Norges Bank

Pressemelding

Regionalt nettverk: Utsikter til svak vekst

Bedriftene i Norges Banks regionale nettverk tror aktiviteten samlet vil øke i tredje kvartal. Frem mot vinteren venter bedriftene at veksten vil avta.

Redusert byggeaktivitet og svakere etterspørsel fra husholdningene demper veksten, mens investeringer knyttet til energiproduksjon og tjenester rettet mot næringslivet fortsetter å øke. Flere peker dessuten på at svekkelsen av kronekursen gjennom det siste året har bidratt til bedre konkurransekraft for norske bedrifter.  

Bedriftene venter samlet sett noe høyere aktivitet i tredje kvartal. Som i de foregående rundene skyldes veksten en kraftig oppgang hos oljeleverandørene, og god vekst i tjenesteyting. Samtidig tiltar fallet i bygg og anlegg, og salgsvolumet reduseres i varehandelen.  Bedriftene tror veksten samlet sett vil avta i fjerde kvartal. Oljeleverandørene og tjenesteyterne venter fortsatt høyere aktivitetsnivå, mens de øvrige næringene venter fall.  

Sysselsettingen samlet sett vil øke gjennom andre halvår. Antall bedrifter som begrenses av kapasitetsproblemer fortsetter å falle, mens tilgangen på arbeidskraft er lite endret siden mai.

Bedriftene venter en årslønnsvekst på 5,4 prosent i år og 4,6 prosent neste år. Samtidig melder bedriftene om redusert lønnsomhet i tredje kvartal sammenlignet med samme tid i fjor. 

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 14. september 2023 10:00
Publisert 14. september 2023 10:00