Norges Bank

Forsidebilde av publikasjonen Aktiviteten flater ut

Aktiviteten flater ut

Bedriftene i Regionalt nettverk tror aktiviteten vil holde seg stabil gjennom første halvår. Utviklingen er litt sterkere enn bedriftene ventet i forrige runde, men det er stor variasjon mellom næringene. Siden november har andelen bedrifter som rapporterer om rekrutteringsproblemer falt mye, og det er litt færre bedrifter som begrenses av kapasitetsproblemer. Likevel er andelen bedrifter med full kapasitetsutnytting og knapphet på arbeidskraft fortsatt over sine historiske gjennomsnitt. Kontaktene venter en årslønnsvekst på 4,6 prosent i år. Det er vesentlig høyere enn anslaget i november. Bedriftene tror kostnadsveksten vil tilta gjennom første halvår, og mange vil øke prisene ganske mye.

Stor forskjell mellom næringene

Bedriftene tror aktivitetsveksten samlet vil flate ut i første kvartal (se figur 1). Utviklingen er litt sterkere enn bedriftene ventet i november (se figur 2). Kraftig oppgang hos oljeleverandørene og moderat vekst i tjenesteyting veier opp for nedgang i de øvrige næringene. Frem mot sommeren venter oljeleverandørene at veksten vil tilta, mens bygg- og anleggsbedriftene ser for seg sterkere nedgang. Samlet sett vil aktiviteten holde seg ganske stabil gjennom andre kvartal.

Figur 1. Samlet produksjonsvekst
Forventet vekst inneværende kvartal og neste kvartal. Sesongjustert. Prosent
Linjediagram

Figur 2. Produksjonsvekst. Alle næringer
Forventet vekst inneværende kvartal og neste kvartal. Sesongjustert. Prosent

Søylediagram

Husholdningene kjøper mer tjenester enn ventet

I november ventet tjenesteyterne betydelig lavere etterspørsel fra husholdningene, men de påpekte at usikkerheten var uvanlig stor. Nå ser det ut til at etterspørselen fra husholdningene holder seg bedre oppe enn ventet, og bedriftene ser for seg litt vekst i første halvår. Særlig restaurantene og hotellene forteller at etterspørselen har holdt seg overaskende godt, og at ordreinngangen indikerer noe oppgang også i andre kvartal. På den annen side forteller enkelte at kundene har blitt litt mer tilbakeholdne. De tror at høyere levekostnader fører til at husholdningene kutter i faste kostnader, ved for eksempel å si opp abonnementer og medlemskap.

Varehandelsbedriftene venter nedgang i omsetningsvolumet i første kvartal. Det er varekategoriene som solgte uvanlig godt under pandemien som har den svakeste utviklingen, for eksempel ting til hjemmet og fritidsprodukter. Kundene har blitt mer følsomme for pris og handler mer på salg, eller velger rimeligere alternativer. Salget av biler er mye lavere enn i fjerde kvartal, og ordrereserven hos bilforhandlerne er vesentlig redusert. Varehandelsbedriftene tror fallet vil avta fremover, men det er kun et fåtall som tror omsetningsvolumet vil øke fra første til andre kvartal.

Svake utsikter i bygg og anlegg

Redusert ordreinngang gjennom høsten fører til at aktiviteten faller i første kvartal for bygg- og anleggsbedriftene. Det er fortsatt lite prosjekter å by på, og bedriftene tror nedgangen vil tilta fremover. Det er færre oppdrag for offentlig sektor og svakt nyboligsalg som bidrar mest til reduksjonen. Aktiviteten knyttet til private næringsbygg betegnes som ganske stabil foreløpig, men flere påpeker at høye byggekostnader og økte renter reduserer investeringsviljen.

De næringsrettede tjenesteyterne tror oppdragsmengden vil øke noe gjennom første kvartal, og bedriftene venter at veksten vil tilta litt frem mot sommeren. Selv om utviklingen er bedre enn bedriftene så for seg i november, er veksten vesentlig lavere enn det historiske gjennomsnittet. Med unntak av første halvår av 2020, må vi tilbake til høsten 2016 for å finne like svak vekst. Høy kostnadsvekst og stor usikkerhet fører til at kundene blir mer forsiktige. De holder igjen på kjøp av for eksempel reklametjenester og reiser, og planleggingen av bygg- og anleggsprosjekter har stoppet opp. Redusert aktivitet i varehandel og bygg og anlegg bidrar til mindre varetransport og svakere etterspørsel etter bemanningstjenester. Innstramming i lovverket knyttet til bruk av innleid arbeidskraft som trer i kraft 1. april ser også ut til å dempe veksten hos tjenesteyterne. På den annen side er det fortsatt økt etterspørsel etter ulike former for konsulenttjenester, for eksempel innen juridisk bistand, digitalisering og hjelp til klimaomstilling. Ringvirkninger av økende aktivitet innen olje og energi trekker dessuten opp veksten.

Kraftig vekst innenfor olje og fornybar energi

Aktivitetsveksten hos oljeleverandørene har tiltatt fra forrige runde. Veksten er sterkest i hjemmemarkedet som trekkes opp av at oljeskattepakken får stor effekt i år. I tillegg bidrar høye olje- og energipriser til stor investeringsvilje innen olje- og gassutvinning og fornybar energi i utlandet. Det fører til god vekst for oljeleverandørene og deler av industrien. Bedriftene tror veksten vil tilta utover året. Veksten dempes imidlertid av at boreaktiviteten på norsk sokkel foreløpig er ganske stabil. Bedriftene tror boreaktiviteten vil ta seg opp fra 2024. Flere peker på utfordringer knyttet til finansiering og håndtering av risiko for prosjektene innen fornybar energi. Det kan dempe veksten innenfor dette området på sikt.

Bedriftene rapporterer om redusert produksjon i industrien i første kvartal. Lavere etterspørsel etter byggevarer og vridning mot rimeligere matvarer demper utviklingen for hjemmemarkedsindustrien. I tillegg forteller leverandørene til havbruksnæringen at flere oppdragsgivere har utsatt prosjekter på grunn av forslaget om ny grunnrenteskatt. Utviklingen er noe bedre i eksportindustrien, men også her venter bedriftene nedgang i aktiviteten i første kvartal. Flere peker på svakere etterspørsel fra europeisk industri og mindre produksjon av sjømat. Frem mot sommeren venter industribedriftene at aktiviteten vil stabilisere seg. Det er særlig bedriftene som allerede har et stort fall i produksjonen bak seg, som tror på bedring fremover.

Svak vekst i investeringene

Bedriftene vil øke investeringene litt i år. God vekst i investeringene hos industribedriftene og oljeleverandørene trekker opp de samlede investeringene. Investeringene i miljøtiltak og tilrettelegging for nye energikilder løfter investeringene i industrien, mens investeringsveksten hos oljeleverandørene i stor grad knyttes til høyere produksjon. Samtidig planlegger varehandelsbedriftene å kutte investeringene i år som følge av lavere aktivitet og redusert lønnsomhet. Tjenesteyterne planlegger også lavere investeringer på bakgrunn av høyere kostnader, økte renter og usikkerhet rundt fremtidig inntjening. Både varehandelsbedriftene og tjenesteyterne venter at noen av investeringene som opprinnelig var planlagt i år vil utsettes til neste år. Samlet venter bedriftene at investeringsveksten vil øke i 2024.

Lavere kapasitetsutnytting

Andelen bedrifter som meldte om kapasitetsproblemer nådde en topp i første kvartal i fjor, men har avtatt siden (se figur 3). Samlet faller andelen videre, men det er store forskjeller mellom næringene (se figur 4). I varehandel og tjenesteyting har andelen falt videre denne runden, mens det er flere bedrifter som melder om kapasitetsproblemer i de øvrige næringene. Kun et fåtall av bedriftene har problemer med å få tak i innsatsvarer, og det er færre kontakter som har rekrutteringsproblemer enn det var i november. Tjenesteyterne melder om betydelig bedre tilgang på arbeidskraft fra forrige runde. Dette gjelder særlig de store selskapene og spesielt innen reiseliv, varetransport, bemanning og konsulenttjenester. Også innen varehandel og bygg og anlegg er det færre bedrifter som har rekrutteringsproblemer. Rekrutteringsproblemene er størst blant oljeleverandørene. Indikatoren for tilgang på arbeidskraft har falt mer enn indikatoren for kapasitetsutnytting, men begge indikatorene ligger fortsatt et godt stykke over sine historiske gjennomsnitt.

Figur 3. Kapasitetsutnytting1 og knapphet på arbeidskraft2
Andeler i prosent
Linjediagram

Figur 4. Kapasitetsutnytting3
Andeler i prosent
Søylediagram

Sysselsettingen øker svakt inneværende kvartal, og veksten har avtatt fra forrige runde. Sysselsettingsvekst blant oljeleverandørene og tjenesteyterne trekker opp den samlede veksten også denne runden. I industrien, bygg og anlegg og varehandelen har bedriftene redusert bemanningen. Sysselsettingen i bygg og anlegg faller mindre enn ventet, og mindre enn fallet i aktiviteten skulle tilsi. Det kan ha sammenheng med at mange av bygg- og anleggsbedriftene kutter mye i bruken av innleid arbeidskraft på grunn av de nye reglene. Den samlede sysselsettingen holdes oppe av at mange bedrifter tidligere har hatt problemer med å få tak i folk og kvier seg for å si dem opp nå. Bedriftene i bygg og anlegg og varehandel planlegger videre nedbemanning, mens oljeleverandørene vil fortsette å øke sysselsettingen mye i tråd med forventningene om kraftig aktivitetsvekst utover året. Samlet venter bedriftene at veksten vil tilta noe frem mot sommeren.

1 Andel av kontaktene som vil ha noen eller betydelige problemer med å øke produksjonen/salget uten å sette inn flere ressurser, som for eksempel arbeidskraft eller maskiner.

2 Andel av kontaktene som svarer at knapphet på arbeidskraft begrenser produksjonen/salget. Spørsmålet om arbeidskraft er bare stilt til de bedriftene som har oppgitt å ha full kapasitetsutnytting, men serien viser andelen av alle som er med i intervjurunden

3 Andel av kontaktene som vil ha noen eller betydelige problemer med å øke produksjonen/salget uten å sette inn flere ressurser, som for eksempel arbeidskraft eller maskiner

Prisveksten trekker opp lønnsforventningene

Kontaktene venter at årslønnsveksten i år blir på 4,6 prosent (se figur 5). Det er høyere enn anslaget i forrige runde. Det er oljeleverandørene og tjenesteyterne som anslår den sterkeste veksten på henholdsvis 5,0 og 4,7 prosent, mens bedriftene i varehandel og bygg og anlegg venter den svakeste veksten på henholdsvis 4,4 og 4,3 prosent. Bedriftene viser først og fremst til at økte levekostnader trekker opp lønnsforventningene, i tillegg til lav arbeidsledighet. Bedriftene venter at lønnsveksten neste år vil avta til 3,9 prosent. En stor andel av bedriftene tror lavere prisvekst fremover vil bidra til lavere lønnsvekst neste år.

Figur 5. Årslønnsvekst
Forventet årslønnsvekst. Prosent
Søylediagram

Lønnsomheten hos bedriftene er litt bedre enn for ett år siden. Vi må tilbake til første kvartal i fjor hvor bedriftene sist meldte om forbedret margin (se figur 6). Det er oljeleverandørene og tjenesteyterne som rapporterer om økte marginer. Lønnsomheten har falt mest i varehandelen. Utviklingen i lønnsomheten henger i stor grad sammen med utviklingen i aktiviteten i de ulike sektorene. At enkelte bedrifter ikke får tatt ut økte kostnader i utsalgsprisene demper lønnsomheten. I denne rundens spesialtema spurte vi bedriftene hvordan de forventer at kostnadsveksten deres vil utvikle seg i første og andre kvartal inneværende år.

Svarene indikerer at kostnadsveksten tiltar, særlig i første kvartal (se figur 7). Bedriftene ble også spurt om hvor mye de planlegger å øke prisene i løpet av første halvår i år. Et klart flertall av bedriftene planlegger å øke prisene med mer enn 3 prosent (Se figur 8). Det gjelder også når vi kun ser på de husholdningsrettede næringene.

Figur 6. Samlet vekst i lønnsomhet
Endring i driftsmargin inneværende kvartal målt mot samme periode året før. Prosent
Linjediagram

Figur 7. Kostnadsvekst
Andeler i prosent
Søylediagram

Figur 8. Planlagt prisvekst første halvår 2023
Andeler i prosent
Søylediagram

Størst optimisme i Sørvest og Sør

Fra og med denne runden blir bedriftene spurt om hvordan de på en skala fra -3 til +3 vil tallfeste den økonomiske situasjonen i sin bedrift sett i lys av forhold som etterspørsel, lønnsomhet og utsikter. Tallet null indikerer en normalsituasjon. Den regionale indikatoren er gjennomsnittet av svarene i den enkelte region. I denne runden er det bedriftene i regionene Sørvest og Sør som er mest positive med en gjennomsnittscore på henholdsvis 0,7 og 0,5 (se figur 9). Disse regionene blir mye påvirket av oppgangen innenfor olje og energi. I motsatt ende finner vi region Innland med et gjennomsnitt på -0,3 og region Øst på -0,2. Disse regionene dempes særlig av nedgangen innenfor varehandel og bygg- og anleggsrelaterte bedrifter.

Figur 9. Regionale indikatorer
Regional oversikt 

+3 er svært positiv utvikling
0 er normal situasjon 
-3 er svært negativ økonomisk utvikling.

Innland	-0,3
Midt	0,0
Nord	0,3
Nordvest	0,1
Øst	-0,2
Sør	0,5
Sørvest	0,7

Denne hovedrunden

Forrige hovedrunde

Produksjonsvekst

Inneværende kvartal

Samlet

0,0

0,1

Industri

-0,5

-0,1

Oljeleverandører

1,6

1,1

Bygg og anlegg

-0,7

0,0

Varehandel

-1,1

-0,7

Tjenesteyting næringsliv

0,3

0,4

Tjenesteyting husholdninger

0,4

0,1

Neste kvartal

Samlet

0,0

-0,3

Industri

0,0

-0,3

Oljeleverandører

1,8

1,0

Bygg og anlegg

-1,2

-0,7

Varehandel

-0,7

-0,9

Tjenesteyting næringsliv

0,4

-0,1

Tjenesteyting husholdninger

0,3

-0,6


Investeringsplaner

Investeringsvekst inneværende år

0,8

0,9

Investeringsvekst neste år

2,5

Arbeidsmarked og produksjonsgap

Sysselsettingsvekst inneværende kvartal

0,1

0,4

Sysselsettingsvekst neste kvartal

0,2

0,0

Full kapasitetsutnyttelse

0,41

0,44

Knapphet på arbeidskraft

0,28

0,35

Kostnader og priser

Anslag årslønnsvekst 2023

4,6

4,2

Anslag årslønnsvekst 2024

3,9

Regionalt nettverk – Bedrifter og virksomheter som har blitt intervjuet det siste året

07 Sør

3B-Fibreglass

3T Produkter

4service Eir Renhold

7. Himmel

A. Markussen

AB Økonomi

ABB

ABG Sundal Collier

Accenture

ACEL

Acne

Adecco

Adecco, Innlandet

Adecco, Bygg Stavanger

Adecco, Salten og Helgeland

Adecco, Tromsø

Adv. Wiersholm

Adviso Advokatfirma

Advokatfirmaet Schjødt

Advokatfirmaet Thommessen

Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz

AERO

AF Gruppen

Aftenposten

Agnitio

Agra

Aibel

Air Products

Airlift

Aker Solutions

Aker Solutions, Egersund

Aker Solutions, MMO

Aker Solutions, Stord

Akershus Universitetssykehus

Aksel Endresen Transport

Aktieselskapet Vinmonopolet

Aktiv Bemanning

Aktiv Eiendomsmegling

Aktiv365

AKVA Group

Albjerk

Alcoa, Lista

Alento

Alfa Nordic Services

Alliance Healthcare Norge Apotekdrift

Alloc

Alpinco

Alta Kommune

Alta Møbler

Alti Forvaltning

Altibox

Aludyne

Alvdal Skurlag

Alvdal-Tynset Sport

AMFI Moa

Anders O Grevstad

Andersen Mekaniske Verksted

Andersen og Aksnes Rørleggerbedrift

Andøy Kommune

Angvik Eiendom

Angvik Grytnes Entreprenør

Anlegg Øst Entreprenør

Anora Group

Apotek 1

Applica

Apropos Internett

Aptum

Aquarama Bad

AquaShip

Arctic Energy Partners

Are treindustrier Kaupanger

Arena Treningssenter

Arendal Bryggeri

Arendal Kommune

Arki Arkitektar

Arntzen de Besche Advokatfirma

Artec Aqua

Arve Hagen

ASCO, Sandnessjøen

Ask Media

Asker Kommune

Asko

Asko, Agder

Asko, Hedmark

Asplan Viak

AT Plan & Arkitektur

AtB

Atea

Atelier Ekren

Aurora Group

Aurstad

Austad Maskinstasjon

Autoplan

Avantor

Avery Dennison NTP

Avinor

Avinor, Florø Lufthavn

Avinor, Stavanger Lufthavn

Avinor, Ålesund Lufthavn

Axtech

Backe

Backe, Sandefjord

Backe, Trondheim

Bakehuset Nord-Norge

Baker Hughes

Bakke El-Installasjon

Bakken Øvre Gårdsmat

Bamble Kommune

Bamek

Bardu Kommune

Barents Byggconsult

Barentssekretariatet IKS

Barnas Hus

Bastø Fosen

Bate Boligbyggelag

Batteri Elektro

Bavaria, Molde

BCD Travel

Be Form

Beckmann

Beerenberg Corp.

Beitostølen Resort

Bekk Consulting

Belsvik

Bennett Reklamebyrå

Bentro Bil

Berge & Co

Bergen Engines

Bergen Fiber

Bergen Kino

Bergene Holm

Berget

Berg-Hansen Reisebureau

Berg-Hansen Reisebureau, Nordvest

Berg-Hansen Reisebureau, Vestfold

Bernhard Olsen

Berry Packaging

Bertel O Steen, Agder

Bertel O. Steen, Rogaland

Bertel O. Steen, Trøndelag

Betong & Entreprenør

Betonmast, Innlandet

Betonmast, Røsand

Beyonder

Bil i Nord

Bilalliansen

Bilfinger Engineering & Maint., Høyanger

Bilfinger Engineering & Maint., Karmøy

Bilfinger Industrial Services

Bilia

Biosirk

Birkenes Kommune

Bitastad

Bjørn Bygg

Block Berge Bygg, Region Stavanger

Blowtech GT

BMO Entreprenør

BN Entreprenør

Boa Offshore

Boen Bruk

Bohus

Bohus, Bodø

Bohus, Leira

Boliden Odda

Boligpartner

Bolseth Glass

Boreal

Borregaard

Boss Industri og Mekanisk Verksted

Bourbon Offshore

Bouvet

Bouvet, Arendal

Bouvet, Trondheim

Brav

Bravida

Bravida, Trondheim

Bravida, Bodø

Bravida, Førde

Bravida, Sørvest

BRG

Brilleland

Bryggeloftet & stuene invest AS

Brødrene Gudbrandsen

Brødrene Midthaug

Brødrene Sperre

Brødrene Ulveseth AS

Brødrene Aa

BundeGruppen

Bunnpris

Bunnpris, Møre

Busengdal

Bussbygg

By North

Byggmakker

Byggmester Sagen

Byggmesteren Vest

Byggtorget Kristiansund

Bykle Vindu

Byraa Bodø

Bærum Kommune

Børstad Transport

Capgemini

Capgemini, Stavanger

Caranord

Cargill Aqua Nutrition

Carshine

Caverion

Caverion, Bergen

Caverion, Gjøvik

Caverion, Sunnmøre

CC Dagligvare

CC Mart'n Gjøvik Drift

Celsa Armeringsstål

Cemo

Centric Nordic

Cermaq

Cflow Fish Handling

CGG Marine

Chili Harstad

Christie & Opsahl

City Lade

Clampon

Clarion Ernst Hotell Kristiansand

Clarion Hotel Energy

Clarkes

Clas Ohlson, City Nord

Classic Norway

Clear Channel

Coast Center Base

Cognia

Color Line, Kristiansand

Comfort Hotel Kristiansand

Comrod Communication

Concept Restautrants

Con-Form

Con-Form Produksjon

Consto

Consto, Midt-Norge

Constructa Entreprenør

Contiga

Coop

Coop, Førde

Coop, Hammerfest

Coop, Hordaland

Coop, Innlandet

Coop, Midt-Norge

Coop, Nordland

Coop, Sørvest

Coop, Økonom

Corona Interiør

Corvus Energy

COSL Norwegian

Covent

Cowi

Cramo

CSUB

Curida

Dahl Optimera

Dalen Hotel

Data Respons

De Bergenske

Dedicare

Deepocean

Delitek

Deloitte

Deloitte, Gjøvik

Det Stavangerske Dampskibsselskap

DHL Express

Dialecta kommunikasjon AS

Didrik Nysted

DNB Bank, Nord

DNB Bank, Stavanger

DNB Eiendom

DNB Eiendom, Bodø

DNB Eiendom, Hamar

DNB Eiendom, Trondheim

DNB Eiendom, Tønsberg

DNB Næringseiendom

DNB Næringsmegling

DNB Næringsmegling, Trondheim

DNH Den Norske Høyttalerfabrikk

DOF

Dolphin Drilling

Domstein

Doosan Infracore

Drag Industrier

Drammen Kommune

Dromedar Kaffebar

Duett

DXC Technology

Dyrskun

E A Smith

E i Nord

EFD Induction

Egencia

Egersund Group

Eidesvik Offshore

Eidskog Kommune

Eidskog Stangeskovene

Eidsvaag

Eiendomsmegler 1 Telemark

Eiendomsmegler 1, Innlandet

Eiendomsmegler 1, Kristiansand

Eiendomsmegler 1, Midt-Norge

Eiendomsmegler 1, Mosjøen

Eiendomsmegler 1, Nord-Norge

Eiendomsmegler 1, SR-eiendom

Eiendomsspar

Eigedomsmekling Sogn og Fjordane

Einar Øgrey Farsund

Ekornes

Elas

Elefun

Elektro 4

Elektro Bodø

Elektroskandia

Elkem, Salten Verk

Elkem, Bjølvefossen

Elkem, Rana

Elkem, Thamshavn

Elkjøp, Elverum

Elkjøp, Forus

Elkjøp, Hammerfest

Elkjøp, Kirkenes

Elmo Teknikk

Elta Restaurantbedrift

Eltek

Eltel Networks

El-Tjeneste

Elverum Kommune

Entec

Entra

Entra, Midt- og Nord-Norge

Epax

Eplehuset

Eramet, Kvinesdal

Eramet, Sauda

EY, Lillehammer

EY, Sunnmøre

Euro Sko

Euronics

Europris

Euroskilt

Eurospar, Brokelandsheia

Eurospar, Brumunddal

Evidia

Evje og Hornnes Kommune

Ework

Exploro

Extra Leker

EY

EY, Bergen

Fabelaktiv

Fara

Farris Bad

Farsund Bygg

Feel24

Fenix Outdoor

Ferroglobe Mangan

Figgjo

Finn.no

Finneid Sveiseverksted

Finnøy Gear & Propeller

Firda Billag

Firda Media

First House

Fiskerstrand Verft

Fiskå Mølle

Fiven

Fjeldseth

Fjelland Handel

Fjellsport.no

Fjord Kommune

Fjord1

Fjordkjøkken

Flakk Gruppen

Flekkefjord Kommune

Flisekompaniet

Flokk

FM Gruppen

Focus Care

Foodora

FORCE Technology Norway, Kristiansand

Forestia

Fosdalen

Fosnavaag Pelagic

Foss Fabrikker

Framsikt

Franzefoss Pukk

Fredrikstad Kommune

Frich

Frigstad

Frydenbø Bil

Frøya Kommune

FSV

Fuglefjellet

Fugro

Fugro Oceanor

Furnes Jernstøperi

Furset

Future Production

Fædrelandsvennen

Førde Sementvare

G3 Gausdal Treindustrier

Gagama Elektro

Galvano Industri

Gann Tre

Garanti Eiendomsmegling, Tromsø

Garnius.no

Gaupen-Henger

Gausdal Kommune

Gausdal Landhandleri

GC Rieber VivoMega

GE Healthcare, Spangereid

Gilje Tre

Gipling

Gjensidige Forsikring

Gjermundshaug Anlegg

Gjøco

GK

GK Rør

GKN Aerospace

Glamox

Glava

Glencore Nikkelverk

Globalconnect

Glomma Papp

Glåmdalen

Gnag Restauranter

Gnist Arkitekter

Gorines

Grande Entreprenør

Gravdalgruppa

Green Yard Kleven

Grenland Rail

Grieg Seafood, Finnmark

Grilstad, Brumunddal

Grimstad Kommune

Gromstad Auto

Grotnes Steel

Grue Kommune

Grue Sparebank

G-travel

Gudbrandsdalens Uldvarefarbrik

Gunnar Hippe, Plate og Sveiseverksted

Gunnar Klo

Gunvald Johansen Bygg

Gunvald Johansen Handel

Gyldendal

H & M Malerservice

H. Mydland

Hadsel Kommune

Hagen

Halliburton

Hamar Kommune

Hammerfest Auto

Hammerfest Entreprenør

Hammerfest Kommune

Handelsbanken

Handelsbanken, Trondheim

Hans H. Iversen

Hansa Borg Bryggerier

Hapro

Hareid Group

Hareid Group, Bygg & industri

Hareid Group, Forbrukerelektronikk

Hareid Group, Maritim industri

Harstad Mek. Verksted

Haugesund Sparebank

Haver Advokatfirma

Havila Shipping

Headspin

Heimdal Bolig

Heimdal Eiendomsmegling

Helgeland Betong

Helgelandsbase

Helgelandssykehuset

Hellenes

Helly Hansen

Help Forsikring

Helse Bergen

Helse Fonna

Helse Førde

Helse Nord

Helse Stavanger

Hennig-Olsen Is

Hent

Herde Industrier

Herlige Stavanger Restauranter

Herregalleriet

Hertz

Hexagon Ragasco

HG Bygg

Hitec Products

Hitra Kommune

HK Tromsø Reklamebyrå

HMH

Hob Gods

Hoff

Hofseth International

Holberg Forvaltning

Horisont Energi

Hotel Alexandra

Hotel Union Geiranger

Hotel Victoria

Hotelldrift Ålesund

Hovli Auto

HRL

HRP

HSH Entreprenør

HTH

Hunderfossen Familiepark

Hunton Fiber

Huntonit

Hurtigruten

Hustad Møbler

Hydal Aluminium Profiler

Hydro Aluminium

Hydro Vigeland Brug

Hæhre & Isachsen

Hå Element

Hå Kommune

I P Huse

Ibiza Boats

IcopalTak

Ide Møbler Bodø

Igland Garasjen

IKEA, Forus

IKEA, Åsane

IKEA, Leangen

IKM

Impec

Implenia

Indre Fosen Kommune

Industrivisualisering

Inission Løkken

Innlandet Fylkeskommune

Innoventi

Inntre

Innvik

Inovyn

Inrigo

Intek Engineering

Interfil

Interwell, Trondheim

Interwell

Intility

Isiflo

Island Offshore

Isola

ISS Facility Services

IT Partner Tromsø

Itab industrier

Iteam 18

Iteam, Nordvest

Itera

IV Group Leksvik

Jangaard Export

Jansen og Willumsen Services

Janusfabrikken

Jaro

JC Decaux

Jernia

Jesl

Jets Vacuum

Jiffy Products International

JM

Johan Kjellmark

Johs J Syltern

Jotun

Julius Jakhelln

Jæren Sparebank

Jærentreprenør

K A Rasmussen

K. Lund

K. Nordang

Kanfa

Kappahl

Karmøy Kommune

Kavli

KCA Deutag Drilling

Kelly Services

Kewa Invest

Kid Interiør

Kimek

Kinn Bryggeri

Kinn Kommune

Kirkenes Trelast

KIS Nord

Kitch'n

Kitron, Arendal

Kiwi

KLP Eiendom, Trondheim

KLP Skadeforsikring

Knowit, Bergen

Knowit, Sør

Komplett

Kongsberg Automotive, Raufoss

Kongsberg Defence & Aerospace, Horten

Kongsberg gruppen

Kongsberg Maritime, Ålesund

Kongsberg Satellite Services

Konkurrenten

KPMG

KPMG, Bodø

KPMG, Tromsø

KPMG, Trondheim

Kragerø Kommune

Kristiansand Dyrepark

Kristiansund Kommune

Krogsveen

Krogsveen, Hamar

Kroken Caravan

Kruse Smith

Kruse Smith, region vest

KUPA

Kvadrat Kjøpesenter

Kverneland

Kvinnherad Kommune

LAB

Laerdal Medical

Landskapsentreprenørene

Langlo

Larsnes Mek Verksted

Larvik Kommune

Lava Oslo

Leirvik

Leiv Sand Transport

Lerum

Lerøy Havfisk

Lerøy, Midt

Lerøy, Tromsø

Lerøy

Letnes Entreprenør

LETT-TAK Systemer

Levanger Kommune

Lierhus

Lilleborg, Industri

Lillrent

Lindesnes Havhotell

Lindex

Linjebygg

Link Signatur

Litra

Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge

LMG Marin

Lofot Entreprenør

Lofoten Explorer

Lofoten Industri

Lofotkaia

Lom Kommune

LOS

LPO Arkitekter

Lucky Bowl

Lundal Nord

Lundhs

Luster Mekaniske Industri

Lycro

Lyngdal Byggeforretning AS

Løplabbet

Lørenskog Kommune

Løvold

Løype Anleggsdrift

Macks Ølbryggeri

Madla Handelslag

Madshus

Maersk Drilling Norge

Magneten Kjøpesenter

Malvik Kommune

Mandal Hotel

Manpower

Manpower, Bergen

Manpower, Hedmark og Oppland

Manpower, Trondheim

Marin Teknikk

Marine Installasjoner

Marthes Renseri

Martin M. Bakken

Mascot Høie

Masiv Bygg

Maske

Meca

Mediehuset Haugesunds Avis

Mediehuset Stavanger Aftenblad

Megaflis

Melhus Sparebank

Mento

Mesta

Mester Grønn

Mestergruppen

Metallteknikk

Meyership

Miles Stavanger

MM Karton Follacell

MMC First Process

Modern Design

Moelven Byggmodul

Moelven Van Severen

Moelven Wood

Moldjord Bygg og Anlegg

Momek

Mongstad Tavleteknikk

Montera

Moreld Apply

Mosaique

Mosjøen Kulde og Klimaservice

Motor Gruppen

Motus Technology

Mowi

Mowi Feed

MRC Global

Multi Bygg

Multi Maritime

Multiconsult

Multiconsult, Bergen

Multiconsult, Stavanger

Multiconsult, Trondheim

Mur i Sør

Museene i Sør-Trøndelag

Mylift

Møbelgalleriet Tromsø

Møbelringen

Møller Bil, Sør-Rogaland

Møller Bil

Møre Trafo

Mørenotgruppen

Måsøval Fiskeoppdrett

Nammo

Namsos Kommune

Narud Stokke Wiig sivilarkitekter MNAL

Narvikfjellet

National Oilwell Varco Norway

National Oilwell Varco Norway, Molde

Natre Vinduer

NAV Nordland

NAV Troms og Finnmark

Nedig

Nemko

Nesseplast

Nexans

NHO Nordland

Nils Sperre

Nilsson

NIRAS Norsk induksjonsrørbøying

Nobia

Noen

Nofi Tromsø

NOG Access

Nomek

Norautron

Norbit EMS

Norcem

Norcem, Kjøpsvik

Norcod

Norconsult

Norconsult, Bodø

Norconsult, Trondheim

NorDan

Nordbolig Innlandet

Nordbø Maskin

Nordea

Nordic Choice Hotels

Nordic Comfort Products

Nordic Doors

Nordic Steel

Nordlaks Oppdrett

Nordlandskrana

Nordlandssykehuset

Nord-Odal Kommune

Nordvestvinduet

NorEngros Gustav Pedersen

Norfinn

Norges Handels- og Sjøfartstidende

Norges Råfisklag

Norgesgruppen

Norgeshus

Norgeskjell

Norgesmøllene, Buvika

Norgesplaster

Norgesvinduet, Bjørlo

Norli

Normatic

Norsafe

Norse Metal, Elverum

NorSea

Norsea Polarbase

Norsk Bergsikring

Norsk Kleber

Norsk Kylling

Norsk Sjømat Stranda

Norsk Tipping

Norske Backer

Norske Skog, Skogn

Norstone

Nortura

Nortura, Forus

Nortura, Førde

Norwegian Air Shuttle

Norwegian Concept

Norwegian Hull Club

Notar, Nordmøre

NOV - APL

Nova Sea

NSK Ship Design

Nylander & Partners

Nymo

Nær Engros Levanger

Næringsbanken

Næringsmegleren Sædberg og Hodne

Nøsted Kjetting

Oakland

Obos

Ocean Supreme

Oceaneering Rotator

Odal Sparebank

Odeon Kino, Stavanger/Sandnes

Offshore & Trawl Supply

Offshore Simulator Centre

OK Marine

Olav Thon

Olav Thon, Service og Servering

Olav Thon, Møre og Romsdal

Oljedirektoratet

Olympic Subsea

Omd

Omega

Omya Hustadmarmor

On & Offshore Services

Onninen

OPS Mekaniske

Opsahl Gruppen

Optimera, Sør

Optimera,Vest

Optimera, Sogn og Møre

Opus

Origo Solutions

Orkel

Orkideekspressen

Orkla Foods

Orkla Foods, Stranda

Orkla Foods, Toro Elverum

Os ID

Os Trekultur

Oshaug Metall

Oskar Sylte Mineralvannfabrikk

Oslo Kommune

Oslo Universitetssykehus

Oss-Nor

Ostehuset

Oswo

Ottadalen Mølle

OTTS

Overhalla Betongbygg

Overhalla Hus

P4 Radio hele Norge

PA Entreprenører

Palfinger Marine

Palfinger Marine Safety

Panterra

Papirfly

Parat Halvorsen

Partner Mote

PE Bjørdal

Peab

Pedagogisk Vikarsentral

Pegasus Kontroll

Pelagia

Per Knudsen Arkitektkontor

Per Aaland

Perry Hamar

Petoro

Petroleum Geo-Services

Pettersson & Gjellesvik

Pharmaq

Pipelife

Pizzabakeren

Plan 1

Plasto

Pob Entreprenør

Polarkonsult

Polyform

Pon Power

Porsgrunn Kommune

PostNord Logistics

Power, Finnsnes

Pretre

PWC

PWC, Nordvest

PWC, Trondheim

Prima Jæren

Prima Seafood

Princessgruppen

Privatmegleren

Privatmegleren Sædberg og Lian

Proserv

Prosjektil

Protan

Proxll

PS Anlegg

PSW

Publicis Groupe

Paa Bordet

På Håret Frisør

Q4 Næringsmegling

Q-Free

Qualified Solutions, Sørlandet

Quality Hotel Waterfront

Quality Strand Gjøvik

Quant

Radisson Blu Caledonien Hotel, Kristiansand

Rambøll

Ramco

Rana Kommune

Randaberg Kommune

Randstad

Randstad, Tromsø

Ranheim Paper and Board

Rapida

Rapida Trening

Rapp Bomek

Rasmus Tallaksen

Raufoss Engineering

Raufoss Technology

Rauma Kommune

Reber Schindler Heis

REM Offshore

REMA 1000, Vest

Rema 1000, Nord-Norge

Remøy Shipping

Renex

Rennebu Kommune

Renseriet Sandnes

ResQ Grimstad

Retro

Revicom

Revisjon Sør

Revisorkonsult

RFIG Regnskapsførerne i Grenland

Ringerike Kommune

Ringnes

Ringsaker Kommune

Risa

Risør Kommune

Roald Madsen

Rockwool

Rogaland Elektro

Rogaland Fylkeskommune

Rolls Royce Electrical

Romsdals Budstikke

Rosenberg WorleyParsons

Rostein

Royal Garden Hotel

RSM

Rusta Retail, Bodø

Rustfrie Bergh

Rædergård Entreprenør

Rødne

Røra Fabrikker

Rørleggern Fauske

Røros Hotell

Røros Slakteri

Røstad Entreprenør

Safeclean

Saga Fisk

Saga Fjordbase

Salmar

Salmon Evolution

Salt Lofoten

Salt Ship Design

Sammen Studentsamskipnaden på Vestlandet

Sanco Shipping

Sandella Fabrikken

Sandermoen

Sandnes Garn

Sandnes Kommune

Sandnes Sparebank

Sandvik Teeness

Sanngrund

Sarpsborg Kommune

SAS

SatsElixia

SB Transport

Scandic, Fagernes

Scandic, Grimstad

Scandic, Hell

Scandic, Kristiansand

Scandic, Bergen

Scandic

Scandic, Ishavshotel

Scandic, Lillehammer

Scandic, Sandefjord

Scandic, Solsiden

Scandic, Sunnfjord

Scandic, Svolvær

Scandic, Lillehammer

Scanpole

Schenker

Schutz Nordic

Seaborn

Selfa, Trondheim

Seltor

Selvaag

Semco Maritime

Senja Kommune

Serit IT Partner, Tromsø

SG Armaturen

Shawcor

Shearwater Geoservices

Sibelco

Siemens, Digital Industries

Siemens, Subsea

Siemens Energy, Rubbestadneset

Sig. Halvorsen

Siktedukfabrikken

Simon Møkster Shipping

Sinkaberg-Hansen

Skala Fabrikk, Trondheim

Skandinavisk Høyfjellsutstyr, Trondheim

Skanska, Agder

Skanska

Skanska, Buskerud, Vestfold og Telemark

Skanska, Stavanger

Skarvik

Skien Fritidspark

Skipnes

Skipsteknisk

Skistar, Trysil

Skjæveland & Multiblokk

Sko Huuse

Skogstad Sport

Skretting

Slagen

Slatlem, Kristiansund

Slettvoll Møbler

Slipen Mekaniske

SMFB Dinamo

Snap Drive

Sodexo

Sogn Sparebank

Solberg Bil

Solstad Offshore

Sorrisniva

Sortland Entreprenør

Sortland Kommune

Sortlandhotellene

Sotra Fiskeindustri

Spar Kjøp

Spar, Sannerud

Sparebank 1

SpareBank 1, Helgeland

Sparebank 1, Nordmøre

Sparebank 1, Bodø

Sparebank 1 SMN

Sparebank 1 SR-Bank

Sparebank 1, Søre Sunnmøre

Sparebank 1, Vestfold

Sparebank 1, Østlandet

Sparebank1, Nord-Østerdal Tynset

Sparebanken Sogn og Fjordane

Sparebanken Sør

Sparebanken Vest

Sparebanken Øst

Karmøy Rolling Mill

Sperre Air Power

Spicheren Treningssenter

Spilka

Sport 1, Bodø

Sport og Fritid

SR Group

St. Olavs Hospital

Stad Kommune

Stadion

Stangeland Maskin

Stantek

Stavanger Kommune

Steinkjer Kommune

Stiftelsen Akvariet i Bergen

Stiftelsen Atlanterhavsparken

Stiftelsen Nordnorsk Lederutvikling

Stiftelsen Sintef

Stiftelsen Trondheim Pirbad

Stiklestad nasjonale Kultursenter

Stjern

Stjørdal Kommune

Stoltz Etreprenør

Stord Hotell

Stord Kommune

Stordal Møbel

Storebrand

StormGeo

Storvik

Strand Kommune

Strand Sea Service

Stranda Kommune

Strandman Anleggsgartnerfirma

Strandtorget Kjøpesenter

Stratum Resorvoir

Strongpoint

Structor

Strukturplast

Stryn Kommune

Stryvo

Stryvo, Bismo

Strømmes Reklame

StS

Studentsamskipnaden i Stavanger

Studentsamskipnaden i Trondheim

Sub Sea Services

Subsea 7

Subshore

Sulland, Verdal

Sunkost Butikk

Sunnmørsposten

Surnadal Transport

Sveins Auto

Svinøya Rorbuer

Sweco

Sweco, Bodø

Sweco, Porsgrunn

Sykehuset i Vestfold

Sykehuset Innlandet

Sykehuset Østfold

Søbstad

Søgne og Greipstad Sparebank

Søndre Land Kommune

Sørensen Maskin

Sørlandskjøkken

Sørmegleren

Sør-Varanger Kommune

Takeda

Talgø Møretre

Tank Design, Tromsø

Tannum

Team Security

TechnipFMC

Teknor

Telemark Sykehus

Telenor

Telia

Tema Eiendom

Tess, Nord

TGS Nopec Geophysical Company

Th. Falkanger

TheVit

Thon Hotel Hammerfest

Thon Hotel Orion

Thon Hotels

Thune Produkter Raufoss

Tibe Reklamebyrå

Tibnor

TietoEvry, Sørvest

TietoEVRY, Innland

Time Kommune

Tine

Tine, Brumunddal

TINE, Byrkjelo

Titania

Tizir Titanium & Iron

TJ Renhold

TKS Heis

To Rom og Kjøkken

Tokle

Tolga Kommune

Toma

Tools

Top Temp Bemanning

Torgkvartalet Kjøpesenter

Tostrup Invest

Total Betong

Toten Transport

Totens Sparebank

Toyota, Haugesund

Toyota, Førde

Toyota, Sørvest

Tramonto

Transportindustri

Trebetong

Trehuseksperten

Tromsø Kommune

Trondheim Kino

Trondheim Kommune

Trondheim og Omegn Boligbyggelag TOBB

Trondheim Stål

Trondheim Torg

Try Reklamebyrå

Trøndelag Fylkeskommune

TT Anlegg

Tuboscope, Florø

TUI

TV 2

Tverås Maskin & Transport

Tynset Kommune

Tyrholm & Farstad

Tysse Mekaniske Verksted

Tønnesen Sko

Tønsberg Blad

Tønsberg Kommune

Ulefos Jernværk

Ulmatec

Ulstein Group

Ulstein Kommune

UMOE Advanced Composites

Umoe Restaurant Group

Valdres Sparebank

Varig Forsikring Valdres

Varmpresse Metall

Varner

Vartdal Plastindustri, Bodø

Vartdal Plastindustri

Vassbakk & Stol

Vedal Entreprenør

VEF Entreprenør

Vefsn Kommune

Veidekke

Veidekke, Bergen

Veidekke, Indre Østland

Veidekke, Møre og Romsdal

Veidekke, Midt

Veinor

Velde

Veni

Vennesla Kommune

Vennesla Transport

Vertical Playground

VESO Apotek - Veterinærmedisinsk Oppdragssenter

Vesteraalens

Vestkorn Milling

Vestlandshus

Vestsiden Invest

Veøy

Viessmann Refrigeration System

Vigmostad & Bjørke

Vik Ørsta

Viking Norsafe Life

Viking Redningstjeneste

Ving

Vintervoll

Vipo

Visjona

Visma

Visnes Kalk

Vitec

Voice

Volda Maskin

Volstad Maritime

Vonin Refa

Vysus

Vågan Kommune

Vaagland Båtbyggeri

Våler Kommune

Wacker Chemical

Weatherford

Webstep, Trondheim

Wergeland

West Elektro

Westco Miljø

Westcon Geo

Westcon Helgeland

Westcon Yards

Westcontrol

Widerøe

Wikborg, Rein & Co

Wikborg, Rein & Co, Bergen

Williksen Eksport

Wolt

Wonderland

Würth

X5 Elektro

XL-Bygg, Sortland

XXL Sport & Villmark

XXL Sport & Villmark, Kristiansand

XXLofoten

Yara

YC Rør

Ø M Fjeld

Ølen Betong

Ørsta Kommune

Østbø

Øster Hus

Østraadt Rør

Øveraasen

Øystre Slidre Kommune

Ålesund Kommune

Ålgård Offset

Aarbakke

Aas Mek Verksted

Åsen & Øvrelid