Norges Bank

Pengepolitisk rapport

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 1/13

I møtet 19. desember 2012 diskuterte hovedstyret aktuelle temaer til rapporten. I møtet 27. februar 2013 drøftet hovedstyret de økonomiske utsiktene, hovedlinjene i pengepolitikken og risikoen i det finansielle systemet. På grunnlag av denne drøftingen og en tilråding fra bankens ledelse vedtok hovedstyret i møtet 13. mars en pengepolitisk strategi for perioden fram til neste rapport legges fram 20. juni 2013. Hovedstyrets vurdering av de økonomiske utsiktene, strategien for pengepolitikken og behovet for en motsyklisk kapitalbuffer er gjengitt i avsnittet "Hovedstyrets vurdering". I perioden fram til neste rapport er det rentemøte i hovedstyret 8. mai.

Rapporten inneholder Norges Banks vurdering av utsiktene for styringsrenten. Vurderingene er basert på de økonomiske anslagene som fremgår av rapporten. Utgis fire ganger årlig: mars, juni, september og desember. Ble fram til 2013 publisert tre ganger årlig. ISSN 1894-0234 (online).

Se også: Tidligere rentebeslutninger l Dato for neste utgivelse i kalenderen

Publisert 14. mars 2013 10:00
Publisert 14. mars 2013 10:00