Norges Bank

Forsidebilde av publikasjonen Kunderetta betalingsformidling

Kunderetta betalingsformidling 2023 – hovudpunkt

Noreg er eit av dei landa i verda der innbyggjarane bruker betalingskorta sine flest gonger kvart år. I gjennomsnitt brukte kvar innbyggjar i Noreg betalingskorta sine 550 gonger i 2023.

Dei fleste kortbetalingane vert gjorde på fysiske utsalsstader. Utsalsstader inkluderer mellom anna butikkar, restaurantar og offentleg kommunikasjon. Fysiske betalingskort vert nytta i dei aller fleste av desse betalingane, men talet på kortbetalingar gjennom mobiltelefonen aukar raskt. Den seinaste spørjeundersøkinga vår viste at 20 prosent av betalingane på fysiske utsalsstader vart gjorde med ulike løysingar for mobilbetaling.

Omfanget av netthandel har auka mykje gjennom mange år. Det meste av netthandelen vert gjort opp med eit betalingskort, anten direkte eller gjennom ulike løysingar for mobilbetaling. Éin av fire netthandlar vert gjort opp på annan måte, og då er betaling med faktura den mest nytta betalingsmåten.

Dei ulike kortsystema har ulike bruksområde. Ved netthandel og ved mobilbetalingar er det i første rekkje internasjonale kort som vert nytta.Den sterke veksten på desse områda har ført til at BankAxept-betalingar utgjer ein stadig mindre del av kortbetalingane. I 2023 utgjorde BankAxept-betalingane 53 prosent av kortbetalingane. I 2019, året før pandemiutbrotet, utgjorde BankAxept-betalingane 65 prosent av kortbetalingane.

Bruken av kontantar har falle gjennom lang tid, men har halde seg stabil dei aller seinaste åra. Den seinaste undersøkinga vår syner at 2 prosent av dei spurde nytta kontantar sist dei betalte på ein fysisk utsalsstad. Også uttaka av kontantar har vore stabile dei seinaste åra.

1. Bruk av betalingsinstrument

I 2023 vart det gjennomført til saman 3958 millionar kort- og girobetalingar. Det var mange fleire kortbetalingar enn girobetalingar, sjå figur 1. Talet på kortbetalingar veks no om lag som det gjorde før pandemien.

Figur 1 Bruk av betalingsinstrument

Millionar betalingar. 2001–2023

Linjediagram
Kjelde: Noregs Bank

Girobetalingar er direkte overføringar mellom bankkontoar. Dei kan vere sette i gang av betalaren eller av betalingsmottakaren. Overføringar som er sette i gang av betalaren, kallar vi kreditoverføringar. Ei vanleg betaling i nettbank er ei kreditoverføring. Avtalegiro er ei teneste for automatisk betaling av faste rekningar og vert sett i gang av betalingsmottakaren.

Sjølv om det var mange færre girobetalingar enn betalingar med kort, var verdien av desse betalingane mykje høgare enn verdien av kortbetalingane, sjå figur 2. Ei gjennomsnittleg girobetaling er altså mykje større enn ei typisk kortbetaling, og særskilt store er girobetalingar frå føretak. I 2023 var den gjennomsnittlege girobetalinga på 24 051 kroner, medan den gjennomsnittlege kortbetalinga var på 383 kroner.

Figur 2 Bruk av betalingsinstrument

Milliardar kroner. 2001–2023

Linjediagram
Kjelde: Noregs Bank

Giroar vert nytta både til å betale store rekningar og til utbetalingar av lønn, men i stadig større monn også til mindre betalingar, til dømes straksbetalingar mellom privatpersonar gjennom mobilløysinga Vipps. Betalingskort vert i første rekkje nytta til kjøp av varer og tenester på fysiske utsalsstader og på nettstader.

Girobetalingar frå personkundar

Figur 3 syner nokre av girobetalingane frå personkundar. Nettbank (inkludert mobilbank) har lenge vore den mest brukte overføringstenesta for personkundar.

Figur 3 Girobetalingar frå personkundar

Millionar betalingar. 2001–2023

Linjediagram

Kjelde: Noregs Bank

Mengda av straksbetalingar har auka raskt, og dette er den nest mest brukte overføringstenesta for personkundar. Straksbetalingar er betalingar frå bankkontoen til ein personkunde til bankkontoen til ein annan personkunde gjennom ein eigen betalingsinfrastruktur, no kalla NICS Real. Mottakaren kan disponere midlane nokre få sekund etter at betalaren har initiert betalinga.1

Det vart gjort 215 millionar straksbetalingar i 2023.2 Den største delen av straksbetalingane vert sette i gang frå mobilbetalingsløysinga Vipps og gjeld overføringar mellom privatpersonar. Tidlegare vart overføringar mellom privatpersonar i større grad gjorde i nettbank og mobilbank.

Avtalegiro3 var den tredje mest brukte overføringstenesta for privatkundar. Tala for betalingar med avtalegiro har ikkje endra seg i særleg grad dei seinaste åra. I figur 3 viser vi talet på betalingar som er sende til avrekning som avtalegiro. Talet på avtalegiroar som er sende ut til kundar, er mykje høgare enn dette. Årsaka til denne differansen er at ein avtale giro går over til å vere ei nettbankbetaling dersom kunden endrar på avtalegiroen, til dømes ved å endre beløpet, forfallsdatoen eller kontoen som beløpet vert trekt frå. Differansen mellom utsende og avrekna avtalegiroar er aukande, sjå figur 4.

Figur 4 Utsende og avrekna avtalegiroar

I millionar. 2013–2023

Linjediagram

Kjelder: Mastercard Payment Services Norway og Noregs Bank

I 2023 vart det sendt ut 148 millionar avtalegiroar til kundar, og 112 millionar av desse vart sende til avrekning som avtalegiro.

Bruken av telegiro og brevgiro har minka, og dette er no lite brukte løysingar for dei aller fleste. I 2023 vart telegiro nytta 2,3 millionar gonger og brevgiro 1,3 millionar gonger.

Bruken av elektronisk faktura

Rekningar kan verte sende ut på ulike måtar: på papir, som vedlegg til e-post eller som elektroniske fakturaer. Figur 5 syner utviklinga i utsendingar av ulike elektroniske fakturaer.

Figur 5 Utsending av elektroniske fakturaer

I millionar. 2013–2023

Linjediagram

Kjelde: Noregs Bank

I 2023 vart det sendt ut 225 millionar eFaktura-er frå føretak til personkundar. Det har vore ein sterk vekst i talet på eFaktura-er dei siste åra. Frå 2022 til 2023 var veksten på 17 prosent. Den sterke veksten dei siste åra har mellom anna kome etter at det frå mars 2019 vart opna for distribusjon av eFaktura gjennom Vipps.

Det vart sendt ut 114 millionar EHF-fakturaer i 2023. EHF er staten sitt format for elektronisk fakturering og dekkjer både fakturaer mellom føretak og offentleg sektor og fakturaer mellom føretak. Veksten frå 2022 til 2023 for utsending av EHF-fakturaer var på 16 prosent.

 1. 1 Realtidsbetalingar er eit noko vidare omgrep enn straksbetalingar, og inkluderer alle betalingar som vert gjorde opp i augneblinken. Eit anna døme på realtidsbetalingar er nettbankbetalingar mellom kontoar i same banken.

 1. 2 Tala for 2021 og 2022 er reviderte ned. I publikasjonen i fjor var nokre realtidsbetalingar som ikkje var straksbetalingar, ved ein feil tekne med i tala. Desse betalingane er no tekne med i posten «andre elektroniske kreditoverføringar» i tabellane 9 og 13 i vedlegget.

 1. 3 Avtalegiro er tenester for automatisk betaling av faste rekningar. Betalingsoppdraga vert sette i gang av betalingsmottakaren. Autogiro er namnet på tilsvarande teneste for bedriftsmarknaden.

2. Korttransaksjonar

I 2023 vart det gjort 3019 millionar betalingar med norske betalingskort. I tillegg vart det gjort 24 millionar kontantuttak.

Av dei samla kortbetalingane vart 2223 millionar, eller 74 prosent, utførte mot fysiske betalingsterminalar (EFTPOS-terminalar)4. Det finst òg andre typar kortbetalingar som skjer på fysiske utsalsstader, men som ikkje vert gjorde mot ein fysisk betalingsterminal. Desse betalingane vert registrerte i statistikken som vanlege internettbetalingar. Eit døme er betalingar som vert gjorde gjennom mobilløysinga Coopay.

Dei aller fleste av betalingane mot fysiske betalingsterminalar, 90 prosent i 2023, vart gjorde kontaktlaust. Kontaktlause betalingar mot betalingsterminal kan anten verte gjorde med eit fysisk kort, eller dei kan verte gjorde på ein annan måte, til dømes med mobilen eller med ei klokke eller eit armband.5 Den gjennomsnittlege verdien ved kontaktlause betalingar var 346 kroner.

Betalingar med fysiske kort utgjer dei aller fleste av betalingane mot betalingsterminalar. Betalingar med mobil, klokke eller armband utgjorde 8 prosent av betalingane mot betalingsterminalar i 2023, opp frå 5 prosent i 2022. Det var 184 millionar slike betalingar i 2023. Veksten frå 2022 til 2023 var på 55 prosent. Dette var ein god del lågare enn året før, då veksten var på 133 prosent. Sjå ramma «Betaling med mobiltelefon i butikk» for meir informasjon om korleis slike betalingar går føre seg.

I samband med pandemien vart det ei stund vanlegare å gjere større innkjøp sjeldnare, men no stig talet på korttransaksjonar per innbyggjar som tidlegare, sjå figur 6. I gjennomsnitt brukte kvar innbyggjar betalingskort (til betalingar og kontantuttak) 550 gonger i 2023, mot 532 gonger i 2022. Den gjennomsnittlege verdien på korttransaksjonane steig frå 391 kroner i 2022 til 398 kroner i 2023. At verdien på korttransaksjonane no har byrja å stige, kan henge saman med at kontantbruken ser ut til å ha stabilisert seg. Nedgangen i verdien på korttransaksjonane tidle gare hang truleg til dels saman med at korttransaksjonar tok over for kontanttransaksjonar, som jamt over har lågare verdi enn transaksjonar med kort.

Figur 6 Talet på korttransaksjonar per innbyggjar per år og verdi per korttransaksjon i kroner

2001–2023

Linjediagram

Kjelde: Noregs Bank

Betaling med mobiltelefon i butikk

Det finst i hovudsak to ulike typar løysingar – terminalbaserte og nettbaserte – når ein betaler med mobiltelefon i butikk. Begge typane av løysingar nyttar betalingskort som underliggjande betalingsinstrument. Dei mest vanlege terminalbaserte løysingane er Apple Pay og Google Pay. Oppkopling mot kortinfrastrukturen skjer gjennom kortterminalen ved bruk av kontaktlaus teknologi, NFC («Near Field Communication»). Dei nettbaserte løysingane bruker ikkje kortterminalane og er avhengige av tilgang til internett for at betalingar skal verte gjennomførte. Betalingsappen Coopay frå Coop og ulike Vipps-løysingar er døme på slike løysingar.

Bruken av mobilbetaling i butikk aukar raskt. Betalingar med terminalbaserte løysingar (inkludert betalingar med klokke, armband og liknande) utgjorde 8 prosent av betalingane mot fysiske betalingsterminalar i 2023. Vi har ikkje tilsvarande tal for betalingar med nettbaserte løysingar. I statistikken er desse tala del av netthandelen. Tal frå Noregs Bank sine årlege spørjeundersøkingar indikerer at nettbaserte og terminalbaserte løysingar til saman stod for 20 prosent av betalingane på fysiske utsalsstader i mars 2024.

Det er grunn til å vente vidare vekst i talet på mobilbetalingar i butikk. Nye terminalbaserte og nettbaserte løysingar er i ferd med å verte utvikla. Apple varsla i mars i år at selskapet vil gjere NFC-teknologien i mobiltelefonane tilgjengeleg også for andre betalingsappar enn Apple Pay. Dermed vert det opna for at tredjepartar kan utvikle terminalbaserte løysingar som kan brukast med mobiltelefonar frå alle produsentar. Vipps har allereie varsla at selskapet kjem til å utvikle ei NFC-løysing for betaling mot kortterminalar. Fleire daglegvareaktørar er i ferd med å utvikle nettbaserte mobilbetalingsløysingar. Frå før har Coop ei slik løysing.

Talet på betalingskort

Ved utgangen av 2023 fanst det totalt 12,6 millionar norske betalingskort, sjå oversikt 1.

Oversikt 1 Talet på norske betalingskort.6 I tusen

Type kort

2020

2021

2022

2023

Kombinerte BankAxept/internasjonale debetkort

7199

7294

7346

7570

Internasjonale kredittkort

5126

5043

4861

4708

Andre debet- og kredittkort

181

86

112

114

Internasjonale faktureringskort

339

367

364

199

E-pengekort

59

74

96

35

Totalt

12 905

12 864

12 780

12 627

Kjelde: Noregs Bank

Den mest vanlege korttypen er dei korta som kombinerer BankAxept med eit internasjonalt debetkort.7 60 prosent av dei utferda korta er av denne typen. Sjå ramma «Val av betalingsnettverk ved bruk av kombinerte kort» for ei forklaring av korleis kombinerte kort verkar. Den nest mest vanlege korttypen er dei internasjonale kredittkorta. Dei utgjer 37 prosent av korta. Det totale talet på betalingskort har gått noko ned dei seinaste åra. Mellom anna har talet på internasjonale kredittkort vorte lågare. Samstundes har det vorte fleire av dei kombinerte korta.

Val av betalingsnettverk ved bruk av kombinerte kort

Ved bruk av eit kombinert kort i utlandet eller i samband med netthandel vert det internasjonale kortsystemet i kortet nytta. Ved betaling i fysiske kortterminalar i Noreg kan både BankAxept-systemet og det internasjonale kortsystemet brukast. Val av betalingsnettverk kan innstillast på førehand i terminalen, og betalingsmottakaren vil normalt velje at betalingane skal gå gjennom det rimelegaste betalingsnettverket. Korthaldaren skal i terminalen ha høve til å overstyre valet til betalingsmottakaren. Framgangsmåten vil variere mellom ulike terminalløysingar.

Kombinerte kort dominerer i betalingar med norskutferda fysiske kort på utsalsstader. Det vart gjennomført totalt 1888 millionar betalingar med fysiske betalingskort mot fysiske betalingsterminalar i Noreg i 2023. 1596 millionar av desse betalingane var med BankAxept-kort, medan dei resterande 292 millionane var med fysiske internasjonale kort. Statistikken gir ikkje ytterlegare detaljar om betalingane med fysiske internasjonale kort, men den samla bruken av internasjonale kort (inkludert bruk på nett og i utlandet) fordeler seg med 74 prosent på debetkort og 26 prosent på andre kort. Sidan betalingane med internasjonale debetkort i praksis er betalingar med kombinerte kort, kan vi, basert på denne fordelinga, rekne med at 96 prosent av betalingane med fysiske kort mot fysiske betalingsterminalar i Noreg vart gjorde med eit kombinert debetkort. I 88 prosent av betalingane med kombinerte kort vart BankAxept-systemet valt, anten av terminalen (ved betalingsmottakaren) eller av korthaldaren.

Korttransaksjonar etter utferdar

Talet på transaksjonar med debetkortsystemet BankAxept gjekk ned frå 1647 millionar i 2022 til 1612 millionar i 2023, sjå figur 7. Dette var andre gongen talet på transaksjonar med BankAxept gjekk ned. Transaksjonar med BankAxept stod for 53 prosent av transaksjonane med norske kort i 2023. I 2022 utgjorde desse transaksjonane 57 prosent av korttransaksjonane.

Millionar transaksjonar. 2001–2023

Figur 7 Bruk av norske betalingskort etter utferdar og funksjonLinjediagram
Kjelde: Noregs Bank

Det vart gjennomført 1404 millionar transaksjonar med ulike kort utferda av internasjonale kortselskap. Auken i talet på transaksjonar med internasjonale kort var på 13 prosent siste året. Den delen av korttransaksjonane som vart gjorde med internasjonale kort, auka frå 43 prosent i 2022 til 47 prosent i 2023.

BankAxept-kort vert i første rekkje nytta til betalingar på fysiske utsalsstader i Noreg. Internasjonale kort vert nytta til slike betalingar, men òg til betalingar for handel på nett, til betalingar gjennom ulike appar og til betalingar i utlandet. BankAxept-kort kan ikkje nyttast ved nettbetalingar eller i utlandet, og vert heller ikkje mykje nytta i appar.

Marknadsdelen til dei internasjonale korta har auka mykje dei siste ti åra. Auken heng saman med sterk vekst i netthandelen i denne perioden. Særskilt mykje har marknadsdelen auka dei aller siste åra. Dette heng saman med ein sterk auke i bruken av ulike appar for kjøp av varer og tenester. Marknadsdelen for dei internasjonale korta har gått frå 34 prosent i 2020 til 47 prosent i 2023.

Om vi berre ser på betalingar med norske fysiske betalingskort på fysiske utsalsstader i Noreg, har marknadsdelen for BankAxept halde seg meir stabil. I 2023 var marknadsdelen for slike transaksjonar 85 prosent.

Den samla verdien av transaksjonane med norske kort var på 1202 milliardar kroner, sjå figur 8. Verdien av BankAxept-transaksjonane summerte seg til 579 milliardar kroner i 2023, ein nedgang på 2 prosent frå året før. BankAxept-transaksjonane stod i 2023 for 48 prosent av den samla verdien av korttransaksjonane, ned frå 52 prosent året før. Verdien av transaksjonane med internasjonale kort var 622 milliardar kroner i 2023. Verdien auka med 15 prosent siste året.

Milliardar kroner. 2001–2023

Figur 8 Bruk av norske betalingskort etter utferdar og funksjonLinjediagram
Kjelde: Noregs Bank

Den gjennomsnittlege storleiken på transaksjonane var 359 kroner med BankAxept-kort, 365 kroner med internasjonale debetkort og 633 kroner med internasjonale kredittkort.

Kortbetalingar over internett (netthandel)

Figur 9 syner at den sterke veksten i kortbetalingar i samband med handel over internett held fram. Netthandel med kort inkluderer ikkje berre tradisjonell netthandel, men òg dei fleste kortbetalingar som ikkje vert gjorde mot ein kortterminal, til dømes betalingar gjennom ulike nettbaserte appløysingar. I 2023 vart det gjort til saman 724 millionar internettbetalingar med norske kort. Veksten frå 2022 til 2023 var på 14 prosent. Veksten er framleis noko høgare for handel frå norske nettstader enn frå utanlandske nettstader. Betalingar til norske nettstader utgjorde 64 prosent av dei samla kortbetalingane ved netthandel.

Den samla verdien av betalingane over internett var 322 milliardar kroner i 2022. Verdien av betalingane voks med 18 prosent frå 2022 til 2023. Den gjennomsnittlege verdien på betalingane over internett auka frå 430 kroner i 2022 til 444 kroner i 2023.

2007–2023

Figur 9 Betalingar over internett med norske betalingskortStolpediagram
Kjelde: Noregs Bank

I samband med den årlege undersøkinga til Noregs Bank om bruk av kontantar og andre betalingsmåtar spurde vi også deltakarane om korleis dei betalte for den siste netthandelen sin. Figur 10 syner at 39 prosent av kjøpa i undersøkinga vart betalte direkte med betalingskort. Den delen har falle dei siste åra. Stadig fleire seier at dei nytta mobilbetaling ved handel på nett. 30 prosent av kjøpa vart betalte med ei mobilbetalingsløysing. 26 prosent av nettkjøpa vart betalte med faktura. Men jamvel der den primære betalingsmåten er faktura, mobilbetaling eller ein annan måte, ligg det også her ofte ei kortbetaling til grunn. Betalingskort er som regel betalingskjelda ved betalingar på nettstader med mobilen. Og betalingskort vert ofte nytta til å gjere opp fakturaen frå netthandelen.

Resultat frå spørjeundersøkingar. 2021–2024

Figur 10 Betalingsmåtar ved netthandel. Stolpediagram
Kjelde: Noregs Bank

Betalingar over internett utgjer ein stadig større del av dei totale betalingane gjorde med norske betalingskort. Figur 11 syner at betalingane over internett i 2023 utgjorde 24 prosent av alle betalingar med norske kort. Målt i verdi utgjorde internettbetalingane 28 prosent av alle kortbetalingane i 2023.

Figur 11 Betalingar over internett som prosentdel av alle betalingar med norske kort

2007–2023

Stolpediagram

Kjelde: Noregs Bank

Korttransaksjonar mot utlandet

Figur 12 syner den samla bruken av norske betalingskort mot utlandet, både mot fysiske betalingsterminalar og over internett. Til saman vart det i 2023 gjort 441 millionar transaksjonar med kort i eller til utlandet. Dette inkluderer 7 millionar kontantuttak.

Figur 12 Bruk av norske betalingskort mot utlandet

2001–2023

2 Linjediagram

Kjelde: Noregs Bank

Talet på betalingar mot fysiske betalingsterminalar i utlandet endra seg lite frå 2022 til 2023. Det vart gjort 170 millionar slike betalingar i 2023, og dette er om lag det same talet som før pandemien. Talet på betalingar til utanlandske nettstader heldt fram med å auke og gjekk opp frå 234 millionar i 2022 til 264 millionar i 2023. Samla sett gjekk talet på betalingar med kort mot utlandet opp med 8 prosent frå 2022 til 2023.

Verdien av kortbruken i utlandet i 2023 summerte seg til 242 milliardar kroner. Verdien av betalingane var 228 milliardar kroner, medan verdien av kontantuttaka utgjorde 14 milliardar kroner. Den samla verdien av beta lingane gjekk opp med 15 prosent samanlikna med verdien i 2022. Den gjennomsnittlege storleiken på kvar bruk av kort mot utlandet motsvarte verdien av 549 norske kroner.

Ved korttransaksjonar mot utlandet er det internasjonale kort som vert nytta. Statistikken syner at internasjonale debetkort vart nytta i dei aller fleste tilfella, litt under åtte av ti transaksjonar. Internasjonale kredittkort vart nytta i dei fleste av dei attverande tilfella.

Figur 13 syner at Noreg er mellom dei landa der folk oftast bruker kort for å betale for varer og tenester.8 I Noreg betalte kvar innbyggjar i gjennomsnitt med kort 526 gonger i 2022. Det svarer til 1,4 gonger kvar dag. I andre enden av skalaen finn vi mellom anna Tyskland og fleire av middelhavslanda. Men også i desse landa aukar kortbruken. Bruken av kort i Tyskland gjekk opp frå 99 betalingar per innbyggjar i 2021 til 122 betalingar i 2022. I Tyrkia gjekk bruken av kort til betaling opp frå 99 gonger per innbyggjar i 2021 til 136 gonger i 2022.

Figur 13 Kortbetalingar per innbyggjar per år i utvalde land9

2022

Liggende stolpediagram
Kjelder: BIS, Danmarks Nationalbank, ESB, Sedlabanki Islands og Noregs Bank

 1. 4 EFTPOS (Electronic Funds Transfer at Point Of Sale) er eit system for betaling med kort i terminalar på fysiske brukarstader.

 1. 5 Kontaktlaus betaling med eit fysisk kort skjer ved at kortet vert halde nær terminalen ein augneblink. PIN-kode vert kravd dersom beløpet er høgare enn 500 kroner, eller dersom det samla beløpet eller talet på transaksjonar kjem over ei sett grense. Betalinga vert rekna som kontaktlaus sjølv om ein må nytte PIN-kode.

  Betalingar med mobilen kan til dømes vere betalingar gjorde med Apple Pay eller Google Pay. Betalingar med klokke kan til dømes vere betalingar med Fitbit Pay eller Garmin Pay.

 1. 6 Debetkort: Betalingskort som gjer det mogleg for eigaren av kortet å disponere innskot og kreditt på bankkontoen som kortet er knytt til. Kontoen til brukaren vert belasta kvar gong kortet vert brukt.

  Kredittkort: Betalingskort med kreditt som ein kan avtala å nedbetale uavhengig av kva tid kortet vert brukt.

  Faktureringskort: Brukaren av kortet tek med visse tidsintervall imot ein samlefaktura som vert betalt under eitt.

 1. 7 Omgrepet internasjonale kort vert nytta om norske betalingskort som er utferda av, eller på lisens frå, internasjonale kortselskap. Det omfattar mellom andre Visa, Mastercard og American Express.

 1. 8 Talet gjeld berre betalingar, og ikkje kontantuttak.

 1. 9 Tala inkluderer ikkje kortbetalingar med e-pengar som betalingsmiddel.

3. Bruken av kontanttenester

Ein brukar kan få tak i kontantar i bankfilialar, i minibankar og i mange butikkar, anten i samband med varekjøp (som cash-back) eller gjennom «Kontanttenester i butikk». Sjå ramma «Kontantinfrastrukturen» for meir informasjon om ulike kontanttenester.

Kontantinfrastrukturen

Kontanttenester for privatpersonar er i hovudsak tilgjengelege gjennom tre kanalar: bankfilialar, automatar og butikkar.

Talet på bankfilialar der det er mogleg å gjere uttak og innskot av kontantar over skranke, har gjennom ei lang årrekkje vorte færre. Ved utgangen av 2023 var det 74 slike filialar i alt.

Det finst automatar både for uttak og for innskot av kontantar, høvesvis minibankar og innskotsautomatar. Resirkuleringsautomatar gjer både uttak og innskot mogleg. Ved utgangen av 2023 var det 821 reine minibankar, 83 reine innskotsautomatar og 347 resirkuleringsautomatar.

Bankane sjølve eig noko over halvparten av minibankane1, medan kontanthandsamingsselskapa Nokas og Loomis og andre selskap eig resten. Nokas og Loomis står for den daglege drifta både av sine eigne minibankar og av dei fleste av dei minibankane bankane og andre selskap eig.

Det er òg mogleg å få utført kontanttenester i butikkar. Cash-back er ei frivillig ordning frå butikkane si side, der kundane kan ta ut kontantar som del av eit varekjøp. Gjennom ordninga «Kontanttenester i butikk» kan kundar ta ut og setje inn kontantar i daglegvarebutikkar. Vipps AS driftar løysinga. Tenesta er tilgjengeleg i butikkar knytte til NorgesGruppen og nokre Bunnpris-butikkar og krev bruk av BankAxept-kort og PIN-kode. Butikkar som er med i ordninga, pliktar å ha kontantar tilgjengeleg. Ved utgangen av 2023 var 1459 butikkar knytte til ordninga.

 1. 1 Reine minibankar og resirkuleringsautomatar

I 2023 vart det gjort 15,7 millionar uttak frå minibankar i Noreg og 11,3 millionar uttak i butikkar (cash-back og «Kontanttenester i butikk»).10 Figur 14 syner talet på uttak av kontantar frå minibank og i butikk, og verdien av desse uttaka.

Figur 14 Uttak av kontantar frå minibank og i butikk

2001–2023

Linjediagram

Kjelde: Noregs Bank

Etter at talet på kontantuttak auka noko førre året, var det igjen ein nedgang i talet på uttak frå 2022 til 2023. Talet på uttak frå minibankar fall med 8 prosent, og talet på uttak i butikkar fall med 5 prosent. Verdien av uttaka frå minibankar var 30 milliardar kroner i 2023, og verdien av uttaka i butikkar var 11,5 milliardar kroner. Verdien av uttaka frå minibankar fall med 10 prosent siste året, medan verdien av uttaka i butikkar fall med 1 prosent i den same perioden.

Storleiken på det gjennomsnittlege uttaket var 2653 kroner gjennom «Kontanttenester i butikk» og 551 kroner gjennom cash-back. Det gjennomsnittlege uttaket frå norske minibankar fall frå 1961 kroner i 2022 til 1918 kroner i 2023.

Talet på minibankar i Noreg fall frå 1231 ved utgangen av 2022 til 1168 ved utgangen av 2023, sjå figur 15. Desse minibankane vart i 2023 i gjennomsnitt nytta til 13 413 kontantuttak. Det svarer til 37 uttak per dag. Frå kvar minibank vart det i gjennomsnitt teke ut 25,7 millionar kroner i 2023. Det svarer til litt over 70 000 kroner per dag.

Figur 15 Talet på minibankar og uttak frå kvar minibank per år

2001–2023

Linjediagram

Kjelde: Noregs Bank

Omlegging av minibankgebyr

Uttaka av kontantar frå minibankar har falle raskare enn talet på minibankar, sjå figur 14 og 15. Resultatet er at bruken av kvar einskild minibank har minka. I 2008 vart det gjort i gjennomsnitt 41 544 uttak frå kvar minibank. I 2023 hadde talet på uttak per minibank falle til 13 413. Dette har ført til at kostnadene per minibankuttak har auka kraftig.

I 2008 vart interbankgebyret for uttak med BankAxept-kort sett til 4,50 kroner. Gebyret vart betalt frå banken som utferda kortet, til eigaren av minibanken, og skulle dekkje kostnadene for minibankeigaren. I Noregs Bank si kostnadsundersøking for 2020 rekna vi ut ein gjennomsnittskostnad for bankane på 20–25 kroner per minibankuttak. Mykje brukte minibankar vil ha ein kostnad per uttak som ligg under dette, medan minibankar som vert lite brukte, vil kunne ha kostnader langt over gjennomsnittskostnaden.

Frå 19. februar 2024 vart ordninga med eit fast interbankgebyr ved minibankuttak lagt ned. Det er no opp til kvar einskild minibankeigar å krevje inn gebyr i samband med uttaket. Gebyret vil kunne variere frå minibank til minibank. Dette er ein modell for minibankgebyr som også vert nytta i mange andre land.

Ordninga vil kunne føre til betre samsvar mellom kostnader og inntekter for dei einskilde minibankane. Det kan isolert sett motverke vidare nedgang i talet på minibankar. Samtidig kan ein eventuell auke i uttaksgebyr som vert ilagt kunden, føre til redusert bruk av minibanktenester. Omlegginga er truleg særleg viktig for minibankeigarar som ikkje er bankar. Slike aktørar eig ein stadig større del av minibankane. Bankane, i rolla som kortutferdarar, kan ta gebyr frå eigne kundar ved minibankuttak, og har dermed i større grad enn aktørar som ikkje er bankar, kunna drive lønnsamt under den tidlegare ordninga.

 1. 10 Vi har ikkje statistikk for uttak av kontantar i bankfilialar.

4. Kontantar i omløp

Talet på kontantar i omløp seier ikkje nødvendigvis noko om omfanget av kontantbetalingar. Kontantar kan nyttast både til betalingar og til verdioppbevaring. Ein setel eller mynt kan gjerne nyttast berre til verdioppbevaring og ikkje til betaling i det heile. Motsett kan ein setel eller mynt godt nyttast til fleire enn éi betaling i eit år. Sjå ramma «Bruken av kontantar og andre betalingsmåtar i Noreg» for meir informasjon om bruken av kontantar.

Verdien av kontantar i omløp blant publikum har vore nokså stabil i dei fem seinaste åra, sjå figur 16. Gjennom året svingar mengda av kontantar i omløp, med auka etterspurnad frå publikum i samband med sommarferiar og jule- og påskehøgtider. I samband med pandemiutbrotet våren 2020 auka mengda av kontantar i omløp mellombels. Ved utgangen av 2023 utgjorde kontantane i omløp blant publikum 37,7 milliardar kroner.11

Figur 16 Kontantar i omløp blant publikum

I milliardar kroner. Januar 2018 – desember 2023

Linjediagram

Kjelde: Statistisk sentralbyrå

Som del av den smale pengemengda (M112) auka kontantdelen frå 1,3 prosent ved utgangen av 2022 til 1,4 prosent ved utgangen av 2023, sjå figur 17. Dette er første auken sidan 2008. Som del av BNP for Fastlands-Noreg utgjorde kontantane 1,0 prosent i 2023.

Figur 17 Kontantar i omløp som prosentdel av betalingsmiddel (M1) og av BNP for Fastlands-Noreg

2001–2023

Linjediagram

* Definisjonen av M1 vart endra frå og med 2015

Kjelder: Statistisk sentralbyrå og Noregs Bank

Tala for Noreg er låge i ein internasjonal samanheng, sjå figur 18. I Sverige utgjer kontantane ein tilsvarande liten del av betalingsmidla.

Figur 18 Kontantar som prosentdel av betalingsmiddel i utvalde land

2021, 2022 og 2023 (Norden)

Liggende stolpediagram

Kjelder: BIS, Danmarks Nationalbank, Sedlabanki Islands, Statistisk sentralbyrå, Statistiska Centralbyrån og Noregs Bank

Bruken av kontantar og andre betalingsmåtar i Noreg

Noregs Bank gjennomfører årlege spørjeundersøkingar blant hushalda om mellom anna bruken av kontantar.1 I spørjeundersøkingane kartlegg vi dei betalingssituasjonane der det faktisk er mogleg å betale med kontantar. Det gjeld i hovudsak betalingar til andre privatpersonar og betalingar når ein kjøper varer og tenester på ein utsalsstad. Utsalsstader inkluderer butikkar, restaurantar, vareautomatar, frisørar, offentleg kommunikasjon osv. Deltakarane vert bedne om å gi informasjon om den siste betalinga dei har gjort. Dei vert så bedne om å opplyse om betalinga var til ein utsalsstad eller til ein privatperson, og om kva betalingsmåte som vart nytta.

Hovudresultat frå undersøkingane

Ifølgje undersøkinga våren 2024 stod kontantane for 3 prosent av dei samla betalingane, for 2 prosent av betalingane på utsalsstader og for 4 prosent av betalingane mellom privatpersonar, sjå figur 19. Kontantdelen gjekk ned i samband med koronapandemien og har sidan halde seg låg. I 2019 var kontantdelen 8–9 prosent.

Figur 19 Talet på kontantbetalingar

I prosent av det totale talet på betalingar

Stolpediagram

Kjelde: Noregs Bank

Verdien av kontantbetalingane som del av den totale verdien av betalingane varierer meir enn talet på kontantbetalingar som del av det totale talet på betalingar. I 2024 stod verdien av kontantbetalingane for 3 prosent av den samla verdien av betalingar, sjå figur 20. Verdien av kontantbetalingane utgjorde 2 prosent av verdien av betalingane på utsalsstader og 5 prosent av verdien av betalingane mellom privatpersonar. Også verdien av kontantbetalingane fall etter pandemiutbrotet.

Figur 20 Verdi av kontantbetalingar

I prosent av total verdi av betalingane

Stolpediagram

Kjelde: Noregs Bank

Andre betalingsmåtar

utsalsstader kan ein velje å betale

 • med kontantar
 • med betalingskort
 • med mobiltelefon (til dømes med Coopay, Vipps, Apple Pay eller Google Pay)
 • på annan måte (til dømes med faktura)

Sjølv om bruken har minka noko, er betalingskort framleis den klart mest brukte betalingsmåten på utsalsstader, sjå figur 21. I 2024 utgjorde betalingar med betalingskort 76 prosent av betalingane på utsalsstader. Talet på betalingar med mobiltelefon aukar, og desse utgjorde 20 prosent av betalingane i 2024.2

Figur 21 Betalingsmåtar på utsalsstader

I prosent av det totale talet på betalingar

Stolpediagram

Kjelde: Noregs Bank

Mellom privatpersonar kan ein velje å betale

 • med kontantar
 • med mobiltelefon (i hovudsak med Vipps)
 • med nettbank/mobilbank
 • på annan måte

Betalingar med mobiltelefon utgjorde 83 prosent av betalingane mellom privatpersonar i 2024, sjå figur 22. Overføring i nettbank og mobilbank var den nest mest nytta betalingsmåten og vart nytta i 11 prosent av betalingane mellom privatpersonar i 2024.

Figur 22 Betalingsmåtar mellom privatpersonar

I prosent av det totale talet på betalingar

Stolpediagram

Kjelde: Noregs Bank

 1. 1 Innsamlinga av data vert utført av eit eksternt marknadsanalysebyrå. 2000 personar vert spurde i kvar runde, og det vert nytta både telefonintervju og internettbaserte undersøkingar. Nedre aldersgrense i telefonundersøkinga var 15 år, medan nedre aldersgrense i internettundersøkinga var 18 år. Utvala i undersøkingane er representative for befolkninga. At eit utval er representativt, tyder at samansetjinga i utvalet er tilnærma identisk med samansetjinga i befolkninga som heilskap når det gjeld sentrale variablar som til dømes kjønn, alder og bustad. Det gjer at resultata frå ei spørjeundersøking kan generaliserast til å gjelde heile befolkninga. Samstundes vil den avgrensa storleiken på utvalet gjere resultatet noko uvisst, og særleg gjeld det for undergrupper.

 1. 2 I undersøkinga er både betalingar mot fysiske betalingsterminalar og nettbaserte betalingar på utsalsstader inkludert. Prosentdelen betalingar som vert gjorde med mobiltelefon, er derfor høgare i undersøkinga enn i betalingsstatistikken. Betalingsstatistikken skil berre ut mobilbetalingar gjorde mot fysiske betalingsterminalar.

 1. 11 I tillegg til dei kontantane publikum har, held også bankane seg med kontantar. Ved utgangen av 2023 utgjorde bankane si behaldning av kontantar 2,0 milliardar kroner. Dette er kontantar som mellom anna ligg lagra i minibankar, filialar og bankane sine depot. Bankane si behaldning av kontantar var ved utgangen av 2023 0,5 milliardar kroner lågare enn ho var ved utgangen av 2022.

 1. 12 M1 er det smale pengemengdomgrepet. Dette er pengar som er tilgjengelege for å verte nytta med det same, og omfattar innskot på transaksjonskontoar og kontantar i omløp. Definisjonen av M1 vart endra i 2015, noko som førte til eit brot i statistikken.

5. Prisar i betalingsformidlinga

Oversikt 2 gir informasjon om prisar på ulike bank- og korttenester. Oversikta syner gjennomsnittlege prisar og kan skjule store skilnader mellom bankane. For mange av tenestene er det nokre få av bankane som krev gebyr, medan fleirtalet tilbyr gebyrfri bruk. Gebyra gjeld til dømes årsavgift for nettbank, gebyr for betalingar på utsalsstader og gebyr ved uttak av kontantar i minibankar. Prisane er som regel lågare for kundar som er med i bankane sine kundeprogram, enn for dei som står utanfor slike program.

Oversikt 2 Prisar på innanlandske betalingstransaksjonar og kontantuttak for personkundar. Vekta gjennomsnittsprisar per 1. januar

Ikkje programkundar

Programkundar

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Betalingar

Nettbank med KID, pris per betaling

0,80

0,80

0,70

0,80

0,70

0,60

0,00

0,00

0,10

0,10

0,20

0,00

Nettbank, årsavgift

14,50

14,70

13,20

13,30

13,10

12,70

2,30

2,40

0,60

1,10

1,10

1,10

Avtalegiro, pris per betaling

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,60

0,10

0,00

0,20

0,30

0,30

0,10

Mobilbank med KID, pris per betaling

0,80

0,80

0,90

0,80

0,70

0,60

0,00

0,00

0,10

0,10

0,20

0,00

Mobilbank – SMS-info

2,20

2,20

2,10

2,10

2,00

2,10

1,90

1,90

1,80

1,90

1,80

1,60

Brevgiro, pris per betaling

12,10

12,20

12,20

12,90

13,10

13,20

12,10

12,20

12,20

12,80

13,10

13,10

Giro over skranke frå konto, pris per betaling

94,80

95,70

95,40

97,10

102,50

103,20

94,80

95,70

95,40

97,10

102,50

103,20

Giro over skranke med kontant betaling, pris per betaling

107,90

108,10

108,40

108,50

115,20

116,80

107,90

108,10

108,40

108,50

115,20

116,80

BankAxept-kort i betalingsterminal, per betaling

0,90

0,90

0,80

0,80

0,80

0,50

0,10

0,00

0,10

0,00

0,00

0,00

Årspris på internasjonale kredittkort

32,40

15,30

21,30

26,80

28,20

18,20

25,20

25,00

23,60

12,50

31,90

4,00

Årspris på BankAxept-kort (kombinert med internasjonalt debetkort)

282,50

290,90

298,00

299,60

295,70

296,90

231,80

238,40

220,50

227,90

227,90

236,30

Uttak frå butikkar (KiB) med debetkort

-

-

-

-

7,20

8,80

-

-

-

-

6,90

7,10

Uttak frå minibank med debetkort

Eigen minibank i opningstida, pris per uttak

5,60

6,50

7,20

7,80

7,90

8,70

5,90

6,70

6,70

6,50

6,00

4,30

Andre bankar sine minibankar i opningstida, pris per uttak

7,80

8,10

8,50

8,60

8,70

9,50

7,40

7,80

7,20

7,00

7,30

5,50

Uttak frå minibank med internasjonale kredittkort

Eigen minibank i opningstida, pris per uttak

30,70

31,60

31,10

31,40

34,40

38,10

22,20

30,80

32,60

33,80

36,40

38,50

Andre bankar sine minibankar i opningstida, pris per uttak

30,70

31,70

31,10

31,40

34,40

38,10

22,20

31,00

32,60

33,80

36,10

38,50

Påslag i prosent av uttaket

1,3

1,2

1,1

1,1

1,2

1,3

1,2

1,2

0,8

1,1

1,2

1,2

Kjelder: Finansportalen og Noregs Bank

Prisane på betaling av rekningar varierer mykje mellom dei ulike betalingsformene. Prisen på papirbaserte og manuelle betalingstenester held fram med å stige, medan prisen på elektroniske rekningsbetalingar held fram med å falle. Prisen på betaling av giro i skranke med kontantar ligg no på 117 kroner. Betalingar med avtalegiro kostar til samanlikning 10 øre for programkundar og 60 øre for andre kundar.

Ved inngangen til 2024 var gjennomsnittleg årsavgift for eit debetkort med BankAxept og eit internasjonalt kortsystem (Visa eller Mastercard) 236 kroner for kundar innanfor kundeprogram og 297 kroner for kundar som står utanfor slike program. Gjennomsnittsprisen for betaling av eit varekjøp med BankAxept var 50 øre for kundar utanfor program og gratis for kundar som er med i slike program.

Eit uttak med debetkort i opningstida frå ein minibank som høyrer til eigen bank, kostar no 4,30 kroner for kundar innanfor eit program og 8,70 kroner for kundar utanfor program. Uttak med internasjonale kredittkort i minibank som høyrer til eigen bank, kostar 38,10 kroner utanfor kundeprogram og 38,50 kroner innanfor kundeprogram. I tillegg kjem eit gebyr på litt over éin prosent av uttaksbeløpet.

Oversikt 3 syner samanstilte prisar på pengeoverføringar til andre land. Finansportalen har prisar på pengeoverføringstenester til 33 land/regionar.13 Både bankar, finansielle føretak og betalingsføretak tilbyr overfø ring av pengar til desse landa. Prisen på overføringa er avhengig av fleire faktorar. Overføring ved personleg frammøte er mykje dyrare enn overføringar over internett. Målt i prosent av overføringsbeløpet fell prisen med storleiken på beløpet. Det gjeld særleg i bankar, men òg når betalinga skjer gjennom eit finansielt føretak eller eit betalingsføretak. Gebyra består av valutamargin og andre gebyr, der «andre gebyr» kan innehalde både ein fast del og ein del som er avhengig av kor stort beløpet er. Det siste året har fleire av prisane på overføringar gått noko ned.

Oversikt 3 Prisar på pengeoverføringar til eit utval land/regionar. Bankar og andre aktørar. I prosent av overføringsbeløp. Per 1. januar 2023 og 2024

Personleg frammøte

Betalingsoppdrag over internett

1000 kroner

5000 kroner

1000 kroner

5000 kroner

2023

2024

2023

2024

2023

2024

2023

2024

Bankar

29,6

29,2

6,6

6,2

6,1

5,6

2,0

1,5

Valutamargin

0,9

0,4

0,9

0,4

0,9

0,5

0,9

0,5

Andre gebyr

28,8

28,8

5,8

5,8

5,2

5,1

1,0

1,0

Finansielle føretak og betalingsføretak

14,8

-

12,5

-

5,3

4,6

3,9

3,4

Valutamargin

7,3

-

7,3

-

3,3

2,6

3,3

2,6

Andre gebyr

7,5

-

5,2

-

2,0

2,0

0,6

0,8

Alle aktørar

26,7

29,2

7,8

6,2

5,6

5,1

3,0

2,5

Valutamargin

2,2

0,4

2,2

0,4

2,2

1,6

2,2

1,6

Andre gebyr

24,5

28,8

5,6

5,8

3,4

3,5

0,8

0,9

Kjelder: Finansportalen og Noregs Bank

 1. 13 Afghanistan, Bosnia-Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Chile, Colombia, Eritrea, Etiopia, EU/EØS, Filippinane, Gambia, Ghana, India, Irak, Kina, Kosovo, Latvia, Litauen, Marokko, Nigeria, Nord-Makedonia, Pakistan, Palestina, Polen, Romania, Serbia, Somalia, Sri Lanka, Thailand, Tyrkia, Ukraina, Ungarn og Vietnam

6. Bankane sine inntekter frå betalingsformidling

Bankane sine inntekter frå betalingsformidling utgjorde 10,1 milliardar kroner i 2023, sjå figur 23. Inntektene auka med 7,4 prosent frå 2022 til 2023. Inntekta frå kortverksemda til bankane står for noko meir enn halvparten av dei samla inntektene frå betalingsformidling.

Figur 23 Inntekter til bankane frå betalingsformidling

Milliardar kroner. 2005–2023

Stolpediagram

Kjelder: Statistisk sentralbyrå og Noregs Bank

Tabellar

Generelle data

Tabell 1 Overordna data for Noreg

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Folketal (per 1. jan., millionar)

5,05

5,11

5,17

5,21

5,26

5,30

5,33

5,37

5,39

5,43

5,49

BNP Fastlands-Noreg, marknadsverdi (milliardar kroner)

2 419

2 534

2 614

2 692

2 798

2 931

3 067

3 067

3 315

3 646

3 857

Kurs mot euro (årsgjennomsnitt)

7,81

8,35

8,95

9,29

9,33

9,60

9,85

10,72

10,16

10,10

11,42

Betalingsmiddel i Noreg

Tabell 2 Betalingsmiddel disponerte av publikum. Ved årsslutt (millionar kroner)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Betalingsmiddel i alt (M1)

874 546

910 322

1 766 857

1 842 654

1 944 698

2 096 769

2 159 770

2 464 540

2 723 600

2 811 368

2 673 629

Setlar og myntar

48 454

47 880

48 508

46 665

44 906

41 739

38 648

38 292

37 547

37 580

37 726

Innskot på transaksjonskontoar

826 092

862 442

1 718 349

1 795 989

1 899 792

2 055 030

2 121 122

2 426 248

2 686 053

2 773 788

2 635 903

Tabell 3 Verdien av setlar og myntar i omløp. Årsgjennomsnitt (millionar kroner)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

I alt

49 762

49 352

50 068

49 241

46 963

43 828

40 986

40 562

39 336

39 363

39 751

Setlar i alt

45 509

44 995

45 605

44 726

42 427

39 354

36 577

36 227

35 018

35 085

35 527

1000-kronesetlar

19 798

18 712

17 947

17 029

15 627

14 013

12 238

9 552

7 194

7 269

7 607

500-kronesetlar

16 306

17 101

18 355

18 445

17 689

16 567

15 129

17 383

18 871

18 960

19 304

200-kronesetlar

6 251

6 033

6 056

5 963

5 830

5 612

6 010

6 154

5 870

5 707

5 547

100-kronesetlar

2 118

2 096

2 154

2 172

2 161

2 067

2 145

2 113

2 062

2 108

2 018

50-kronesetlar

1 036

1 054

1 093

1 116

1 119

1 095

1 056

1 024

1 022

1 041

1 051

Myntar i alt

4 254

4 357

4 463

4 515

4 536

4 474

4 409

4 336

4 318

4 278

4 224

20-kronemyntar

1 679

1 715

1 760

1 775

1 775

1 746

1 717

1 688

1 684

1 664

1 636

10-kronemyntar

1 150

1 174

1 194

1 201

1 205

1 180

1 157

1 130

1 122

1 109

1 095

5-kronemyntar

502

515

529

539

542

534

525

515

513

510

503

1-kronemyntar

767

799

826

847

861

862

858

850

848

845

839

50-øremyntar

156

155

154

154

153

153

152

152

152

152

152

Betalingsinfrastruktur

Tabell 4 Institusjonell infrastruktur

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Talet på bankar

137

137

134

137

136

141

136

134

134

128

123

Sparebankar

107

106

104

104

99

98

95

93

91

87

85

Forretningsbankar

18

19

20

23

25

29

27

25

25

23

21

Talet på filialar av utanlandske bankar i Noreg

12

12

10

10

12

14

14

16

18

18

17

E-pengeføretak

2

3

4

6

6

6

7

6

6

6

7

Tabell 5 Talet på avtalar

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Avtalar om nettbank og mobilbank

6 317 283

7 259 134

7 889 444

8 427 064

8 780 020

8 677 815

8 619 107

8 720 172

9 769 703

10 253 606

10 468 211

Personkundar

5 858 058

6 768 015

7 271 093

7 786 587

8 111 439

7 901 252

7 617 363

7 383 359

8 130 369

8 382 347

8 381 561

Føretakskundar

459 225

491 119

618 351

640 477

668 581

776 563

1 001 744

1 336 813

1 639 334

1 871 259

2 086 650

Avtalar for føretak om å tilby eFaktura til personkundar (B2C)

1 220

1 378

1 490

1 611

1 577

8 108

13 462

24 161

28 505

33 903

43 882

Avtalar om mottak av eFaktura – personkundar

12 093 853

15 304 127

14 547 500

17 447 887

19 581 987

23 489 647

34 467 240

37 440 453

38 875 210

39 088 984

39 139 286

Avtalar om mottak av elektronisk faktura i EHF-format

7 760

31 064

48 927

65 218

96 158

129 525

154 589

181 734

218 136

255 080

284 309

Avtalar om bedriftsterminalgiro

15 963

16 534

18 362

22 193

27 822

33 530

33 962

25 631

14 669

12 886

12 023

Avtalar om brevgiro

626 342

596 126

508 134

461 177

343 855

302 542

276 856

256 381

228 821

202 595

186 780

Avtalar om faste betalingsoppdrag (avtalegiro og autogiro)

15 597 964

17 218 355

18 496 228

19 964 802

19 514 813

19 988 423

20 511 972

20 770 830

21 258 883

24 770 703

28 918 082

Avtalegiro – betalingsmottakarar

16 417

15 520

15 940

16 215

17 627

18 408

19 723

20 474

21 313

22 049

23 066

Autogiro – betalingsmottakarar

654

618

587

627

705

705

691

670

666

627

594

Tabell 6 Talet på betalingskort (i tusen) og talet på funksjonar i betalingskorta (i tusen)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Talet på betalingskort per 31. desember

12 626

13 698

14 704

14 841

15 755

13 274

13 677

12 905

12 864

12 780

12 627

Kontaktlause kort

-

-

-

-

774

8 617

10 094

11 140

12 465

12 485

12 420

Kort med chip

11 862

12 764

13 859

14 390

14 803

4 570

3 561

1 697

375

245

138

Kort med magnetstripe

761

928

839

445

166

73

2

2

1

2

0

Virtuelle kort

3

6

6

6

13

14

20

23

23

48

68

Talet på funksjonar i betalingskorta

20 289

21 988

23 464

23 791

25 381

20 988

21 487

20 189

20 167

20 128

20 204

Debetfunksjonar

14 449

15 650

16 552

16 777

18 065

14 161

14 730

14 495

14 665

14 803

15 248

BankAxept

7 332

7 931

8 377

8 487

9 124

7 229

7 419

7 294

7 370

7 429

7 643

Betalingskort utferda av internasjonale kortselskap

7 117

7 719

8 175

8 290

8 941

6 932

7 311

7 201

7 295

7 374

7 605

Faktureringsfunksjonar (betalingskort utferda av internasjonale kortselskap)

569

557

450

431

357

394

328

340

367

364

199

Kredittfunksjonar

5 054

5 504

6 185

6 456

6 864

6 326

6 344

5 296

5 061

4 865

4 721

Nasjonale kredittkort

600

635

609

698

732

851

529

74

9

2

0

Betalingskort utferda av internasjonale kortselskap

4 454

4 869

5 577

5 759

6 132

5 455

5 797

5 211

5 052

4 863

4 721

Innbetalingar på førehand (e-pengar)

218

277

278

127

94

107

85

59

74

96

35

Tabell 7 Kontantinfrastruktur

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Filialar med kontanttenester over skranke

-

-

-

-

-

-

-

137

87

74

74

Utsalsstader med «Kontanttenester i butikk»

-

-

-

-

-

-

-

1 422

1 462

1 456

1 459

Minibankar

2 096

2 033

1 950

1 679

1 596

1 550

1 456

1 447

1 217

1 231

1 168

Innskotsautomatar

-

-

-

-

-

-

-

573

473

451

430

Kunderetta betalingstenester

Tabell 8 Bruk av betalingsinstrument (millionar transaksjonar)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

I alt

2 279,5

2 443,2

2 602,0

2 791,6

3 037,3

3 226,0

3 446,1

3 308,5

3 455,9

3 795,5

3 958,4

Giro

608,6

625,8

650,3

670,4

728,1

797,0

891,7

885,4

901,1

930,8

964,0

Elektronisk

589,0

608,8

635,3

658,0

718,5

789,3

885,2

880,6

897,3

927,7

961,9

Blankettbasert

19,6

17,0

15,0

12,4

9,6

7,7

6,5

4,7

3,8

3,1

2,1

Betalingskort (betalingar)

1 670,8

1 817,3

1 951,6

2 121,2

2 309,1

2 429,0

2 554,4

2 423,2

2 554,8

2 864,7

2 994,3

Elektronisk

1 668,8

1 815,3

1 949,2

2 120,6

2 308,6

2 428,5

2 553,8

2 422,9

2 554,6

2 864,3

2 994,1

Manuelt

2,0

2,1

2,5

0,6

0,5

0,6

0,6

0,2

0,2

0,4

0,3

Sjekk

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Tabell 9 Girobetalingar (millionar transaksjonar)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

I alt

608,6

625,8

650,3

683,2

728,1

797,0

891,7

885,4

901,1

930,8

964,0

Kreditoverføringar

520,9

530,8

548,1

574,1

613,7

678,1

772,9

767,6

779,1

815,4

848,8

Elektroniske

503,7

516,0

535,4

550,6

605,2

671,2

767,1

763,1

775,3

812,3

846,7

Bedriftsterminalgiro

14,5

15,7

15,1

16,7

18,8

21,2

23,8

22,7

16,8

12,0

13,4

Telegiro

7,6

6,6

5,7

5,0

4,4

3,6

3,0

1,7

2,5

2,2

2,3

Nettbank og mobilbank

437,7

448,1

467,1

481,8

502,6

525,3

537,8

502,8

493,2

508,1

545,3

Personkundar

257,7

262,4

274,9

283,4

291,5

286,3

267,9

238,4

253,8

252,1

269,7

Føretakskundar

180,0

185,7

192,3

198,4

211,1

238,9

269,9

264,4

239,4

256,1

275,6

Straksbetalingar

-

-

-

-

0,9

58,1

122,3

153,6

186,2

213,2

214,9

Andre elektroniske kreditoverføringar

43,9

45,7

47,4

59,9

78,4

63,1

80,1

82,3

76,7

76,8

70,8

Blankettbaserte

17,2

14,8

12,7

10,7

8,5

6,9

5,8

4,4

3,8

3,1

2,1

Bedriftsterminalgiro og nettbank med tilvising

0,5

0,5

0,4

0,4

0,3

0,3

0,2

0,1

0,0

0,0

0,0

Brevgiro

14,0

12,2

10,5

8,9

7,1

5,8

4,8

3,7

3,0

2,3

1,3

Giroar leverte inn på ekspedisjonsstad – kontobelastningar

2,6

2,1

1,7

1,4

1,1

0,9

0,8

0,6

0,7

0,8

0,7

Avtalegiro og autogiro

85,2

92,8

99,9

107,4

113,3

118,0

118,1

117,5

121,9

115,4

115,2

Giroar leverte inn på ekspedisjonsstad – kontante innbetalingar

2,4

2,2

2,3

1,7

1,1

0,8

0,7

0,3

0,0

0,0

0,0

Tabell 10a Betalingskort. Bruk av kort (millionar transaksjonar)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Bruk av norske kort i alt (i Noreg og i utlandet)

1 752,3

1 892,8

2 020,7

2 182,1

2 362,2

2 475,9

2 594,9

2 444,4

2 575,4

2 890,3

3 018,6

Bruk av norske kort i Noreg

1 560,3

1 673,1

1 786,6

1 923,4

2 067,3

2 155,3

2 253,4

2 189,5

2 289,0

2 480,3

2 578,1

Betalingar

1 495,5

1 613,6

1 732,1

1 875,8

2 027,3

2 121,1

2 224,1

2 170,3

2 272,0

2 461,7

2 560,6

Betalingar i EFTPOS-terminalar

1 459,7

1 570,1

1 680,0

1 800,4

1 869,3

1 916,8

1 975,3

1 879,7

1 909,0

2 018,2

2 052,6

Av desse: kontaktlause betalingar

-

-

-

-

15,7

82,3

302,1

1 226,3

1 556,9

1 755,8

1 857,4

- med fysiske kort

-

-

-

-

-

-

-

1 213,0

1 509,3

1 649,3

1 692,9

- andre kontaktlause betalingar

-

-

-

-

-

-

-

13,3

47,5

106,5

164,5

Betalingar utan kontantuttak

1 408,5

1 523,9

1 638,5

1 764,2

1 838,2

1 891,4

1 953,9

1 867,1

1 899,2

2 008,6

2 043,8

Betalingar med kontantuttak (cash-back)

51,1

46,2

41,4

36,2

31,0

25,3

21,3

12,6

9,8

9,6

8,8

Betalingar over internett

33,8

41,0

49,3

73,7

99,8

155,7

219,6

268,1

334,0

400,1

460,5

Andre elektroniske betalingar og manuelle betalingar

2,1

2,6

2,8

1,8

58,2

48,6

29,2

22,5

29,0

43,4

47,5

Kontantuttak

64,9

59,5

54,5

47,6

40,0

34,2

29,3

19,2

17,0

18,6

17,5

Bruk av norske kort i utlandet

192,0

219,7

234,1

258,7

294,9

320,5

341,5

254,9

286,4

410,0

440,5

Betalingar

175,4

203,7

219,5

245,4

281,8

307,9

330,3

251,1

282,8

403,0

433,8

Betalingar i EFTPOS-terminalar

113,2

128,7

138,1

141,7

147,2

158,1

171,5

61,0

71,7

168,9

170,2

Av desse: kontaktlause betalingar

-

-

-

-

7,1

20,5

41,8

23,8

40,8

124,2

138,8

- med fysiske kort

-

-

-

-

-

-

-

23,5

37,5

112,5

119,8

- andre kontaktlause betalingar

-

-

-

-

-

-

-

0,3

3,3

11,7

19,0

Betalingar utan kontantuttak

113,2

128,7

138,1

141,6

147,2

158,1

171,5

61,0

71,7

168,8

170,1

Betalingar med kontantuttak (cash-back)

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Betalingar over internett

61,6

74,3

80,7

103,5

134,6

149,7

158,7

190,1

211,1

234,1

263,6

Andre elektroniske betalingar og manuelle betalingar

0,6

0,7

0,8

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

0,1

0,1

Kontantuttak

16,6

16,0

14,6

13,3

13,1

12,6

11,3

3,8

3,6

7,0

6,7

Bruk av norske kort etter funksjon

1 752,4

1 892,8

2 020,7

2 182,1

2 362,1

2 475,9

2 594,9

2 444,3

2 575,4

2 890,2

3 018,6

Debetfunksjonar

1 589,1

1 709,9

1 820,2

1 959,4

2 099,6

2 190,8

2 268,8

2 165,1

2 300,0

2 554,2

2 643,8

BankAxept

1 366,8

1 452,7

1 526,4

1 594,8

1 638,5

1 667,5

1 682,7

1 609,8

1 620,0

1 647,4

1 612,0

Betalingskort utferda av internasjonale kortselskap

222,3

257,2

293,8

364,6

461,1

523,3

586,1

555,3

680,0

906,7

1 031,8

Faktureringsfunksjonar (betalingskort utferda av internasjonale kortselskap)

21,0

21,6

20,2

20,3

20,9

20,4

17,1

11,5

11,8

10,9

10,3

Kredittfunksjonar

141,2

160,0

179,2

201,8

241,2

264,3

308,7

267,4

263,3

323,9

362,2

Nasjonale kredittkort

5,9

5,9

5,6

5,7

5,5

5,5

4,9

2,0

0,2

0,0

-

Betalingskort utferda av internasjonale kortselskap

135,2

154,1

173,6

196,1

235,7

258,8

303,9

265,4

263,1

323,9

362,2

Innbetalingar på førehand (e-pengar)

1,1

1,3

1,1

0,6

0,4

0,4

0,3

0,3

0,3

1,3

2,3

Bruk av utanlandske kort i Noreg

31,6

36,6

40,2

48,3

54,7

67,2

71,7

33,0

34,3

77,8

91,9

Betalingar

29,6

34,7

38,5

46,7

53,2

65,8

70,5

32,4

33,9

77,1

91,3

Kontantuttak

2,0

1,9

1,6

1,7

1,5

1,3

1,2

0,6

0,4

0,7

0,7

Tabell 10b Betalingskort. Bruk av terminalar (millionar transaksjonar)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Bruk av norske og utanlandske kort i innanlandske terminalar

1 623,5

1 739,7

1 855,2

1 998,4

2 149,5

2 248,9

2 352,3

2 248,5

2 347,9

2 583,7

2 700,7

«Kontanttenester i butikk» – uttak

-

-

-

-

-

-

-

0,3

1,7

2,3

2,5

Kontantuttak i minibankar

66,8

61,3

55,9

48,9

41,1

35,4

30,4

19,5

15,7

17,0

15,7

Betalingar i EFTPOS-terminalar

1 517,6

1 630,3

1 742,2

1 866,7

1 940,3

1 999,8

2 061,6

1 933,5

1 963,6

2 115,2

2 164,2

Av desse: betalingar med kontantuttak (cash-back)

51,1

46,2

41,5

36,2

31,1

25,3

21,3

12,6

9,8

9,6

8,8

Av desse: kontaktlause betalingar

-

-

-

:

15,7

82,4

312,0

1 239,5

1 577,3

1 807,2

1 923,4

Betalingar over internett

38,5

46,8

55,9

81,6

110,3

165,5

231,7

271,9

338,2

407,5

471,1

Andre betalingar i innanlandske terminalar

0,6

1,2

1,1

1,3

57,8

48,1

28,7

23,3

28,7

41,7

47,3

Bruk av norske kort i innanlandske terminalar

1 591,9

1 703,1

1 815,5

1 952,2

2 095,2

2 182,2

2 281,1

2 215,8

2 313,7

2 506,2

2 609,0

«Kontanttenester i butikk» – uttak

-

-

-

-

-

-

-

0,3

1,7

2,3

2,5

Kontantuttak i minibankar

64,8

59,4

54,3

47,2

39,6

34,1

29,1

18,9

15,3

16,2

15,0

BankAxept

59,5

54,4

49,7

43,3

36,0

31,1

26,5

17,3

13,8

14,4

13,0

Andre kort

5,4

5,0

4,5

3,9

3,6

3,0

2,6

1,6

1,5

1,8

1,9

Betalingar i EFTPOS-terminaler og over internett

1 526,5

1 642,5

1 760,0

1 903,7

1 997,8

2 100,0

2 223,4

2 173,3

2 268,0

2 446,0

2 544,3

BankAxept – betalingar i EFTPOS-terminalar (også betalingar med kontantuttak)

1 307,1

1 398,2

1 476,5

1 551,3

1 602,4

1 636,2

1 656,1

1 592,1

1 604,5

1 630,7

1 596,4

BankAxess

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,0

0,1

0,0

Kort utferda av internasjonale kortselskap og nasjonale kredittkort

190,0

216,1

255,7

325,1

368,8

438,2

540,7

556,4

638,6

786,8

914,5

Oljeselskapa sine kort

24,5

23,1

23,3

22,9

22,5

21,4

22,5

21,1

21,5

22,4

21,0

Kort utferda av varekjeder

4,1

4,4

3,8

3,8

3,7

3,7

3,7

3,3

3,1

4,8

10,1

E-pengekort

0,6

0,6

0,5

0,4

0,3

0,3

0,3

0,2

0,3

1,3

2,3

Andre betalingar i innanlandske terminalar

0,6

1,2

1,1

1,3

57,8

48,1

28,7

23,3

28,7

41,7

47,2

Bruk av utanlandske kort i terminalar i Noreg

31,6

36,5

39,7

46,2

54,3

66,7

71,2

32,7

34,1

77,5

91,7

Betalingar

29,6

34,6

38,1

44,5

52,8

65,3

69,9

32,1

33,7

76,8

91,0

Av desse: over internett

4,7

5,8

6,6

7,9

10,5

9,8

12,1

3,9

4,1

7,4

10,3

Kontantuttak

2,0

1,9

1,6

1,6

1,5

1,3

1,2

0,6

0,4

0,7

0,7

Tabell 11 Overføringar over landegrensene registrerte i valutaregisteret (millionar transaksjonar)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Overføringar frå Noreg til utlandet

10,0

10,3

10,9

11,2

11,5

11,5

11,1

11,6

12,7

13,5

13,7

SWIFT

8,7

9,3

9,9

10,1

10,3

10,4

10,1

10,7

11,8

12,7

13,0

Valutasjekkar

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

Andre overføringar (MoneyGram, Western Union mfl.)

1,2

0,8

0,9

1,0

1,1

1,1

1,0

0,8

0,8

0,7

0,6

Overføringar til Noreg frå utlandet

4,3

4,9

5,3

5,9

7,1

7,6

7,5

7,8

8,2

9,6

11,0

SWIFT

4,2

4,7

5,3

5,9

7,1

7,6

7,4

7,8

8,2

9,6

11,0

Valutasjekkar

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Andre overføringar (MoneyGram, Western Union mfl.)

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Tabell 12 Bruk av betalingsinstrument (milliardar kroner)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

I alt

14 724,3

15 858,2

16 662,4

16 763,6

18 355,1

19 935,4

20 957,7

20 340,0

22 739,2

25 180,9

24 333,4

Giro

14 085,1

15 172,1

15 934,7

15 988,4

17 513,9

19 074,2

20 057,9

19 456,1

21 786,9

24 107,1

23 185,9

Elektronisk

13 946,6

15 045,2

15 796,0

15 836,8

17 387,8

18 951,6

19 937,2

19 361,6

21 694,3

23 993,4

23 077,0

Blankettbasert

138,5

126,9

138,7

151,6

126,1

122,6

120,7

94,5

92,6

113,8

108,9

Betalingskort (betalingar)

632,7

681,3

724,3

772,7

839,4

860,1

899,3

883,5

952,2

1 073,6

1 147,4

Elektronisk

628,8

677,4

720,3

769,7

836,3

857,1

896,4

882,9

951,7

1 072,7

1 146,7

Manuelt

3,9

3,9

4,1

3,0

3,1

3,0

2,9

0,6

0,4

0,9

0,7

Sjekk

6,5

4,8

3,4

2,5

1,8

1,1

0,5

0,4

0,2

0,1

0,1

Tabell 13 Girobetalingar (milliardar kroner)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

I alt

14 085,1

15 172,1

15 934,7

15 988,4

17 513,9

19 074,2

20 057,9

19 456,1

21 786,9

24 107,1

23 185,9

Kreditoverføringar

13 815,9

14 901,0

15 643,7

15 691,6

17 240,1

18 778,6

19 752,4

19 068,7

21 272,4

23 593,0

22 657,4

Elektroniske

13 697,4

14 790,9

15 528,8

15 568,9

17 126,4

18 664,6

19 639,7

18 979,6

21 183,6

23 482,0

22 549,7

Bedriftsterminalgiro

1 073,0

977,0

958,0

1 016,3

1 123,5

1 136,1

1 253,3

1 158,1

1 206,7

1 179,3

1 248,0

Telegiro

20,3

18,0

16,0

13,7

12,0

9,6

8,1

4,1

6,5

6,2

6,4

Nettbank og mobilbank

11 917,0

13 005,2

13 721,9

13 792,6

15 291,0

16 767,2

17 573,2

16 966,9

19 196,4

21 462,4

20 497,2

Personkundar

1 405,8

1 480,3

1 462,0

1 536,9

1 618,1

1 574,6

1 549,3

1 331,7

1 392,1

1 476,1

1 507,9

Føretakskundar

10 511,2

11 524,9

12 259,9

12 255,7

13 672,9

15 192,6

16 023,9

15 635,2

17 804,4

19 986,3

18 989,4

Straksbetalingar

-

-

-

-

4,1

45,4

84,6

110,2

129,8

147,8

137,8

Andre elektroniske kreditoverføringar

687,0

790,6

832,9

746,4

695,8

741,8

720,5

740,4

644,2

686,4

660,3

Blankettbaserte

118,5

110,2

114,9

122,7

113,7

114,0

112,8

89,1

88,8

110,9

107,7

Bedriftsterminalgiro og nettbank med tilvising

6,9

6,3

5,7

5,1

3,6

2,9

2,6

1,4

1,1

0,6

0,3

Brevgiro

28,3

24,4

20,7

17,3

13,9

11,4

9,5

7,5

6,4

4,9

3,2

Giroar leverte inn på ekspedisjonsstad – kontobelastningar

83,3

79,4

88,4

100,3

96,2

99,7

100,6

80,2

81,3

105,4

104,2

Avtalegiro og autogiro

249,2

254,3

267,2

267,8

261,4

287,0

297,5

381,9

510,7

511,3

527,3

Giroar leverte inn på ekspedisjonsstad – kontante innbetalingar

20,0

16,7

23,8

28,9

12,4

8,6

8,0

5,5

3,8

2,8

1,2

Tabell 14a Betalingskort. Bruk av kort (milliardar kroner)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Bruk av norske kort i alt (i Noreg og i utlandet)

775,3

814,6

855,3

890,9

945,7

954,9

986,8

936,3

1000,8

1130,6

1201,9

Bruk av norske kort i Noreg

658,9

685,1

715,0

744,9

787,6

795,0

816,8

826,7

867,5

919,0

960,2

Betalingar

540,8

572,7

608,1

649,2

703,7

722,3

749,6

781,2

826,3

875,5

919,9

Betalingar i EFTPOS-terminalar

508,7

538,1

569,8

599,8

621,2

631,7

645,2

669,5

689,7

711,8

729,6

Av desse: kontaktlause betalingar

-

-

-

-

1,8

12,9

63,7

391,6

533,4

588,5

635,9

- med fysiske kort

-

-

-

-

-

-

-

387,6

519,0

558,1

586,6

- andre kontaktlause betalingar

-

-

-

-

-

-

-

4,0

14,3

30,5

49,4

Betalingar over internett

27,7

29,4

33,1

44,3

51,7

65,0

90,1

102,2

125,8

148,8

174,3

Andre elektroniske betalingar og manuelle betalingar

4,4

5,2

5,2

5,1

30,7

25,6

14,4

9,6

10,8

14,9

16,0

Kontantuttak frå EFTPOS-terminalar (cash-back)

21,7

20,3

18,9

17,4

15,0

12,1

10,4

7,0

5,2

5,0

4,8

Andre kontantuttak

96,5

92,1

88,1

78,3

68,9

60,6

56,7

38,4

36,0

38,5

35,4

Bruk av norske kort i utlandet

116,3

129,5

140,2

145,9

158,2

159,9

170,0

109,7

133,3

211,6

241,7

Betalingar

91,9

108,6

116,3

123,5

135,7

137,9

149,7

101,8

125,8

198,1

227,5

Betalingar i EFTPOS-terminalar

59,4

68,4

68,1

67,9

69,9

68,9

73,1

25,0

29,7

74,1

79,9

Av desse: kontaktlause betalingar

-

-

-

-

1,4

4,0

9,7

7,1

14,9

46,3

55,4

- med fysiske kort

-

-

-

-

-

-

-

7,0

13,9

42,4

47,9

- andre kontaktlause betalingar

-

-

-

-

-

-

-

0,1

0,9

3,9

7,4

Betalingar over internett

31,9

39,4

47,3

55,4

65,7

68,7

76,3

76,7

96,0

123,9

147,4

Andre elektroniske betalingar og manuelle betalingar

0,7

0,8

0,9

0,2

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

Kontantuttak

24,4

20,9

24,0

22,4

22,4

22,0

20,3

7,9

7,4

13,5

14,2

Bruk av norske kort etter funksjon

775,3

814,6

855,3

890,9

945,7

954,9

986,8

936,3

1 000,8

1 130,6

1 201,9

Debetfunksjonar

641,0

670,0

700,0

726,0

758,0

763,0

771,0

764,4

828,1

912,9

955,9

BankAxept

542,0

561,0

579,0

585,0

584,0

581,0

577,0

584,6

592,8

590,3

578,9

Betalingskort utferda av internasjonale kortselskap

99,7

109,2

121,4

141,2

174,5

181,5

194,4

179,8

235,3

322,7

377,0

Faktureringsfunksjonar (betalingskort utferda av internasjonale kortselskap)

24,0

24,9

24,1

23,8

24,7

24,1

20,7

12,4

13,0

14,8

15,5

Kredittfunksjonar

109,6

119,4

130,8

140,4

162,7

168,0

194,8

159,3

159,4

202,1

229,1

Nasjonale kredittkort

8,8

8,5

8,2

8,2

8,5

8,5

9,3

2,6

0,1

0,0

-

Betalingskort utferda av internasjonale kortselskap

100,9

110,9

122,7

132,2

154,2

159,5

185,6

156,7

159,3

202,1

229,1

Innbetalingar på førehand (e-pengar)

0,4

0,4

0,4

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,3

0,8

1,4

Bruk av utanlandske kort i Noreg

21,8

27,9

33,1

38,7

44,4

46,8

54,5

17,9

16,6

42,1

53,0

Betalingar

19,1

25,2

30,6

36,1

42,0

44,6

52,4

16,8

15,7

40,7

51,7

Kontantuttak

2,7

2,7

2,5

2,6

2,4

2,2

2,1

1,1

0,9

1,4

1,3

Tabell 14b Betalingskort. Bruk av terminalar (milliardar kroner)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Bruk av norske og utanlandske kort i innanlandske terminalar

696,4

728,0

761,6

795,2

843,9

856,3

886,4

860,0

902,4

985,9

1 037,6

«Kontanttenester i butikk» – uttak

-

-

-

-

-

-

-

1,3

4,7

6,6

6,6

Kontantuttak frå minibankar

99,0

94,7

90,3

80,5

70,7

62,3

58,2

38,1

32,1

33,3

30,0

Betalingar i EFTPOS-terminalar

561,0

590,5

621,4

651,0

671,5

686,4

705,3

703,1

724,3

774,0

797,7

Av desse: betalingar med kontantuttak (cash-back)

21,7

20,3

18,9

17,4

15,0

12,1

10,4

7,0

5,2

5,0

4,9

Av desse: kontaktlause betalingar

-

-

-

:

1,8

12,9

69,7

397,2

541,6

607,2

662,2

Betalingar over internett

35,3

40,8

48,0

61,3

74,0

85,3

111,3

107,9

130,1

158,4

187,8

Andre betalingar i innanlandske terminalar

1,1

2,0

1,9

2,3

27,7

22,2

11,7

9,5

11,0

13,7

15,5

Bruk av norske kort i innanlandske terminalar

674,7

700,3

729,2

757,9

800,6

810,6

833,2

842,4

886,1

944,7

985,2

«Kontanttenester i butikk» – uttak

-

-

-

-

-

-

-

1,3

4,7

6,6

6,6

Kontantuttak frå minibankar

96,3

92,0

87,8

77,9

68,3

60,1

56,1

37,0

31,3

31,9

28,8

BankAxept

87,4

83,3

79,6

70,8

61,6

54,6

51,2

33,9

28,4

28,7

25,4

Andre kort

8,9

8,7

8,3

7,2

6,7

5,5

4,9

3,1

2,9

3,2

3,4

Kontantuttak frå EFTPOS-terminalar (cash-back)

21,7

20,3

18,9

17,4

15,0

12,1

10,4

7,0

5,2

5,0

4,9

Betalingar i innanlandske betalingsterminalar

555,5

586,1

620,5

660,3

689,6

716,2

755,0

787,5

833,9

887,5

929,5

BankAxept – betalingar i EFTPOS-terminalar

432,1

456,7

479,7

496,4

506,4

513,9

514,6

542,1

554,3

549,8

542,1

BankAxess

0,5

0,4

0,4

0,5

0,6

0,6

0,4

0,3

0,2

0,2

0,0

Kort utferda av internasjonale kortselskap og nasjonale kredittkort

105,9

112,3

124,6

148,7

167,3

183,5

221,4

229,6

261,0

310,1

360,5

Oljeselskapa sine kort

15,2

14,6

14,0

12,9

13,6

16,5

16,8

13,8

16,7

23,7

21,4

Kort utferda av varekjeder

1,6

1,8

1,5

1,6

1,5

1,6

1,6

1,5

1,5

2,9

4,2

E-pengekort

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,8

1,4

Andre betalingar i innanlandske terminalar

1,1

2,0

1,9

2,3

27,7

22,2

11,7

9,5

11,0

13,7

15,5

Bruk av utanlandske kort i terminalar i Noreg

21,7

27,7

32,4

37,3

43,3

45,7

53,2

17,6

16,3

41,2

52,4

Betalingar

19,1

25,0

30,0

34,7

41,0

43,5

51,2

16,4

15,4

39,9

51,1

Av desse: over internett

7,5

11,5

14,9

17,0

22,3

20,3

21,2

5,7

4,4

9,6

13,4

Kontantuttak

2,7

2,7

2,5

2,6

2,4

2,2

2,1

1,1

0,9

1,4

1,3

Tabell 15 Overføringar over landegrensene registrerte i valutaregisteret (milliardar kroner)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Overføringar frå Noreg til utlandet

8 225,7

8 683,7

10 748,0

7 655,6

8 196,4

7 891,1

6 456,0

6 622,3

7 324,5

9 738,7

10 333,4

SWIFT

6 299,8

6 521,4

8 103,7

6 802,8

7 458,5

7 277,4

6 041,3

6 224,4

6 935,5

9 062,9

9 687,9

Valutasjekkar

1 921,8

2 159,3

2 641,0

849,3

727,8

607,2

407,7

389,8

364,3

647,4

600,7

Andre overføringar (MoneyGram, Western Union mfl.)

4,1

3,0

3,3

3,6

10,0

6,6

6,9

8,1

24,7

28,4

44,8

Overføringar til Noreg frå utlandet

6 413,2

6 739,4

8 266,3

6 933,5

7 066,2

6 988,8

7 181,0

7 905,1

8 428,8

13 326,9

13 600,3

SWIFT

6 412,5

6 738,8

8 265,8

6 933,0

7 058,2

6 987,2

7 180,7

7 904,7

8 428,5

13 326,8

13 600,0

Valutasjekkar

0,4

0,3

0,3

0,3

0,2

0,3

0,2

0,2

0,2

0,0

0,0

Andre overføringar (MoneyGram, Western Union mfl.)

0,2

0,2

0,2

0,2

7,8

1,3

0,2

0,2

0,1

0,1

0,3

Tabell 16 Utsending av elektroniske fakturaer (millionar)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

eFaktura frå føretak til personkundar (B2C)

49,0

59,0

69,7

80,8

83,8

99,6

139,8

163,9

174,7

191,3

224,6

EHF-faktura

1,3

5,0

10,6

17,9

29,1

45,2

58,1

66,4

84,7

98,5

114,1

Prisar

Tabell 17 Prisar på innanlandske betalingstenester og kontantuttak for personkundar. Vekta gjennomsnittsprisar per 1. januar

Ikkje programkundar

Programkundar

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Betalingar

Nettbank med KID, pris per betaling

0,80

0,80

0,70

0,80

0,70

0,60

0,00

0,00

0,10

0,10

0,20

0,00

Nettbank, årsavgift

14,50

14,70

13,20

13,30

13,10

12,70

2,30

2,40

0,60

1,10

1,10

1,10

Avtalegiro, pris per betaling

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,60

0,10

0,00

0,20

0,30

0,30

0,10

Mobilbank med KID, pris per betaling

0,80

0,80

0,90

0,80

0,70

0,60

0,00

0,00

0,10

0,10

0,20

0,00

Mobilbank – SMS-info

2,20

2,20

2,10

2,10

2,00

2,10

1,90

1,90

1,80

1,90

1,80

1,60

Brevgiro, pris per betaling

12,10

12,20

12,20

12,90

13,10

13,20

12,10

12,20

12,20

12,80

13,10

13,10

Giro over skranke frå konto, pris per betaling

94,80

95,70

95,40

97,10

102,50

103,20

94,80

95,70

95,40

97,10

102,50

103,20

Giro over skranke med kontant betaling, pris per betaling

107,90

108,10

108,40

108,50

115,20

116,80

107,90

108,10

108,40

108,50

115,20

116,80

BankAxept-kort i betalingsterminal, per betaling

0,90

0,90

0,80

0,80

0,80

0,50

0,10

0,00

0,10

0,00

0,00

0,00

Årspris på internasjonale kredittkort

32,40

15,30

21,30

26,80

28,20

18,20

25,20

25,00

23,60

12,50

31,90

4,00

Årspris på BankAxept-kort (kombinert med internasjonalt debetkort)

282,50

290,90

298,00

299,60

295,70

296,90

231,80

238,40

220,50

227,90

227,90

236,30

Uttak frå butikkar (KiB) med debetkort

-

-

-

-

7,20

8,80

-

-

-

-

6,90

7,10

Uttak frå minibank med debetkort

Eigen minibank i opningstida, pris per uttak

5,60

6,50

7,20

7,80

7,90

8,70

5,90

6,70

6,70

6,50

6,00

4,30

Andre bankar sine minibankar i opningstida, pris per uttak

7,80

8,10

8,50

8,60

8,70

9,50

7,40

7,80

7,20

7,00

7,30

5,50

Uttak frå minibank med internasjonale kredittkort

Eigen minibank i opningstida, pris per uttak

30,70

31,60

31,10

31,40

34,40

38,10

22,20

30,80

32,60

33,80

36,40

38,50

Andre bankar sine minibankar i opningstida, pris per uttak

30,70

31,70

31,10

31,40

34,40

38,10

22,20

31,00

32,60

33,80

36,10

38,50

Påslag i prosent av uttaket

1,3

1,2

1,1

1,1

1,2

1,3

1,2

1,2

0,8

1,1

1,2

1,2

Tabell 18 Prisar på innanlandske betalingstenester for føretakskundar. Vekta gjennomsnittsprisar per 1. januar

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Betalingar

Elektroniske girotenester

Nettbank bedrift månadsavgift

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

71,20

102,90

Nettbank bedrift utan melding

1,60

2,60

2,80

2,60

3,10

3,30

3,20

3,30

3,60

3,80

4,40

4,70

Nettbank bedrift med melding

4,20

4,30

4,40

4,40

4,50

4,50

4,50

4,90

5,10

5,30

5,00

5,30

Nettbank bedrift med KID

1,10

1,20

1,10

1,30

1,30

1,40

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

Autogiro betaling

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,30

2,40

Betalingsmottak

Elektroniske girotenester

Avtalegiro månadleg avgift

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80,40

86,40

Avtalegiro utan varsel frå banken

1,30

1,40

1,40

1,60

1,60

1,70

2,00

2,00

2,00

2,60

2,60

2,60

Avtalegiro med varsel frå banken

3,60

3,80

3,80

3,60

3,60

3,90

3,90

3,90

4,10

4,10

4,10

4,20

Autogiro månadleg avgift

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80,30

86,30

Autogiro utan melding

2,20

2,40

2,70

2,80

2,80

3,10

3,80

3,60

3,70

3,80

3,50

3,70

Autogiro med melding

7,40

7,80

8,00

7,60

7,60

8,10

8,40

8,30

8,40

8,40

7,80

8,30

E-giro innbetaling månadleg avgift

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

84,50

87,00

E-giro innbetaling med KID

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,20

2,40

E-giro innbetaling med melding

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,50

2,60

OCR innbetaling månadleg avgift

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

84,50

87,00

OCR innbetaling med KID

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,20

3,00

Sending av eFaktura

eFaktura B2C månadleg avgift

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

76,30

80,60

eFaktura B2C per faktura

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,40

3,60

eFaktura B2C fakturahotell per faktura

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,80

1,80

eFaktura B2B nettbank månadleg avgift

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38,30

45,20

eFaktura B2B nettbank per faktura

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8,40

8,60

eFaktura B2B filbasert månadleg avgift

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

201,90

191,90

eFaktura B2B filbasert per faktura

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,30

3,00

Mottak av eFaktura

eFaktura B2B nettbank månadleg avgift

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21,70

41,20

eFaktura B2B nettbank per faktura

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,20

3,20

eFaktura B2B filbasert månadleg avgift

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

201,80

191,80

eFaktura B2B filbasert per faktura

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,40

3,30

Tabell 19 Prisar på overføringar frå Noreg til land i EU/EØS-området. Vekta gjennomsnitt (kroner) i eit utval bankar. Prisar per 1. januar

Elektronisk oppdrag / fullstendig elektronisk prosessering

Manuelt oppdrag

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2019

2020

2021

2022

2023

2024

SEPA (SWIFT)-overføring

Med BIC og IBAN, kr 2500

29,20

25,80

26,50

25,70

29,10

28,70

-

-

-

-

-

-

Ordinær SWIFT-overføring i norske kroner

Utan BIC og IBAN, kr 2500

90,90

98,70

102,40

122,80

125,30

129,60

299,70

294,50

298,80

306,50

311,70

307,10

Med BIC og IBAN, kr 2500

66,70

71,50

72,60

69,30

72,40

71,40

299,10

294,10

298,10

299,00

305,20

302,10

Ordinær SWIFT-overføring i euro

Utan BIC og IBAN, beløp svarande til kr 2500

73,00

82,20

84,90

109,50

113,40

118,60

299,70

294,50

298,80

306,50

311,80

307,10

Med BIC og IBAN, beløp svarande til kr 2500

54,60

65,00

62,50

60,80

64,30

67,20

299,10

294,10

298,10

299,00

305,20

302,10

SWIFT – hasteoverføring i norske kroner

Utan BIC og IBAN, kr 150 000

387,00

355,40

326,40

292,60

309,00

340,30

527,70

488,00

498,70

494,10

490,50

489,90

Med BIC og IBAN, kr 150 000

258,80

257,30

241,20

218,60

231,90

296,30

532,70

493,60

487,60

491,60

489,20

490,30

SWIFT – hasteoverføring i euro

Utan BIC og IBAN, beløp svarande til kr 150 000

376,00

345,90

317,00

279,30

297,10

329,30

527,70

488,00

498,70

494,10

490,50

489,90

Med BIC og IBAN, beløp svarande til kr 150 000

254,70

253,70

237,40

213,50

227,30

292,00

524,60

486,10

487,60

491,60

489,20

490,30

Sjekkar til utlandet

Beløp svarande til kr 2500

-

-

-

-

-

-

262,90

268,90

271,60

265,70

267,70

263,20

Tabell 20 Prisar på mottak av betaling frå utlandet. Vekta gjennomsnitt (kroner) i eit utval bankar. Prisar per 1. januar

Betalingsmottak frå land i EØS-området

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Mottak av SEPA (SWIFT)-betaling

Med BIC og IBAN, beløp svarande til kr 2500

-

-

-

21,30

22,40

21,20

21,10

18,00

17,90

17,50

18,70

18,40

Med BIC og IBAN, beløp svarande til kr 150 000

-

-

-

21,70

22,80

21,50

21,20

18,10

17,90

17,50

18,80

18,40

Mottak av euro

Utan BIC og IBAN, beløp svarande til kr 2500

61,50

64,30

54,20

59,40

62,60

70,50

72,40

76,10

79,50

81,50

86,90

90,10

Utan BIC og IBAN, beløp svarande til kr 150 000

83,40

86,50

77,70

73,50

76,70

84,70

83,70

87,30

87,10

95,00

96,00

95,00

Med BIC og IBAN, beløp svarande til kr 2500

20,20

20,60

20,80

53,10

55,10

59,10

57,20

62,10

68,60

67,00

75,60

78,20

Med BIC og IBAN, beløp svarande til kr 150 000

20,20

20,60

20,80

58,50

60,40

64,70

63,20

68,60

88,40

88,20

93,60

93,40

Mottak av annan valuta

Utan BIC og IBAN, beløp svarande til kr 2500

69,00

71,00

71,30

79,00

79,00

81,70

85,10

85,50

89,60

91,90

94,90

97,80

Utan BIC og IBAN, beløp svarande til kr 150 000

90,40

97,00

97,90

93,90

93,80

95,90

95,90

96,70

96,80

104,40

104,00

102,70

Med BIC og IBAN, beløp svarande til kr 2500

68,90

71,00

71,30

72,10

72,70

73,80

73,50

75,00

77,00

74,90

79,00

81,40

Med BIC og IBAN, beløp svarande til kr 150 000

89,10

95,80

96,80

96,00

96,20

96,80

96,80

96,90

96,80

96,10

97,00

96,60

Overføringar til andre land

Tabell 21 Prisar på pengeoverføringar til utvalde land/regionar. Bankar og andre aktørar. I prosent av overføringsbeløp. Per 1. januar 2023 og 2024

Personleg frammøte

Betalingsoppdrag over internett

1000 kroner

5000 kroner

1000 kroner

5000 kroner

2023

2024

2023

2024

2023

2024

2023

2024

Bankar

29,6

29,2

6,6

6,2

6,1

5,6

2,0

1,5

Valutamargin

0,9

0,4

0,9

0,4

0,9

0,5

0,9

0,5

Andre gebyr

28,8

28,8

5,8

5,8

5,2

5,1

1,0

1,0

Finansielle føretak og betalingsføretak

14,8

-

12,5

-

5,3

4,6

3,9

3,4

Valutamargin

7,3

-

7,3

-

3,3

2,6

3,3

2,6

Andre gebyr

7,5

-

5,2

-

2,0

2,0

0,6

0,8

Alle aktørar

26,7

29,2

7,8

6,2

5,6

5,1

3,0

2,5

Valutamargin

2,2

0,4

2,2

0,4

2,2

1,6

2,2

1,6

Andre gebyr

24,5

28,8

5,6

5,8

3,4

3,5

0,8

0,9

Tabell 22 Prisar på pengeoverføringar til utvalde land/regionar. I prosent av overføringsbeløp. Per 1. januar 2023 og 2024

Personleg frammøte

Betalingsoppdrag over internett

1000 kroner

5000 kroner

1000 kroner

5000 kroner

2023

2024

2023

2024

2023

2024

2023

2024

Europa, EU

27,1

28,4

7,3

5,8

4,7

3,3

2,5

1,4

EU/EØS

29,0

28,8

6,0

5,8

3,1

2,4

0,9

0,6

Bulgaria

31,7

31,7

7,7

7,7

6,5

5,1

4,0

2,5

Latvia

26,8

28,8

7,8

5,8

3,8

2,8

1,9

1,2

Litauen

27,0

28,8

8,1

5,8

3,9

2,7

2,0

1,1

Polen

25,2

29,0

6,3

6,0

4,2

3,5

2,1

1,5

Romania

27,3

28,9

8,3

5,9

4,7

3,1

2,5

1,3

Ungarn

26,3

25,1

6,3

5,1

5,7

4,8

3,0

1,9

Europa elles

28,1

30,4

8,1

6,3

6,1

5,9

3,3

2,3

Bosnia-Herzegovina

28,8

31,7

9,0

6,4

7,9

5,7

4,7

1,3

Kosovo

25,9

28,8

6,9

5,8

5,9

6,1

2,3

1,8

Nord-Makedonia

29,0

28,8

6,0

5,8

5,4

4,4

2,4

0,6

Serbia

30,6

32,1

10,9

6,7

6,8

5,6

3,9

1,8

Tyrkia

28,1

32,6

8,4

7,2

6,0

6,6

3,4

3,3

Ukraina

-

-

-

-

4,7

9,6

4,0

8,4

Asia

28,2

31,6

8,4

7,2

6,3

6,0

3,1

2,5

Afghanistan

28,5

31,8

8,3

6,5

6,9

6,8

3,3

2,5

Filippinane

25,2

29,2

6,6

6,2

4,7

4,8

1,9

1,7

India

28,5

33,0

8,8

7,7

6,1

5,7

3,2

2,5

Irak

29,0

34,4

8,7

9,1

7,2

8,2

3,4

4,0

Kina

27,3

29,5

8,3

6,5

6,1

5,6

2,9

2,2

Pakistan

28,0

35,4

8,4

10,0

6,2

6,3

3,2

3,1

Palestina

32,4

32,3

7,0

6,9

6,8

6,9

2,9

2,7

Sri Lanka

31,4

32,5

11,8

7,2

9,3

8,3

6,0

4,0

Thailand

26,0

29,6

7,4

6,6

5,0

5,3

2,3

2,2

Vietnam

29,1

31,8

9,4

6,5

5,8

5,2

2,6

1,5

Amerika

27,8

29,9

8,6

6,2

6,5

6,7

3,5

3,1

Brasil

29,3

32,3

9,5

6,9

7,4

7,3

4,1

3,7

Chile

27,1

28,8

8,2

5,8

7,3

7,0

3,6

2,6

Colombia

0,0

0,0

0,0

0,0

3,4

4,4

2,3

3,1

Afrika

29,1

31,9

8,5

6,6

7,2

7,0

4,0

3,4

Eritrea

26,9

31,8

8,1

6,5

6,8

6,4

2,6

1,4

Etiopia

31,9

31,8

6,6

6,5

6,0

6,8

3,0

3,4

Gambia

27,8

31,8

9,0

6,5

9,1

7,5

5,7

3,5

Ghana

29,0

31,8

10,2

6,5

9,3

7,7

6,0

4,0

Marokko

29,0

32,4

9,3

7,0

7,5

7,7

4,1

3,8

Nigeria

31,9

31,8

6,6

6,5

5,6

6,0

2,4

2,3

Somalia

-

-

-

-

5,9

6,8

3,5

4,4

Kjelder og kommentarar til tabellane

Nedanfor er det gjort greie for kjelder for talmaterialet, datakvaliteten og korleis gjennomsnittstal er rekna ut. Det er òg gitt nærare detaljar om innhaldet i tabellane. Statistikk som gjeld generelle data og betalingsmiddel i Noreg, er utarbeidd av Noregs Bank, medan dei andre delane av statistikken er utarbeidd av Statistisk sentralbyrå (SSB).

Kjelder:

 • Generelle data: SSB og Noregs Bank
 • Opplysningar om betalingsmiddel i Noreg: SSB og Noregs Bank
 • Opplysningar om giroar, sjekkar, betalingskort og minibankar: Finans Norge; DNB Bank ASA; Nordea Bank ABP, filial i Noreg; Handelsbanken; Danske Bank; Cultura Sparebank, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilialen, norsk avdeling av utanlandsk føretak; Eika Gruppen AS; Nets Branch Norway; Mastercard Payment Services Infrastructure (Norway) AS; Tietoevry Norge AS; SDC A/S; EVRY Card Services AS; Komplett Bank ASA; SEB Kort Bank AB Oslofilialen, norsk avdeling av utanlandsk føretak; Ikano Bank AB (publ) Norway Branch; Elavon Financial Services DAC, Norway Branch; American Express S.A. (Norway Branch); Swedbank Norge; Santander Consumer Bank AS; Entercard Norge, filial av Entercard Group AB; Kortaccept Nordic AB NUF; Bambora Norge NUF; Euronet 360 Finance Limited; Vipps AS; Circle K Norge AS; Wex Europe Services AS; ST1 Norge AS; Blue Energy AS; YX Norge AS; Norgesgruppen Finans AS; GIFTY AS; Ticketmaster Norge AS; Mestergull AS; Coop Norge SA
 • Opplysningar om stader der publikum kan setje inn og ta ut kontantar, er henta frå bankane i Noreg.
 • Opplysningar om elektroniske fakturaer er henta frå Mastercard Payment Services Infrastructure (Norway) AS og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).
 • Opplysningar om andre grensekryssande betalingar enn dei som vert utførte med betalingskort, er henta frå Valutaregisteret (Skatteetaten).
 • Opplysningar om prisar for pengeoverføringar til utvalde land og regionar og prisar på personkundetenester er henta frå Finansportalen.

Kommentarar til tabellane:

Tabell 5 – Talet på avtalar

 • Talet på avtalar om å tilby og ta imot eFaktura gjeld avtalar om sending av elektroniske fakturaer i banknettverk ved bruk av nettbank til personkundar. Talet på avtalar om elektroniske fakturaer i EHF-format gjeld talet på føretak som har vorte registrerte som mottakarar av elektroniske fakturaer som vert formidla gjennom aksesspunkt i EHF-format i PEPPOL-infrastrukturen. PEPPOL er ein norsk versjon av eit internasjonalt format, PEPPOL BIS.

Tabell 6 – Talet på utferda kort og talet på funksjonar i utferda kort

 • Tabellen gjeld betalingskort som er utferda i Noreg av bankar og kortutferdarar. Tala omfattar e-pengekort (førehandsbetalte kort frå Visa og Mastercard) og kontoar i kortsystem som ikkje er knytte til fysiske kort.
 • Fysisk er korta delte inn etter kontaktteknologi. Dei kan anten vere kontaktlause kort eller dei kan berre ha ein chip og/eller ei magnetstripe. Korta kan òg vere virtuelle, til dømes kortkontoar i klokker, armband og liknande, eller det kan vere reisekontoar i kortsystem der det ikkje er utferda noko fysisk kort.
 • Funksjonane i kortet er delte inn etter oppgjersmåte, det vil seie etter om bruken av kortet vert belasta ein bankkonto med ein gong (debetfunksjon), om brukaren får ei rekning som vert betalt etter nokre veker (faktureringsfunksjon), om brukaren har ein kreditt som vert betalt attende i avdrag (kredittfunksjon), eller om brukaren nyttar pengar som er betalte inn på førehand (e-pengar).

Tabell 7 – Kontantinfrastruktur

 • Tabellen syner talet på stader der publikum kan setje inn og ta ut kontantar.
 • Talet på stader med «Kontanttenester i butikk» er henta frå denne nettsida: Kontanttjenester i butikk – BankAxept

Tabell 9 og 13 – Girobetalingar

 • Straksbetalingar omfattar straksbetalingar gjennom mobilbetalingsløysingar, som Vipps, og straksbetalingar i nettbank eller mobilbank med oppgjer i NICS Real. I publikasjonar for 2021 og 2022 var også betalingar frå konto til konto i same bank og der oppgjeret skjedde med ein gong, tekne med i tala. I år er slike betalingar tekne med under «andre elektroniske kreditoverføringar».
 • «Andre elektroniske kreditoverføringar» omfattar betalingar gjennom mobilbetalingsløysingar som ikkje er straksbetalingar, betalingar frå konto til konto i same bank der oppgjeret skjer med ein gong, og lokale betalingsløysingar som vert nytta til faste oppdrag, nedbetaling av lån m.m.
 • Tala for betalingar med «nettbank for bedrift» er trulig for låge for 2021 og 2022.

Tabell 10a og 14a – Betalingskort. Bruk av kort

 • Tabellane syner all bruk av betalingskort som er utferda i Noreg (frå tabell 6). Dei viser òg bruk av utanlandske betalingskort i Noreg.
 • Tal for «betalingar med kontantuttak» gjeld kontantuttak (cash-back) i EFTPOS-terminalar, medan tal for «andre kontantuttak» gjeld uttak gjennom «Kontanttenester i butikk», uttak med kort over skranke og uttak frå minibankar.
 • «Andre kontaktlause betalingar» gjeld betalingar i EFTPOS-terminalar med Vipps og andre mobilbetalingsløysingar, til dømes Apple Pay og Google Pay, og betalingar med klokker og armband, til dømes Fitbit Pay og Garmin Pay.
 • «Betalingar over internett» omfattar både betalingar med fysiske kort og betalingar gjennom ulike mobilbetalingsløysingar, til dømes Vipps, Apple Pay og Google Pay.
 • Tal for «Andre elektroniske betalingar» omfattar betalingar gjennom mobilbetalingsløysingar utanom internett og betalingar frå kontoar utan bruk av fysiske kort, til dømes betalingar frå reisekontoar i kortsystem utanom internett.
 • Tal for innbetalingar på førehand (e-pengar) omfattar registrert bruk av NAV kontantkort, førehandsbetalte Visa- og Mastercard-kort som er utferda av bankar i Noreg, og universelle gåvekort.
 • Tal for bruk av norske kort i utlandet og utanlandske kort i Noreg gjeld i hovudsak kort utferda av dei internasjonale kortselskapa, medrekna Visa, Eurocard, Mastercard, Diners, American Express, JCB og China Union Pay.
 • Bruk av BankAxept-kort i norskeigde EFTPOS-terminalar i utlandet er inkludert i tal for bruk av norske kort i utlandet.

Tabell 10b og 14b – Betalingskort. Bruk av betalingsterminalar

 • Tabellane gjeld bruk av norske og utanlandske kort i alle minibankar og norskeigde EFTPOS-terminalar utplasserte i Noreg og i utlandet. Merk at dette gjeld sjølv om betalingar med norske kort i terminalane i utlandet er tekne med som bruk av norske kort i utlandet i tabell 10a og 14a.
 • For å vise korleis terminalane er nytta, er bruken av kort som er utferda av varekjeder, tekne med, sjølv om slike kort ikkje er definerte som betalingskort og dermed ikkje tekne med i tabell 10a og 14a.
 • Tabellane syner også bruken av norske og utanlandske kort over internett på norske nettstader. Tala omfattar både betalingar med fysiske kort og betalingar gjennom ulike mobilbetalingsløysingar, til dømes Vipps, Apple Pay og Google Pay.
 • «Andre betalingar i innanlandske terminalar» omfattar betalingar gjennom mobilbetalingsløysingar utanom internett og betalingar frå kontoar utan bruk av fysiske kort, til dømes betalingar frå reisekontoar i kortsystem utanom internett.
 • Tal for kontantuttak frå minibankar med e-pengar gjeld bruk av NAV kontantkort. Tal for betalingar med e-pengar omfattar registrert bruk av universelle gåvekort i Noreg og førehandsbetalte Visa- og Mastercard-kort som er utferda i Noreg og i utlandet.
 • Tabell 16 – Utsending av elektroniske fakturaer
 • Tabellen syner talet på utsendingar av eFaktura-er, som er bankane si løysing for elektroniske fakturaer, og elektroniske fakturaer i EHF-format, som er staten sitt format for elektronisk fakturering.
 • Tal for eFaktura mellom føretakskundar (B2B) er frå og med 2019 tekne med i tala for EHF-fakturaer.

Tabell 17 til 20 – Prisar på innanlandske betalingstransaksjonar, kontantuttak og betalingsmottak, og prisar for grensekryssande transaksjonar

 • Opplysningar om prisar på personkundetenester (tabell 17) er henta frå 76 bankar med prisar oppgitt i Finansportalen. Desse bankane hadde 88 prosent av marknaden målt etter innskot på lønnskontoar. Det er to gjennomsnittsprisar for kvar teneste: éin for programkundar og éin for dei som ikkje er programkundar. Gjennomsnittsprisane er rekna ut ved at ein har vekta prisen i kvar bank ut frå banken sin del av innskot på lønnskontoar. Der ein bank har fleire kundeprogram med ulike prisar på ei teneste, er medianen av prisane i kundeprogramma nytta til å rekne ut gjennomsnittsprisen for alle bankar på tenesta i kundeprogram.
 • Prisar på bedriftskundetenester er henta frå prislister på internett, og opplysningar om prisar for grensekryssande betalingar er rapporterte i skjema. Prisane er henta frå prislister og skjema frå 20 bankar, som hadde 80 prosent av marknaden målt etter innskot på transaksjonskontoar. Prisane gjeld berre kundar som ikkje er med i kundeprogram eller får rabattar på annan måte. Gjennomsnittsprisar er rekna ut ved at ein har laga gjennomsnittsprisar for forretnings- og sparebankar ved å vekte prisen i kvar einskild bank med prosentdelen deira av innskot på transaksjonskontoar. Gjennomsnittsprisane for alle bankar er så rekna ut ved å vekte prisane for bankgruppene med marknadsdelen deira målt etter talet på transaksjonar i statistikkåret.
 • Årsprisen på BankAxept-kort (kombinert med internasjonalt debetkort) gjeld «vanlege» kort. Korta kan nyttast både til handel på fysiske brukarstader og til netthandel. Korta har ikkje legitimasjon.
 • Prisen på brevgiro gjeld for kvar innsend blankett. Porto for kvar sending kjem i tillegg.
 • Prisen på mottak av avtalegiro gjeld mottak utan melding.
 • Frå og med 2017 har Finansportalen hatt opplysningar om prisar på fleire kredittkort til dei som ikkje er programkundar, og ikkje berre eitt kredittkort, som tidlegare. Frå og med 2017 har derfor medianen av prisane til kvar bank på dei ulike kredittkorta vore nytta i utrekninga av gjennomsnittsprisar for dei som ikkje er programkundar.
 • Prisar på grensekryssande betalingar gjeld overføringar av faste beløp i EØS-området med og utan opplysningar om BIC og IBAN. Prisane er utan valutamarginar. Prisane er òg utan tilleggskostnader for kontante betalingar, kostnader ved omveksling via valutaen til eit tredjeland og kostnader som betalaren må dekkje for betalingsmottakaren.

Tabell 21 og 22 – Prisar på pengeoverføringar til utvalde land/regionar

 • Prisane er baserte på opplysningar frå 11 aktørar. Seks av dei er bankar og fem er finansielle føretak, betalingsføretak eller utanlandske aktørar. Aktørane som har gitt opplysningar, representerer eit utval av ei større gruppe norske og utanlandske aktørar som tilbyr pengeoverføringstenester i Noreg.
 • Gjennomsnittsprisar er rekna ut ved først å rekne ut eit aritmetisk gjennomsnitt for kvar av dei rapportørane som har fleire prisar per teneste/tenestevariabel. Deretter er det rekna ut eit aritmetisk gjennomsnitt av prisane frå alle tilbydarane av tenesta/tenestevariabelen.
 • Bankane sine prisar gjeld prisar på SWIFT-overføringar, medan prisane som er oppgitt av dei andre rapportørane, gjeld overføringar i eigne nettverk.

Standardteikn i tabellane:

- Opplysningar manglar/null

0 Mindre enn 0,05 av den brukte eininga