Norges Bank

Utvikling i noen makroøkonomiske hovedstørrelser

Prosentvis endring fra foregående år der ikke annet fremgår

  1996 1997 1998-20001)
Realøkonomi
Privat konsum 4 1/2 3 1/2 2 1/4
Offentlig konsum 2 1 1 3/4
Bruttoinvesteringer i alt 2 1/2 7 -2 1/4
Påløpte oljeinvesteringer 0 8 -16 1/2
Fastlands-Norge 4 1/2 5 1/2 1 1/2
Bedrifter 6 1/4 5 1/4 1 3/4
Boliger -2 1/4 9 3/4 2 3/4
Offentlig forvaltning 6 1/2 3 -1
Etterspørsel fra Fastlands-Norge 4 3 1/4 2
Eksport 9 1/2 6 3 1/2
Olje, gass og rørtransport 18 1/2 6 1/2 3 1/4
Tradisjonelle varer 9 3/4 6 3/4 4 1/2
Import 3 1/4 6 1/2 1
Tradisjonelle varer 6 5 2
BNP 5 1/2 3 1/2 2 1/4
Fastlands-Norge 3 1/2 3 2
Arbeidsmarked3)
Sysselsetting, AKU 3 1 1/2 1
Arbeidsstyrke, AKU 2 1/2 1  1/2
Arbeidsledighetsrate, AKU 4 1/4 4 3 1/42)
Priser og lønninger
Konsumpriser 1 1/4 2 1/2 32)
Årslønn 4 1/4 4 3/4 5 1/4
Importpris tradisjonelle varer 0 1 2
Eksportpris tradisjonelle varer -2  1/2 1 3/4
Råoljepris i kroner (nivå) 132 125 131
Utenriksøkonomi
Eksportoverskudd, mrd kroner 98 93 1372)
Driftsoverskudd, mrd kroner 79 81 1422)
Driftsoverskudd i prosent av BNP 7 3/4 7 1/2 11 1/22)
Memo
Husholdningenes sparerate 7 6 1/4 6 3/4

1) Gjennomsnittlig årlig vekst

2) Ved utgangen av perioden

3) Tallene for arbeidsmarkedet er basert på SSBs korrigerte AKU-tall. Disse vil kunne avvike noe fra de offisielle AKU-tallene.

Publisert 24. april 2003 13:40