM PIRBAD
STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER
STJERN
STJØRDAL KOMMUNE
STOLTZ ENTREPRENØR
STORD HOTELL
STORDAL MØBEL
STOREBRAND
STORMGEO
STORVIK
STRAND
STRAND SEA SERVICE
STRANDMAN ANLEGGSGARTNERFIRMA
STRANDTORGET KJØPESENTER
STRATUM RESORVOIR
STRAWBERRY CLARION COLLECTION HOTEL BRYGGEPARKEN
STRONGPOINT
STRUKTA
STRUKTURPLAST
STRYN KOMMUNE
STRYVO
STRYVO, BISMO
STRØMMES REKLAME
STS GRUPPEN
STUDENTSAMSKIPNADEN I STAVANGER
STUDENTSAMSKIPNADEN I TRONDHEIM
SUB SEA SERVICES GROUP
SUBSEA 7
SUBSHORE
SULLAND VERDAL
SUNKOST BUTIKK
SUNNMØRSPOSTEN
SURNADAL TRANSPORT
SVEINS AUTO
SVINØYA RORBUER
SWECO
SWECO, BODØ
SWECO, PORSGRUNN
SWIRE ENERGY SERVICES
SYKEHUSET ØSTFOLD
SYLTEOSEN BETONG
SØBSTAD
SØGNE OG GREIPSTAD SPAREBANK
SØNDRE LAND KOMMUNE
SØRENSEN MASKIN
SØRLANDSKJØKKEN
SØRMEGLEREN
TAKEDA
TALGØ MØRETRE
TANK DESIGN TROMSØ
TANNUM
TEAM SECURITY
TECHNIPFMC
TELEMARK SYKEHUS
TELENOR
TELIA
TEMA EIENDOM
TESS NORD
TGS NOPEC GEOPHYSICAL COMPANY
TH. FALKANGER
THE QUARTZ CORP
THEVIT
THON HOTELS
THON HOTELS, BERGEN
THON HOTELS, HAMMERFEST
THUNE PRODUKTER RAUFOSS
TIBE REKLAMEBYRÅ
TIBNOR
TIETOEVRY, INNLAND
TIETOEVRY, SØRVEST
TILSLAG
TIME KOMMUNE
TINE
TINE, BRUMUNDDAL
TITANIA
TIZIR TITANIUM & IRON
TJ RENHOLD
TKS HEIS
TO ROM OG KJØKKEN
TOKLE
TOMA GRUPPEN
TOOLS
TORGKVARTALET KJØPESENTER
TOSTRUP INVEST
TOTAL BETONG
TOTEN TRANSPORT
TOTENS SPAREBANK
TOYOTA, HAUGESUND
TOYOTA, NORDFJORD OG FØRDE
TOYOTA, SØRVEST
TRAFIKKJENTENE
TRAMONTO
TRANSPORTINDUSTRI
TRANSTEMA CONNECT
TREBETONG
TREHUSEKSPERTEN
TROMSØ KOMMUNE
TROMSØ VILLMARKSSENTER
TRONDHEIM KINO
TRONDHEIM OG OMEGN BOLIGBYGGELAG TOBB
TRONDHEIM STÅL
TRONDHEIM TORG
TRY REKLAMEBYRÅ
TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
TT ANLEGG
TUBOSCOPE, FLORØ
TUI
TURHUS MASKIN
TV 2 GRUPPEN
TVERÅS MASKIN & TRANSPORT
TYNSET KOMMUNE
TYRHOLM & FARSTAD
TYSSE MEKANISKE VERKSTED
TØNNESEN SKO
TØNSBERG BLAD
TØNSBERG KOMMUNE
ULEFOS JERNVÆRK
ULMATEC GRUPPEN
ULSTEIN GROUP
ULSTEIN KOMMUNE
UMOE ADVANCED COMPOSITES
UMOE RESTAURANT GROUP
UNIT4
VALDRES SPAREBANK
VARIG FORSIKRING VALDRES GFS
VARMPRESSE METALL
VARNER-GRUPPEN
VARTDAL PLAST
VARTDAL PLAST, BODØ
VASSBAKK & STOL
VEDAL ENTREPRENØR
VEF ENTREPRENØR
VEFSN KOMMUNE
VEIDEKKE
VEIDEKKE, BERGEN
VEIDEKKE, INDRE ØSTLAND
VEIDEKKE, MIDT
VEIDEKKE, MØRE OG ROMSDAL
VEINOR
VELDE
VENI
VENNESLA KOMMUNE
VERTICAL PLAYGROUND
VESO APOTEK – VETERINÆRMEDISINSK OPPDRAGSSENTER
VESTERAALENS
VESTKORN MILLING
VESTLANDSHUS
VESTSIDEN INVEST
VEØY
VIESSMANN REFRIGERATION SYSTEM
VIGMOSTAD & BJØRKE
VIK ØRSTA
VIKING NORSAFE LIFE-SAVING EQUIPMENT
VIKING REDNINGSTJENESTE
VIKINGBAD
VING
VINTERVOLL
VIPPS
VISJONA
VISMA
VISNES KALK
VITEC
VOICE
VOLDA MASKIN
VOLSTAD MARITIME
VONIN REFA
VYSUS GROUP
VAAGLAND BÅTBYGGERI
VÅLER KOMMUNE
WACKER CHEMICAL
WB SAMSON
WEATHERFORD
WEBSTEP, TRONDHEIM
WELLTEC OILFIELD SERVICES
WERGELAND GRUPPA
WEST ELEKTRO
WESTCO MILJØ
WESTCON GEO
WESTCON HELGELAND
WESTCON YARDS
WESTCONTROL GRUPPEN
WIDERØE
WIKBORG
WILLIKSEN EKSPORT
WK ENTREPRENØR
WOLT
WONDERLAND
WÜRTH
WÄRTSILÄ GAS SOLUTIONS
X5 ELEKTRO
XL-BYGG SORTLAND
XXL
XXLOFOTEN
YARA
YC RØR
Ø M FJELD
ØLEN BETONG
ØRLAND TRANSPORT
ØRSTA KOMMUNE
ØSTBØ
ØSTER HUS GRUPPEN
ØSTRAADT RØR
ØVERAASEN
ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE
ÅLESUND KOMMUNE
ÅLGÅRD OFFSET
AANDERAA DATA INSTRUMENTS
AARBAKKE
ÅSEN & ØVRELID