Norges Bank

Pressemelding

Styringsrenten settes opp til 3,25 prosent

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har enstemmig besluttet å heve styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 3,25 prosent. Slik komiteen nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig settes videre opp i juni.

Komiteens vurdering er at det er behov for en høyere rente for å dempe inflasjonen. Prisveksten er høy og klart over målet på 2 prosent. Veksten i norsk økonomi har avtatt, men aktiviteten er fortsatt høy. Arbeidsmarkedet er stramt, og lønnsveksten ser ut til å bli høyere enn i fjor.

Det videre forløpet for renten vil avhenge av den økonomiske utviklingen. Siden Pengepolitisk rapport 1/23 har den økonomiske aktiviteten vært om lag som ventet. Den underliggende prisveksten har vært som anslått. Oppgangen i lønnsveksten og svekkelsen av kronen vil bidra til å holde prisveksten oppe fremover.

– Dersom kronen holder seg svakere enn lagt til grunn eller presset i økonomien vedvarer, kan det bli nødvendig med en høyere rente enn vi tidligere har sett for oss, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 4. mai 2023 10:00

26:45

Pressekonferanse i forbindelse med rentebeslutning 4. mai 2023

Publisert 4. mai 2023 10:00