Norges Bank

Norges Bank Memo

Etterprøving av Norges Banks anslag for 2017

Serie:
Norges Bank Memo
Nummer:
3/2018

Norges Banks anslag for den økonomiske utviklingen, både hjemme og hos våre viktigste handelspartnere, er sentrale i utformingen av pengepolitikken. Gjennom å etterprøve og analysere våre anslagsfeil kan vi øke forståelsen for økonomiens virkemåte og forbedre våre prognoser. Norges Banks anslag for den økonomiske utviklingen blir derfor etterprøvd årlig.

I dette memoet blir det først gitt en kort oversikt over den økonomiske utviklingen i 2017. Deretter blir Norges Banks anslag for 2017 sett opp mot den faktiske utviklingen, og avvikene blir vurdert i lys av historiske anslagsfeil. Videre blir våre anslag sammenlignet med prognoser fra andre institusjoner i Norge.

De internasjonale anslagene blir etterprøvd i et eget Norges Bank Memo.

Årsanslaget fra Pengepolitisk rapport 4/16 for BNP-vekst for Fastlands-Norge i 2017 viste seg å treffe den faktiske utviklingen nokså godt. Anslaget for sysselsettingsveksten viste seg å være noe lavt, mens registrert arbeidsledighet falt mer enn ventet. Også konsumprisveksten målt ved KPI-JAE og årslønnsveksten ble lavere enn ventet.

Norges Bank Memo gir analyse og bakgrunn for Norges Banks mandatutøvelse. 

ISSN 1894-0277 (online)

Publisert 21. desember 2018 13:50
Publisert 21. desember 2018 13:50